เปรียบเทียบการตรวจหาเซลล์มะเร็งปากมดลูกโดยวิธีตรวจด้วยตนเอง โดยใช้แปรงสีฟันเด็กอ่อนกับวิธี Pap smear ตามมาตรฐาน

Main Article Content

พรไพโรจน์ มิตรปราสาท

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการตรวจหาเชลล์มะเร็งปากมดลูก โดยวิธีการตรวจด้วยตนเอง โดยใช้แปรงสีฟันสำหรับเด็กอ่อน กับวิธี Pap smear ตามมาตรฐาน
รูปแบบการวิจัย: วิจัยแบบไปข้างหน้า โดยวิธี Diagnostic test
สถานที่ศึกษา: แผนกผู้ป่วยนอก กลุ่มงานสูตินรีเวชวิทยา และวางแผนครอบครัวโรงพยาบาล ศูนย์สุรินทร์
กลุ่มตัวอย่าง: สตรีที่มารับการตรวจ colposcope ที่โรงพยาบาลศูนย์สุรินทร์ ระหว่างวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2550 ถึง 25 กุมภาพันธ์ 2551 จำนวน 220 ราย
ผลการศึกษา: จากการตรวจด้วยแปรงสีฟันเด็กอ่อนให้ผล satisfactory presence endocervical gland ต่ำกว่า Pap smear (ร้อยละ 31.37 และ 94.5) ซึ่งแตกต่างอย่างมี นัยสำคัญ (p < 0.01) การตรวจด้วยแปรงสีฟันเด็กอ่อนให้ผล sensitivity ต่ำกว่า Pap smear (ร้อยละ 26.3 และ 33) ให้ผล false negative สูงกว่า Pap smear (ร้อยละ 73.7 และ 66.9) ซึ่งแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ (p < 0.01) แต่ให้ผล specificity สูงกว่า Pap smear (ร้อยละ 96.5 และ 80.4) ให้ผล positive predictive value สูงกว่า Pap smear (ร้อยละ 92.1 และ 72.1) ซึ่งแตกต่าง อย่างมีนัยสำคัญ(p < 0.01)
สรุป: การตรวจด้วยตนเองโดยใช้แปรงสีฟันเด็กอ่อนให้ผลความแม่นยำแตกต่างไม่มาก จากวิธี Pap smear แต่เนื่องจากแปรงสิฟันเด็กอ่อน หาชื้อได้ง่าย นำกลับมาใช้ ได้บ่อย ๆ การตรวจถี่ขึ้นอาจจะช่วยเพิ่มความแม่นยำในการวินิจฉัยได้
คำสำคัญ: Pap smear, แปรงสีฟันสำหรับเด็กอ่อน, เปรียบเทียบ

Article Details

บท
นิพนธ์ต้นฉบับ

References

1. สมชาย สมบูรณเจริญ. ศณีนาฐ์ สนธิพงศ์. ระบาดวิทยาโรคมะเร็งในประเทศไทยและแนวทางแก้ไขปัญหา. วารสารโรคมะเร็ง 2524;7:121-35.

2. Fahey MT, Irwig L, Macaskill P. Meta-analysis of Pap test accuracy. Am J Epidemiol 1995;141;680-9.

3. Bernstein SJ, Sanchez-Ramos L, Ndubishi B. Liquid-based cervical cytologic smear study and conventional Papanicolaou smears : a meta-analysis of prospective studies comparing cytologic diagnosis and sample adequacy. Am J Obstet Gynecol 2001;185:308-17.

4. Solomon D, Davey D, Kurman R, Moriarty A, O'Connor D, Prey M, et al. The 2001 Bethesda System : terminology for reporting results of cervical cytology. JAMA 2002;287:2114-9.

5. Garcia F, Barker B, Santos C, Brown EM, Nuno T Giuliano A, et al. Cross- sectional study of patient and physician- collected cervical cytology and human papillomavirus. Obstet Gynecol 2003;102:266-72.

6. Rcowchopisakul K, Linasmita V, Srivannaboon S, Suthutvoravut S. Cytologic evaluation of smears obtained by self-collection vaginal tampon. J Med Assoc Thai 1993;76:260-3.

7. Mitchell H, Medley G. Difference between Papanicolaou smears with correct and incorrect diagnoses. Cytopathology. 1995;6:368-75.

8. Mitchell H, Medley G. Longitudinal study of women with negative cervical smears according to endocervical status. Lancet. 1991; 337:265-67

9. Bos AB, Vanballegooijen M, Elskemvan den Akkervan Marie M, et al. Endocervical status is not predictive of the incidence of cervical cancer in the year after negative smears. Am J Clin Pathol. 2001;115:851-55.

10. Young W. Comparison of transformation zone sampling rates-apotentially useful indicator of smear talker performance. Cytopathology. 2001;11:116-23.

11. Anderson GH, Krakaver K. The irrigation smear - a new cytodiagnostic technique for the detection of cancer of the uterine cervix. Can Med Assoc J. 1967:96:268-72.

12. Richart RM, Vaillant HW. Influence of cell collection techniques upon cytological diagnosis. Cancer 1965;18:1474-8.

13. Srivannaboon S, Phijaisanit P. Detection of early cervical cancer by the irrigation smear technique. J Med Assoc Thai 1982;65:361-5.

14. Bernstein A, Vitner S, Webber JM. Evaluation of new tampon device for cytologic auto collection and mass screening of cervical cancer and its precursors. Am J obstet Gynecol 1985;151:351-5.

15. Budge M, Halford J, Haran M, Mein J, Wright G. Comparison of a self - administered tampon Thin Prep test with conventional Pap smears for cervical cytology. Aust NZJ Obstet Gynaecol 2005;45:215-9.

16. Arata T, Sekiba K, Kato K. Appraisal of self-collected cervical specimens in cytologic screening of uterine cancer. Acta Cytol 1978;22:150-2.

17. Noguchi M, Nakanishi M, Kato K. Appraisal of a newly developed self- collection device for obtaining cervical specimens. Acta Cylol 1982;26:635-5.

18. Pengsaa P, Sriamporn S, Kritpetcharat O, Kamsa - Ard S, Suwanrungruang K, Noda S, et al. A comparison of cytology with Pap smears taken by a gynecologist and with a self-sampling device. Asian Pac J Cancer Prev 2003;4:99-102.

19. Given FT Jr, Jones HW 3 rd. Self- administered cervical cancer screening. Clin Obstet Gynecol 1992;35:3-12.