ผลการผ่าตัดก้อนที่ต่อมไทรอยด์ในโรงพยาบาลบุรีรัมย์

Main Article Content

ณัครวัต เลาหศิลป์สมจิตร์

บทคัดย่อ

บทนำ: ก้อนที่ต่อมไทรอยด์เป็นปัญหาที่พบบ่อย ผู้ป่วยบางส่วนมีโอกาสเป็นมะเร็ง แนวทางการรักษาประกอบด้วยการตรวจพิเศษ เช่น การเจาะเลือดตรวจ ระดับไทรอยด์ฮอร์โมน หรือการตรวจพยาธิวิทยาด้วยเทคนิค Fine needle aspiration การรักษามีทั้งการรักษาโดยการใช้ยา หรือผ่าตัดซึ่งมีโอกาสเกิด ภาวะแทรกช้อนได้
วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาผลการผ่าตัดผู้ป่วยก้อนที่ต่อมไทรอยด์ ในกลุ่มงานโสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลบุรีรัมย์
วิธีการศึกษา: เป็นการศึกษาแบบย้อนหลังทำการศึกษาในผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาและได้รับ การผ่าตัดต่อมไทรอยด์ในกลุ่มงานโสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ตั้งแต่ 1 มกราคม พ.ศ. 2550 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2552
ผลการศึกษา: ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดทั้งหมด 202 ราย เป็นเพศหญิง 184 ราย เพศชาย 16 ราย ช่วงอายุที่พบมากที่สุด 31-40 ปี ผล FNA ที่พบมากที่สุดคือ Adenoma (ร้อยละ 34.66) รองลงมาได้แก่ Colloid cyst, Adenomatous goiter, Follicular tumor, Papillary tumor และ Nodular goiter ตามลำดับ การผ่าตัดที่ทำมากที่สุดคือ Lobectomy (ร้อยละ 82.67) ผล Permanent section ที่พบมากที่สุดคือ Adenoma (ร้อยละ 39.11) รองลงมาได้แก่ Multinodular goiter, Adenomatous goiter ตามลำดับ มีผู้ป่วย 22 ราย เป็น Well-differentiated thyroid carcinoma (Papillary และ Follicular carcinoma) และมี 1 รายเป็น Undifferentiated carcinoma มีภาวะ แทรกซ้อนเกิดขึ้น 15 ราย เป็น Permanent vocal cord paralysis 7 ราย Temporary vocal cord paralysis 2 ราย และ Hypocalcemia 6 ราย
สรุป: ก้อนที่ต่อมไทรอยด์ในโรงพยาบาลบุรีรัมย์ การทำ FNA ก่อนผ่าตัดมีความแม่นยำร้อยละ 96.85 ผู้ป่วยส่วนใหญ่รักษาด้วยวิธีผ่าตัด Lobectomy แต่พบอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนร้อยละ 7.43 ซึ่งได้แก่ Vocal cord paralysis และ Hypocalcemia
คำสำคัญ: ก้อนที่ต่อมไทรอยด์ การผ่าตัดต่อมไทรอยด์

Article Details

บท
นิพนธ์ต้นฉบับ

References

1. Mazzaferri EL. Management of a solitary thyroid nodule. N Engl J Med 1993;328:553.

2. Molitch ME, at al. The cold thyroid nodule : an analysis of diagnostic and therapeutic options. Endocr Rev 1984;6:185.

3. Stephen YL, Susan JM, Randal SW. Management of thyroid neoplasms. Otolaryngology-Head and Neck Surgery 4th 2005;119:2687-723.

4. Raab SS, et al. Pediatric thyroid nodules : disease demographics and clinical management as determined by fine needle aspiration biopsy. Pediatrics 1995;95:46.

5. Beier A, et al. Cancer risk in patients with cold thyroid nodules : relevance of iodine intake, sex, age and multino- dularity. Am J Med 1992;93:363.

6. Nemec J, et al. Familial occurrence of differentiated (non-medullary) thyroid cancer. Oncology 7;32:151.

7. Holm LE, Blomgren H, Lowenhagen T. Cancer risk in patients with chronic lymphocytic thyroiditis. N Eng J Med 1985;312:601.

8. Sommers SC. Thyroid gland. Endocrine pathology : general and surgical, 2nd ed 1982.

9. Rojeski MT, Gharib H. Nodular thyroid disease : evaluation and management. N Eng J Med 1985;313:428.

10. Giuffrida D, Gharib H. Controversies in the management of cold, hot and occult thyroid nodules. Am J Med 1995;99:642.

11. Goellner JR, et al. Fine needle aspiration cytology of the thyroid, 1980 to 1986. Acta Cytol 1987;31:587.

12. Mazzaferri EL, de los Santos ET, Rofagha-Keyhani S. Solitary thyroid nodule : diagnosis and management. Med Clin North Am 1988;72:1177.

13. de los Santos ET, et al. Cystic thyroid nodules : the dilemma of malignant lesions. Arch Intern Med 1990;150-1422.

14. Meko JB, Norton JA. Large cystic/solid thyroid nodules : a potential false negative fine needle aspiration. Surgery 1995;118:996.

15. Rosen IB, Provias JP, Walfish PG. Pathologic nature of cystic thyroid nodules selected for surgery by needle aspiration biopsy. Surgery 1986;100-606.

16. Venkatesh Y, Ordonez N, Schultz P. Anaplastic carcinoma of thyroid : a clinicopathologic study of 121 cases. Cancer 1990;66:321-330.

17. Cady B, Rossi R. An expanded view of risk-group definition in differentiated thyroid carcinoma. Surgery 1988; 104:947-953.

18. Flynn M, Lyons KJ, Tartar JW. Local complications after surgical resection for thyroid cancer. Am J Surg 1994;168:404-7.

19. Mazzaferri E, Young R. Papillary thyroid carcinoma : a 10 year follow up report of the impact of therapy in 576 patients. Am J Med 1981;70:511-518.

20. Lore J, Kim DJ, Elias S. Preservation of the laryngeal nerves during total thyroidectomy. Arch Otol Rhinol Laryngol 1977;86:777-88.

21. Bourrel C, et al. Temporary post thyroidectomy hypocalcemia. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 1993;102:496-501.