การประเมิน Healing processes ของ Bone Tablet graft (Freeze Dried Bone Graft) ในหนู

Main Article Content

Watchara Janethaworn
Apirag Chuangsuwanich
Suchart Benjarusameroj
Yongvudh Vajaradul

บทคัดย่อ

บทนำ: Freeze dride bone graft เป็น bone ที่ช่วยพยุงและซ่อมแซมช่องโหว่หรือรอยแตกหักของกระดูก Bone graft ชนิดนี้จะมี Healing process แบบ Osteoconduction สำหรับ Bone tablet greft เป็น freeze dried bone graft ชนิดที่ผลิตโดยธนาคารเนื้อเยื่อแห่งประเทศไทย
วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษา Healing process ของ bone graft ในกระดูก Femur ของหนู
วิธีการศึกษา: ทำการผ่าตัด Osteotomy (one cortex, defect 6 mm.) ในกระดูก Femur ของ หนู Spragve-dawley 10 ตัว โดยตำแหน่ง Osteotomy ของกระดูก Femur ข้างขวาปล่อยให้มีการหายของกระดูกโดยธรรมชาติ และตำแหน่ง Osteotomy ของกระดูก Femur ข้างซ้ายใส่ bone graft แล้วเย็บเนื้อเยื่อหุ้มกระดูกและกล้ามเนื้อคลุมตำแหน่งที่ทำการผ่าตัดเอาไว้ที่สัปดาห์ที่ 5 และสัปดาห์ที่ 10 หลังการผ่าตัด ชิ้นเนื้อขาหลังของหนูรวมทั้งกระดูก จะถูกนำมาทำการตรวจชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยา
ผลการศึกษา: 5 สัปดาห์ หลังการผ่าตัด กระดูก femur ข้างขวา แสดงให้เห็นการหนาตัวของเนื้อเยื่อหุ้มกระดูก และมีการสร้างกระดูกขึ้นมาใหม่ กระดูก femur ข้างซ้าย แสดงให้เห็น fibroblast cell และ multinucleated giant cell เข้ามาทำปฏิกริยากับ bone graft ไม่เห็นลักษณะการเชื่อมต่อ (incoporation) ของ bone graft กับ host bone ส่วนกล้ามเนื้อของหนูมีการหายที่เป็นปกติ ที่ 10 สัปดาห์ หลังการผ่าตัดกระดูก femur ข้างขวามีการสร้างกระดูกทดแทนโดยสมบูรณ์ กระดูก femur ข้างซ้าย bone graft ส่วนใหญ่ถูกห่อหุ้มด้วยพังผืด (fibrous tissue) และ bone graft บางส่วนถูกห่อหุ้มโดยกระดูกที่สร้างขึ้นมาใหม่ แต่ไม่สามารถบอกได้ว่ามีการเชื่อมต่อกันระหว่าง bone graft โดยสมบูรณ์
สรุป: Bone tablet freeze dried bone graft แสดงให้เห็นถึงปฏิกิริยาที่ก่อให้เกิดพังผืดเป็นส่วนใหญ่ และยังไม่เห็นการเชื่อมต่อของ bone graft กับ host bone ได้ ใน Healing process เบื้องด้นของ bone graft ชนิดนี้ กระบวนการหายโดยสมบูรณ์ของ bone graft ชนิดนี้ต้องการการศึกษาที่นานและมากกว่านี้

Article Details

บท
นิพนธ์ต้นฉบับ

References

1. Simmons DJ. Fracture healing perspectives. Clin Orthop 200:100,1986.

2. Bonfiglio M, and Jeter, WS. Immunologic response to bone. Clin Orthop 87:19,1972.

3. Burchardt H, Jones H, Glowczewskie C, Rudner C, and Enneking, WF. Freeze-dried allogeneic segmental cortical-bone grafts in dogs. J Bone Joint Surg. 60A: 1081,1978.

4. Carr CR, and Hyatt, GW. Clinical evaluation of freeze-dried bone graft. J Bone Joint Surg. 37A:549,1955.

5. Resham RB. Clin Orthop 37:194,1964

6. Chyun-yu Yang, David J. Simmons, and Renaud Lozano. The healing of grafts combining freeze-dried and demineralized allogeneic bone in rabbits. Clin Orthop Relat Res 1994;(298):286-95