ผลการเปรียบเทียบการใช้แกนอ้างอิงในโพรงกระดูก ชนิดแกนสั้นและแกนยาวตัดกระดูกต้นขาส่วนปลาย ในการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม

Main Article Content

เกรียงศักดิ์ ปิยกุลมาลา

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความแม่นยำระหว่างเครื่องมือตัดกระดูกต้นขาส่วนปลายซึ่งมีแกนเทียบเคียงจากภายในโพรงกระดูกระหว่างชนิดสั้นและชนิดยาว (short andlong intramedullary distal femoral cutting guide)
รูปแบบการวิจัย: Case controlled trial study
สถานที่ศึกษา: กลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลสุรินทร์
กลุ่มเป้าหมาย: ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคกระดูกข้อเข่าเสื่อม จำนวน 18 ราย
วิธีการศึกษา: ทำการศึกษาในผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาโดยการเปลี่ยนข้อเข่าเทียมซึ่งผ่าตัดด้วยแพทย์ท่านเดียวกัน ชนิดข้อเข่าเทียมเหมือนกัน(Nexgen, Zimmer, Wasaw IN)และเทคนิคเคียวกัน(external rotate 3 degree, valgus 5 degree, knee flexion 30 degree) แกนเทียบเคียงภายนอกจะถูกติดตั้งเข้ากันกับเครื่องมือ ตัดกระดูกต้นขาส่วนปลายซึ่งมีแกนเทียบเคียงจากภายในโพรงกระดูกทั้งชนิดสั้น (10ซม.) และชนิดยาว (22ซม.)ตามลำดับ เครื่องฉายเอ็กซเรย์จะถูกวางสูง จากสะโพก 100ซม. ระยะทางซึ่งเป็นระยะห่างของแกนภายนอก กับจุดศูนย์กลางหัวกระดูกต้นขาบนภาพถ่ายรังสีจะถูกวัดเพื่อวิเคราะห์ผล
ผลการศึกษา: ระยะห่างระหว่างแกนเทียบเคียงภายนอกกับจุดศูนย์กลางหัวกระดูกต้นขาจะถูกวัดเป็นมิลลิเมตร, มีค่าเป็นลบ (-) ถ้าแกนเทียบเคียงภายนอกอยู่ด้านในต่อ จุดศูนย์กลางหัวกระดูกต้นขาและมีค่าเป็นบวก (+) ถ้าแกนเทียบเคียงภายนอก อยู่ด้านนอกต่อจุดศูนย์กลางหัวกระดูกต้นขา ค่าเฉลี่ยของแกนเทียบเคียงจาก ภายในโพรงกระดูกทั้งชนิดสั้นเป็น9.89+29.38มม. และแกนเทียบเคียงจากภายใน โพรงกระดูกทั้งชนิดยาวเป็น 4.17+23.48มม. ; Wilcoxon singed rankstest, 95% Cl.
สรุป: ในการศึกษานี้เปรียบเทียบความแม่นยำระหว่างเครื่องมือตัดกระดูกต้นขาส่วนปลายซึ่งมีแกนเทียบเคียงจากภายในโพรงกระดูกทั้งชนิดสั้น (10ซม.)และชนิดยาว (22ซม.) ผลจากการศึกษาไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญระหว่างการใช้เครื่องมือทั้งสองชนิด ดังนั้นเราสามารถใช้เครื่องมือทั้งสองชนิดนี้ได้เหมือนกันในการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม.

Article Details

บท
นิพนธ์ต้นฉบับ

References

1. Jiang CC, Insall JN. Effect of rotation on the axial alignment of the femur.Pitfalla in the use of femoral intramedullary guides in total knee arthroplasty. Clin Orthop.1989 Nov;(248):50-6

2. Siegel JL, Shall LM. Femoral instrumentation using the anterosuperior iliac spine as a landmark in total knee arthroplasty.An anatomic study. J Arthroplasty. 1991 Dec;6(4):317-20

3. Otani T, Whiteside LA, White SE. Cutting errors in preparation of femoral components in total knee arthroplasty. J Arthroplasty. 1993 Oct;8(5):503-10.

4.Teter KE, Bregman D, Colwell CW. Accuracy of intramedullary versus extramedullarytibial alignment cutting systems in total knee arthroplasty. Clin Orthop. 1995 Dec;(321):106-10.

5. Reed SC, Gollish J. The accuracy of femoral intramedullary guides in total knee arthroplasty. J Arthroplasty. 1997 Sep;12(6):677-82.

6. Yau WP, Ng TP, Chiu KY. Unusual complication associated with femoral intramedullary alignment guide in total knee arthroplasty. J Arthroplasty. 2001 Feb;16(2):247-9.

7. Novotny J, Gonzalez MH, Amirouche FM, Li YC. Geometric analysis of potential error in using femoral intramedullary guides in total knee arthroplasty. J Arthroplasty. 2001 Aug;16(5):641-7.

8. Laskin RS. Instrumentation pitfalls: you just can’t go on autopilot!.J Arthroplasty. 2003 Apr; 18(3 Suppl 1):18-22.

9. Nelson CL, Saleh KJ, Kassim RA, Windsor R, Haas S, Laskin R, Sculco T. Total knee arthroplasty after varus osteotomy of the distal part of the femur. J Bone Joint Surg Am. 2003 Jun;85-A(6):062-5.

10. Kenneth ET, Davis Bregman, Clifford WC. The efficacy of intramedullary femoral alignment in total knee replacement. Clin Orthop. 1995 Dec;(321):117-21.