การศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาของเด็กกลุ่มอาการดาวน์ในโรงพยาบาลสุรินทร์

Main Article Content

จุไรรัตน์ ฤทัยวัฒน์

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: ศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการของเด็กกลุ่มอาการดาวน์
ชนิดของการศึกษา: การศึกษาเชิงพรรณนา
สถานที่ทำการศึกษา: คลินิกเด็กพิเศษโรงพยาบาลสุรินทร์
วิธีการศึกษา: เก็บรวบรวมข้อมูลจาก OPD Card และแฟ้มคลินิกเด็กพิเศษ ตังแต่ ปี พ.ศ.2545 - 2547 จำนวน 21 ราย
ผลการศึกษา: บิดามารดาส่วนใหญ่มีความรู้และเศรษฐานะต่ำ ทุกรายได้รับคำแนะนำทางเวชพันธุศาสตร์ โดยร้อยละ 71 บิดาและมารดาได้รับคำแนะนำด้านเวชพันธุศาสตร์ โดยกุมารแพทย์ ในช่วงแรกเกิดถึง 3 เดือน ร้อยละ 95.24 มารดา เป็นผู้เลี้ยงดู ร้อยละ 33.33 มีโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด ร้อยละ 9.52 มี ภาวะต่อมธัยรอยด์บกพร่อง ผู้ป่วยส่วนใหญ่ ได้รับ early stimulation program เมื่ออายุ 1-2 เดือน คิดเป็นร้อยละ 14.28 และมากระตุ้น พัฒนาการทุกเดือนคิดเป็นร้อยละ 52.4 ร้อยละ 85 เริ่มฝึกพูดเมื่ออายุ มากกว่า 15 เดือน ได้รับการประเมิน Developmental Quotient (DQ) เมื่ออายุ 2-3 ปี ผลการประเมินส่วนใหญ่อยู่ระดับ moderate MR
ลรุป: เด็กกลุ่มอาการดาวน์ที่ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการอย่างสม่ำเสมอ และได้รับการดูแลสุขภาพที่ดี เมื่อประเมินพัฒนาการโดยการตรวจ DQ จะอยู่ในระดับ Moderate MR ขึ้นไป

Article Details

บท
นิพนธ์ต้นฉบับ

References

1. พรสวรรค์ วสันต์. การให้คำแนะนำทางพันธุศาสตร์. มนตรี ตู้จินดา, วินัย สุวัตดี, อรุณ วงษ์จราษฎร์, บังอร ชวลิตธำรง, พิภพ จิรภิญโญ, บรรณาธิการ. กุมารเวชศาสตร์ เล่ม 2. กรุงเทพมหานคร : เรือนแก้วการพิมพ์, 2541:1143-8.

2. พรสวรรค์ วสันต์. แนวทางการดูแลเด็กกลุ่มอาการดาวน์, เอกสารประกอบการประชุม งานชุมนุมเด็กกลุ่มอาการดาวน์ ครั้งที่ 12, 2545:10-1.

3. Hayes A, Batshaw ML. Down Syndrome, Pediatr Clin Am 1993 Jun ;40(3):523-35.

4. Bricker D, Carlson L, Schwarz R. A discussion of early Intervention of infants with down syndrome. Pediatrics 1981 Jan; 17(1):45-6.

5. Ciccketti D Sroufe LA. The relationship between affective and cognitive developement in Down syndrome Child Dev 1976 Dec;47(4):920-29.

6. Goldon W, Pashayan HM. The effect of parental education on the eventual mental development of noninstitionalized children with Down Syndrome. J Pediatr 1976 Oct;89(4):603-5.

7. Kirman B. Growing up with Down Syndrome. Br J Hosp Med. 1980;23(4):385-8.