การคัดเลือกยา Meropenem โดยใช้คุณลักษณะเฉพาะของยาในโรงพยาบาลบุรีรัมย์

Main Article Content

อรอนงค์ ตั้งอดุลย์รัตน์

บทคัดย่อ

บทนำ: ขบวนการจัดหายาที่มีประสิทธิภาพซึ่งหมายถึง การได้ยาดี มีคุณภาพ ในปริมาณที่เพียงพอและในราคาที่เหมาะสม นั้นเป็นทบวนการที่สำคัญในการบริหารเวชภัณฑ์การซื้อยาด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นวิธีการที่กำหนดในระเบียบพัสดุ พ.ศ. 2549 เพื่อใช้ในการจัดซื้อยาที่มีมูลค่าสูง
วัตถุประสงค์: นำเสนอวิธีกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของยา Meropenem เพื่อใช้เป็นข้อมูล ประกอบการจัดซื้อจัดหายา Meropenem ในปีงบประมาณ 2551 และปี 2552 และค่าใช้จ่ายด้านยาที่เปลี่ยนแปลงจากการจัดซื้อวิธีนี้
วิธีการศึกษา: การศึกษาเชิงพรรณาแบบวิเคราะห์ย้อนหลัง (retrospective study) โดยใช้ รายงานผลการพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะของยา ประมวลผลมูลค่าการ จัดซื้อยาMeropenemSงบประมาณ 2551 และปี 2552เปรียบเทียบมูลค่า ยาที่เปลี่ยนแปลง
ผลการศึกษา: การนำแนวทางการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของยาของกรมสนับสนุนบริการ สุขภาพ กระทรวงสาธารณสุขและตำรายาฟาร์มาโคเปียของสหรัฐอเมริกา ซึ่งประกอบด้วยข้อกำหนด 3 ด้าน ได้แก่ คุณสมบัติทั่วไป, คุณสมบัติทาง เทคนิคและเงื่อนไขอื่นๆ มาประกอบการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของยา Meropenem เพื่อใช้การจัดซื้อในปีงบประมาณ 2551 และ 2552 มีบริษัท ต้นแบบ (Original) และกลุ่มบริษัทยาสามัญ (Generics) ยื่นเสนอเอกสาร เพื่อการประมูล พบว่ายาทั้งสองกลุ่มบริษัทมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ตามคุณลักษณะเฉพาะของโรงพยาบาลบุรีรัมย์ครบถ้วน ซึ่งผลการเสนอราคา ในการประมูลทางอิเล็คทรอนิกส์บริษัทยาสามัญที่เสนอราคาต่ำสุด เป็นผู้ได้รับการคัดเลือก ทำให้โรงพยาบาลบุรีรัมย์สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายการซื้อยาต่อขวดได้ถึงร้อยละ 56.9 และร้อยละ 32.4 โดยคิดเป็นมูลค่า 2,696,592 บาทและ 1,340,325 บาท ตามลำดับเมื่อเปรียบเทียบกับวงเงินประมาณการ ในการจัดซื้อ ได้ทำการตรวจสอบคุณภาพของยาโดยการสุ่มตัวอย่าง ส่งตรวจพบว่าผลการวิเคราะห์เป็นไปตามข้อกำหนดทุกด้าน
สรุปผลและวิจารณ์: การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของยา Meropenem ที่ใช้ในการคัดเลือกยา ทำให้ได้ยาที่มีคุณภาพและจัดซื้อได้โนราคาที่เหมาะสม ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่าย ด้านยาได้ นอกจากนั้นการจัดทำข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของยา โดย อ้างอิงจากตำรายาที่ทันสมัยเป็นการกระตุ้นให้ผู้ผลิตมีความตระหนักในเรื่องการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยมิไต้แข่งขันด้านราคาเพียงอย่างเดียว
คำสำคัญ: คุณลักษณะเฉพาะของยา, Meropenem, การคัดเลือกผลิตภัณฑ์

Article Details

บท
นิพนธ์ต้นฉบับ

References

1. วีโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร, ศรีเพ็ญ ตันติเวส. วิกฤติเศรษฐกิจ พ.ศ. 2540 กับระบบยา. ใน: สุวิทย่ วิบุลผลประเสริฐ, วิชัย โชควิวัฒน์, ศรีเพ็ญ ตันติเวส, บรรณาธิการ. ระบบยาของประเทศไทย (Thai Drug System). นนทบุรี : สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพ ระหว่างประเทศ; 2545:596-7.

2. แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพระบบ บริหารเวชภัณฑ์. Available from: URL: https://dmsic.moph.go.th/system/system2_1.htm. Access 1st February 2008.

3. หลักเกณฑ์การคัดเลือกคุณภาพเวชภัณฑ์. Availablefrom:URL:https://dmsic.moph.go.th/quality/qualityl _31 htm. Acess 1st February 2008.

4. คณะงานจัดทำคุณลักษณะเฉพาะของยา จากสำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ. คุณลักษณะเฉพาะของยาและแนวทางการคัดเลือกและตรวจสอบคุณภาพยาที่จัดซื้อ. สำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ กรม สนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข; 2548

5. USP27/NF22 the united states pharmacopeia/the national formulary. Asian edition. Rockville : United states pharmacopeial convention, Inc; 2004.

6. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 101 พ.ศ. 2549 เรื่องระบุตำรายา. (ลงวันที่ 18 กันยายน 2549).