ภาวะความดันโลหิตสูงและชัก ภายหลังการผ่าดัดม้ามในผู้ป่วยธาลัสซีเมีย : รายงานผู้ป่วย

Main Article Content

สุชิน เชี่ยวชาญวัฒนา

บทคัดย่อ

     การตัดม้าม'ใน'โรคธาลัสซีเมีย อาจมีภาวะแทรกซ้อนในระหว่างผ่าตัด และหลังผ่าตัดจาก ภาวะความตันโลหิตสูง และมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนของระบบประสาทตามมาได้ เช่นอาการชัก หรือเลือดออกในสมองโดยยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด แต่สันนิษฐานว่า อาจเกิดจากภาวะautotransfusion ในขณะตัดม้าม แล้วมีการเพิ่มขึ้นของความหนืดของเลือด ทำให้เลือดไปเลี้ยงไตลดลง มีผลให้ค่าplasma renin activity สูงฃึน
     ได้รายงานผู้ป่วยธาลัสซีเมีย อายุ 15 ปี ที่ได้รับการผ่าตัดตัดม้าม โดยพบว่าผู้ป่วยมีความ ตันโลหิตสูงขึ้นระหว่างผ่าตัด 120 / 80 - 140 / 90 มิลลิเมตรปรอท และหลังผ่าตัดความดันโลหิต ยังเพิ่มฃึน 140 / 90 - 150 / 90 มิลลิเมตรปรอท เกิดอาการชัก 2 ชั่วโมงหลังผ่าตัด ผลการทำ เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองไม่พบว่ามีเลือดคั่งในสมอง ได้รับการรักษาด้วยฟูโรเซไมด์ รักษาอาการ ชักด้วย'ใดอะชีแพม ความดันโลหิตกลับสู่ปกติใน 24 ชั่วโมงหลังผ่าตัด ผู้ป่วยรู้สึกตัวดี ไม'มีความผิด ปกติของระบบประสาท สามารถถอดเครื่องช่วยหายใจได้ และสามารถกลับบ้านได้ในวันที่ 7 หลัง การผ่าตัด

Article Details

บท
รายงานผู้ป่วย

References

1. Cohen A, Markenson AL, Schwarts E.Transfusion requirements and splenectomy in thalassemia major. J Pediatr ; 97:100-2

2. Cavill I, Ricketts c, Jacops A, Letsky E.Erythropoiesis and effect at transfusion in homozygous beta-thalassemia. N Engl J Med 1978;298:776-8

3. Orr D.Difficult intubation : A hazard in thalassemia. A case report .Br J Anaesth 1967;39:585-6

4. Jootar P, Fucharoen S. Cardiac involvement in beta-thalassemia hemoglobin E disease : Clinical and hemodynamic findings. Southeast Asian J Trop Med Publ Health 1990;21:269-73

5. Suwanchinda V, Tengapirak Y. Udomphunthurak S. Hypertension perioperative splenectomy in thalassemic children. J Med Assoc Thai 1994 Feb ; 77(2:66-70

6. Wasi P, Na-Nakorn S, Pootrakul P, Sonakul D, Piankijagum A, Pacharee P. A syndrome of hypertension,convulsion and cerebral hemorrhage in thalassemic patients after multiple blood transfusion. Lancet 1978 Sep; 2(8090):602-4

7. Sonakul D, Fucharoen S. Brain pathology in 6 fatal cases at posttransfusion hypertension, convulsion and cerebral hemorrhage syndrome. Southeast Asian J Trop Med Publ Health 1992;23 Suppl 2 : 116-9

8. Chuansumrit A, Isarangkura P, Hathirat P, Thirawarapan S. A syndrome of post-transfusion convulsion and cerebral hemorrhage in betathalassemia hemoglobin E disease : A case report with high plasma renin activity. J Med Assoc thai 1986 Oct 69 Suppl 2:1-5

9. Thirawarapan S, Snongchart N, Fucharoen S,Tanphaichitr V, Dhorranintra B. Study of mechanisms of post-transfusion in thalassemic patients. Southeast Asian J Trop Med Publ Health 1989 Sep ; 20(3):471-8

10. Suwanchinda V, Pirayavaraporn S, Yokubol B, Tengapirak Y, Laohapensang M, Udomphunthuruk S. Does furoxemide prevent hypertension during perioperative splenectomy in thalassemic children? J Med Assoc Thai 1995 Oct;78(10):542-6

11. Suwanchinda V, Pirayavaraporn S, Laohapensang M, Tanphaichitr V, Somprakit P. Hemodynamic responses to captopril during splenectomy in thalassemic children. J. Med Assoc Thai 1999 Jul ; 82(7):666-71