การตรวจมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วย Double-Contrast Barium Enema ในผู้ป่วยอายุมากกว่า 50 ปี ในโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

Main Article Content

อรุณี ภักดีบุตร

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาผลการตรวจเอกชเรย์ Double-contrast barium enema ในผู้ป่วยอายุมาก กว่า 50 ปี ที่ได้รับการวินิจฉัยเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ในโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
วัสดุและวิธีการ: ศึกษาพรรณนาแบบย้อนหลังในผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ที่ได้รับ การตรวจด้วย Double-contrast barium enema ระหว่างเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2549 ถึงพฤษภาคม พ.ศ. 2551
ผลการศึกษา: มีผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ทั้งสิน 95 ราย (5.59%) จากจำนวนผู้ป่วยทั้งหมด 1,698 ราย มี 71 ราย (74.74%) ที่มีรอยโรคแบบ annular lesion มี 21 ราย (22.10%) ที่มีรอยโรคแบบ polypoid lesion และมี 3 ราย (3.16%) ที่มีรอยโรคแบบ obstructive lesion โดยรอยโรคที่พบจำนวนมากอยู่ที่ระดับ rectum มี 43 ราย (45.26%) ระยะของโรคตาม Duke’s stage พบระยะ A จำนวน 32 ราย (33.68%) พบระยะ B จำนวน 21 ราย (22.10%) พบระยะ C จำนวน 35 ราย (36.85%) และพบระยะ D จำนวน 7 ราย (7.36%)
สรุป: ผู้ป่วยอายุมากกว่า 50 ปี ที่เข้ารับการรักษาโนโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาพบ ว่าเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ 95 ราย (5.59%) โดยลักษณะของโรคที่พบบ่อยจะเป็นแบบ annular lesion และตำแหน่งที่พบบ่อยคือ rectum ลำหรับระยะโรคที่พบบ่อย จำนวนมากคือ Duke’s A และ Duke’s C
คำสำคัญ: มะเร็งลำไส้ใหญ่, Double-contrast barium enema

Article Details

บท
นิพนธ์ต้นฉบับ

References

1. Jemal A, Murray T, Ward E, et al. Cancer statistics, 2005. CA Cancer J Clin 2005;55:10-30. (Abstract/Full Text)

2. Deerasmee S, Martin N, Sontipong S, Sriampom H, Srivatanakul P, et al. Cancer in Thailand Vol.ll 1992-1994. Technical report No. 34. Lyon 1Franc: IARC;1999:41-4

3. Winawer SJ, Fletcher RH, Miller L, et al. Colorectal cancer screening : clinical guidelines and rationale. Gastroenterology 1997;112:594-642.

4. Smith RA, von Eschenbach AC, Wender R, et al. American Cancer Society guidelines for the early detection of cancer: update of early detection guidelines for prostate, colorectal, and endometrial cancers. CA Cancer J Clin 2001;51:38-75.

5. Snyder DN, Hestone JF, Meigs JW, Flannery. Changes in site distribution of corolectal carcinoma in Connecticut, 1940-1973. Am J Dig Dis 1977;22:791-97.

6. Rhodes JB, Holmes FF, Clark GM, Changing distribution of primary cancers in the large bowel. JAMA 1977;238:1641-43.

7. Welch CE. Giddings WP. Carcinoma of colon and rectum : observation on Massa-chusetts General Hospital cases, 1937-1948. N Engl J Med 1951;244: 859-67.

8. Swinton NW, Counts RL.Cancer of the colon and rectum : statistical study with end results. JAMA 1956;161:1139-42.

9. Schub R, Steinheber FU, Rightward shift of colon cancer : a feature of the aging gut. J Clin Gastroenterology 1978;75:1157-69.

10. Greene FL. Distribution of colorectal neoplasm : a left to right shift of polyps and cancer. Am Surg 1983;49:62-5.

11. Willians CB, Macrae FA, Bartram Cl. A prospective study of diagnostic methods in adenoma follow-up. Endoscopy 1982;14:74-8.

12. Gilbert DA, Shaneyfelt SL, Silverstein FE, et al. The national ASGE colonoscopy survey: analysis of colonoscopic practices and yield (abstr). Gastrointest Endosc 1984;30:143.

13. McCarthy PA, Rubesin SE, Levine MS, Langlotz CP, Luafer I, Furth EE, et al. Colon cancer : morphology detected with barium enema examination versus histo-pathologic stage. Radiology 1995:197;683-7.

14. Aphinives C, Sanmahachai S, Chaiyacum J, Mairieng A, Srinakarin J, Loopaiboon V. Colon cancer: radiographic findings detected by barium enema. Asian J Radiol 1999;5:123-8.

15. Zinkin LD. A critical review of the classifications and staging of colorectal cancer. Dis Colon Rectum 1983;26:37-43.

16. Dukes CE. classification for colorectal cancer. J Patho Bacteriol 1932;35(3):323-32.