การวิเคราะห์ต้นทุนการให้บริการของกลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลศูนย์บุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

Main Article Content

นิมิต ยุวนิมิ

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาต้นทุน ต้นทุนต่อหน่วย อัตราส่วนๆของต้นทุน ค่าแรง ค่าวัสดุ และค่าลงทุน การให้บริการผู้ป่วย ของกลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลศูนย์บุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ปีงบประมาณ 2546
วิธีการศึกษา: โดยทำการศึกษาแบบย้อนหลังในทัศนของผู้ให้บริการ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบบันทึกต้นทุนค่าแรง ค่าวัสดุ ค่าลงทุน โดยจัดแบ่งกลุ่มต้นทุนตามเกณฑ์ กิจกรรมของหน่วยงาน แบ่งเป็นต้นทุนทางตรงและต้นทุนทางอ้อม หาต้นทุนโดยตรงของทุกกลุ่ม หน่วยงาน กระจายต้นทุนทางอ้อมสู่กิจกรรมการบริการ โดยใช้ วิธีกระจายโดยตรง (Direct allocation method) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา
ผลการศึกษา: ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลศูนย์บุรีรัมย์ มีต้นทุนที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น 19,516,016.67 บาท เป็นต้นทุนค่าแรง เท่ากับ 3,755,143.50 บาท ต้นทุน ค่าวัสดุเท่ากับ 10,033,200.27 บาท ต้นทุนค่าลงทุนเท่ากับ 5,727,717.90 บาท องค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นต้นทุนค่าวัสดุ รองลงมาเป็นต้นทุนค่าลงทุน และต้นทุน ค่าแรง ตามลำดับ โดยมีสัดส่วนต้นทุนค่าแรง : ค่าวัสดุ ; ค่าลงทุน เท่ากับร้อยละ 19.24 : 51.41 : 29.35 หรือเทียบเป็นสัดส่วน ต้นทุนค่าแรง : ค่าวัสดุ ; ค่าลงทุน เท่ากับ 0.16 : 1.75 : 1
สรุป: การศึกษาครั้งนี้สรุปได้ว่า ต้นทุนค่าวัสดุมีอิทธิพลสูงสูดต่อต้นทุนรวมทั้งหมดของงานรังสีวิทยา และแนวทางในการลดต้นทุน ที่เป็นไปได้ในทางปฏิบัติมี 2 แนวทาง คือการลดต้นทุนค่าวัสดุ และการเพิ่มปริมาณการบริการ ข้อมูลต้นทุนการบริการผู้ป่วยเหล่านี้ถือเป็นข้อมูลพื้นฐานการบริหารทรัพยากรของโรงพยาบาลให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

Article Details

บท
นิพนธ์ต้นฉบับ

References

1. วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร. (2539). ทุกข์, สมุทัย, ในระบบสาธารณสุขและหลักประกันสุขภาพของคนไทย. เอกสาร ประกอบการนำเสนอในที่ประชุมวิชาการประจำปี สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.

2. วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร และคณะ. (2531). โครงการวิจัยระบบบัญชีด้นทุนโรงพยาบาลของรัฐ. กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.

3. วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร และคณะ. (2544). คู่มือการวิเคราะห์ด้นทุนโรงพยาบาลศูนย์/ โรงพยาบาลทั่วไป. ลำนักงานพัฒนา นโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ.

4. วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร และคณะ. (2544). คู่มือการวิเคราะห์ต้นทุนโรงพยาบาลศูนย์/ โรงพยาบาลทั่วไป. ลำนักงานพัฒนา นโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ.

5. American Hospital Association. (1978). Estimated Useful Lives of Depreciable Hospital Assets. U.S.A. : Chicago.

6. กระทรวงสาธารณสุข. (2537). อัตราค่าบริการของสถานบริการสาธารณสุข. ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข.