Breastfeeding in Special Condition

Main Article Content

เจษฎา โทนุสิน

บทคัดย่อ

     นมแม่เป็นสารอาหารที่มีประโยชน์ และเหมาะกับทารกมากที่สุด ในขณะที่อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ยังต่ำมาก สาเหตุหนึ่งเนื่องมาจากทารกที่มีภาวะเจ็บป่วย เช่น คลอดก่อนกำหนดทารกที่เสี่ยงต่อภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ ทารกที่ตัวเหลือง ทารก เหล่านี้มักจะถูกแยกจากมารดาทำให้ไม่ได้รับนมแม่ วิธีแก้ไข คือ การให้ทารกให้ ดูดนมแม่เร็วที่สุด ดูดบ่อย และให้ถูกวิธีเพื่อให้นมแม่มีการสร้างและหลั่งได้ดี และ พยายามงดนมทารกให้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็น รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ต้อง ตระหนักถึงความสำคัญของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และกระตุ้นให้แม่รู้วิธีการบีบเก็บน้ำนมระหว่างที่ไม่สามารถให้นมลูกได้อย่างถูกวิธีเพื่อในแม่ยังคงมีน้ำนมเมื่อลูกพร้อมที่จะรับนมแม่รวมถึงสามารถเสี่ยงภาวะบางอย่าง เช่น ทารกถ่ายบ่อยหลัง กินนมแม่หากสามารถแนะนำแม่ในการให้นมลูกอย่างถูกต้อง ตลอดจนให้ความมั่นใจแม่ที่ติดเชื้อบางชนิด เช่น วัณโรค ตับอักเสบบี รวมถึงแม่ที่ดื่มสุรา กาแฟ หรือสูบบุหรี่ ในปริมาณที่ไม่มากก็สามารถให้นมตนแก่ลูกได้

Article Details

บท
บทความฟื้นฟูวิชาการ

References

1. ชมรมส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย เอกสารประกอบการบรรยายการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรแกนนำการเลี้ยงลูกด้วย นมแม่ 5-9 กรกฎาคม 2547 โรงแรม เดอะแกรนด์ กรุงเทพฯ.

2. American Academy of Pediatrics, Work group on breastfeeding : Breastfeeding and the use of human milk. Pediatrics 1997;100:1035.

3. Pereira GR. Feeding the Newborn Infant. In : Polin RA, Yoder MC , Burg FD, eds, Philadelphia : W.B. Saunders Company, 2001:P.91-121.

4. เกรียงศักดิ์ จีระแพทย์. วิธีการให้น้ำนมแม่ ในทารกเกิดก่อนกำหนดและทารกป่วย. ใน : สาหรี่ จิตตินันทน์. วีระพงษ์ ฉัตรานนท์, ศิราภรณ์ สวัสดิวร, บรรณาธิการ. เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ความรู้...สู่ปฏิบัติ. พิมพ์ครังที่ 2 : กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์กรุงเทพ เวชสาร; 2546. หน้า 251-66.

5. สมพร โชตินฤมล. The use of human milk fortifier in LBW infant ใน สรายุทธ สุภาพรรณชาติ บรรณาธิการ. Workshop on Neonatal Mechanical Ventilation and LBW Infants : How to I mprove Outcome. พิมพ์ครั้งที่1 กรุงเทพมหานคร : บริษัทธนาเพลส แอนด์ กราฟฟิค จำกัด ; 2544. หน้า 46-64

6. สมพร โชตินฤมล. Enteral Feeding in Neonatal Care in The Year 2000 : The Prevention of Morbidities. สาธิต โหดระกิตย์ บรรณาธิการ. กรุงเทพมหานคร : บริษัท ธนาเพลส แอนด์ กราพ่ฟิค จำกัด ; 2544. หน้า 42-4

7. พรพัฒน์ รัศมีมารีย์ ทารกเกิดก่อนกำหนด. ใน : สาหรี่ จิตตินันทน์, วีระพงษ์ ฉัตรานนท์, ศิราภรณ์ สวัสดิวร, บรรณาธิการ. เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ความรู้...สู่ปฏิบัติ. พิมพ์ครั้งที่ 2 : กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์กรุงเทพเวชสาร; 2546. หน้า 267-72.

8. Wight NE. Management of Common Breastfeeding Issue. In : Schanler RJ, editor. The Pediatric Clinics of North America : Breastfeeding 2001, Part II : The Management of Breastfeeding. Philadelphia : W.B saunders Company; 2001. p 321-44

9. Eidelman AI. Hypoglycemia and The Breastfed Neonate In : Schanler RJ, editor. The Pediatric Clinics of North America : Breastfeeding 2001 Part II : The Management of Breastfeeding. Philadelphia : W.B Saunders Company ; 2001. p 377-87.

10. เกรียงศักดิ์ จีระแพทย์. ลูกที่เสี่ยงต่อการเกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ ใน : สาหรี่ จิตตินันท์ วีระพงษ์ ฉัตรานนท์. ศิราภรณ์ สวัสดิวร, บรรณาธิการ. เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ความรู...สู่ปฏิบัติ. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์กรุงเทพ เวชสาร; 2546. หน้า 273-5

11. Cloherty JP. Neonatal Hyperbilirubinemia. In : Cloherty JP. Stark AR, editors . Manual of of Neonatal Care. 3 rd.ed. Boston : Little, Brown and Company; 1993. p 298-334.

12. American Academy of Pediatrics. Gruidelines for Perinatal. 4th ed. Elk Grove lillege : IL; 1997. p 157

13. Committee on Infectious Disease American Academy of Pediatrics. Transmission of Infectious Agents Via Human Milk. Red Book : Report of the committee on Infectiou Diseases 2003 ; PI 18-21

14 . Lawrence RM. Host resistance Factors and Immunologic Significant of Human Milk. In : Lawrence RA, Lawrence RM, editors. Berastfeeding : A Guide for Medical Profession. 5th .ed. St Louis : cv. Mosby, 1999. p 159-95

15. Lawrence RM, Lawrence RA. Given The Benefits of Breastfeeding. What Contraindications Exist? In : Schanler RJ, editor. The Pediatric Clinics of North Ameria : Breastfeeding 2001. Part I : The evidence for Breastfeeding. Philadelphia : WB Saunders Company ; 2001 . p 235-51

16. Creasy RK , Resnile R. Chapter 11 : Social and Illicit Drug Use in Pregnancy. In : Maternal-Fetal Medicine 4th ed. Philadelphia : W.B. Saunders Company, p 146-59

17. Flanagen-Everett M. Drug Abuse and withdrawal. In : Cloherty JP. , Stark AR, editors. Manual of Neonatal Care. 3rd ed. Boston : Little , Brown and Company ; 1993. p 22- 33

18. พิมลรัตน์ ไทยธรรมยานนท์. สารเสพติดและการให้นมแม่. ใน สาหรี่ จิตตินันท์, วีระพงษ์ ฉัตรานนท์, ศิราภรณ์ สวัสดิวร, บรรณาธิการ. เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ความรู้...สู่ปฏิบัติ. พิมพ์ครั้งที่ 2 : กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์กรุงเทพเวชสาร; 2546. หน้า 305-11.