รายงานผู้ป่วย : การรักษาภาวะตามัวฉับพลันในเด็ก ของโรงพยาบาลนางรอง

Main Article Content

วิภาวดี เหล่าพูลสุข

บทคัดย่อ

หลักการและเหตุผล: ภาวะสายตามัวเฉียบพลันในเด็กไม่ว่าจะเกิดขึ้นตาเดียวหรือสองตาก็ตามจำเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วนตามตำแหน่งและสาเหตุของการเกิดโรค
วัตถุประสงค์: เพื่อนำเสนอประวัติการรักษา รูปภาพ และผลของการรักษาภาวะสายตามัว เฉียบพลันในเด็ก
วิธีการศึกษา: นำเสนอรายงานผู้ป่วย
รายงานผู้ป่วย: ผู้ป่วยเด็กชายไทยอายุ 13 ปี มาพบแพทย์ด้วยอาการตาข้างขวามัว โดยก่อน มีอาการตามัวประมาณสองสัปดาห์ ผู้ป่วยมีการติดเชื้อของทางเดินหายใจมา ก่อน ตรวจร่างกายพบว่าสายตาข้างขวามัวในระดับนับนิ้วมือได้หนึ่งฟุต ร่วมกับมีการลดลงของการมองเห็นสีและการตอบสนองต่อแสงของม่านตา ตรวจจอประสาทตาพบว่ามีขั้วประสาทตาบวม ตรวจลานสายตาพบมี จุดบอดตรงกลาง ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นขั้วประสาทตาอักเสบและ ได้รับการรักษา ผลการรักษาพบว่าสายตากลับมาเป็นปกติในระดับ 20/20
สรุป: ภาวะขั้วประสาทตาอักเสบจะทำให้เกิดตามัวฉับพลันจักษุแพทย์มักเป็นผู้ที่พบ ในระยะแรก การรักษาในเด็กยังคง ยึดหลักตาม ONTT และ CHAMPS เช่นเดียวกับผู้ใหญ่อย่างไรก็ตามควรส่งตรวจเพิ่มเติมเพื่อหาหลักฐานของโรค multiple sclerosis ร่วมด้วย
คำสำคัญ: ขั้วประสาทตาอักเสบ, สายตามัวฉับพลันในเด็ก

Article Details

บท
รายงานผู้ป่วย

References

Balcer LJ. Optic neuritis. N Engl J Med 2006;354:1273-80.

Percy AK, Nobrega FT, Kurland LT. Optic neuritis and multiple sclerosis: an epidemiologic study. Arch Opthalmology 1972;87(2):135-9.

Rodriguez M, Siva A, Cross SA, O'Brien PC, Kurland LT. Optic neuritis : a population-based stud in Olmsted Country, Minnesota. Neurology 1995;45:244-50.

Kazarian, E L„ Gager, W.E. Optic neuritis complicating measles, mumps, and rubella vaccination. Am J. Ophthalmol 1978;86:544.

Steinlin MI, Blaser SI, MacGregor DL, Buncic JR. Eye problems in children with multiple sclerosis. Pediatr Neurol 1995;12(3):207-12.

Selhorst JB, Saul RF. Uhthoff and his symptom. J Neuroophthalmo 1995;15:63.

Keltner JL, Johnson CA, Spurr JO, Beck RW. Visual field profile of optic neuritis. One-year follow-up in the Optic Neuritis Treatment Trial. Arch Ophthalmol 1994;12:946-53.

Kennedy c, Carroll FD. Trans Am Acad Ophthalmol Otolaryngol 1960;64:700-12.

Riikonen R. The role of infection and vacination in the genesis of optic neuritis and multiple sclerosis in children. Acta Neurol Scand 1989;80:425.

Lucchinetti CF, Kiers L, O'Duffy A, Gomez MR, Cross S, Leavitt JA, O'Brien p, Rodriguez M. Risk factors for developing multiple sclerosis after childhood optic neuritis. Neurology 1997;49(5):1413-8

Optic Neuritis Study Group. The clinical profile of acute optic neuritis: experience of The Optic NeuritisTreatment Trial. Arch Opthalmol 1991;109:1673-8.

Miller NR, Walsh FB, Hoyt WF. Walsh & Hoyt's Clinical Neuro-ophthalmology. 6th ed. Phiadelphia : Lippincott Williams Wilkins; 2004. (293-348)

Beck RW, Cleary PA, Trobe JD, Kaufman DI, Kupersmith MJ, Paty DW, Brown CH. The effect of corticosteroids for acute optic neuritis on the subsequent development of multiple sclerosis. N Engl J Med 1993 Dec 9;329(24):1764-9.

Beck RW, Trobe JD, Moke PS, et al. Visual function 5 years after optic neuritis: Experience of the Optic Neuritis Treatment Trial. Arch Opthalmol 1997;115:1545-52.

Trobe JD, Sieving PC, Guire KE. The impact of the Optic Neuritis Treatment Trial on the practices of ophthalmologist and neurologists. Ophthalmology 1999;2047-53.

Galetta SL. The controlled high risk Avonex multiple sclerosis Trial (CHAMPS Study). J Neuroophthalmol 2001;21(4):237-9.

John E Carter, Optic Neuritis, Childhood. Available from : URL: https://www.emedicine. medscape.com/article/383642-overview