ลักษณะภาพถ่ายรังสีที่พบในผู้ป่วยมะเร็งของลำไส้ใหญ่และทวารหนักจากการตรวจโดยการสวนแป้งแบเรียม

Main Article Content

สุประสิทธิ์ จรูญวัฒนเลาหะ

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาลักษณะภาพถ่ายทางรังสีและตำแหน่งของมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักที่พบจากการสวนแป้งแบเรียม รวมถึงเปรียบเทียบลักษณะภาพถ่ายทางรังสีที่พบกับผลทางพยาธิวิทยา
วิธีการศึกษา: ศึกษาย้อนหลังลักษณะภาพถ่ายทางรังสีจากการสวนแป้งแบเรียมในผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักที่ได้รับการตรวจชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยาของโรงพยาบาลสุรินทร์ จำนวน 48 ราย ตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2544 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2547
ผลการศึกษา: จาการศึกษาลักษณะภาพถ่ายทางรังสีจากการสวนแป้งแบเรียมในผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักพบว่ามี 5 แบบ ได้แก่ Annular lesion, Polypoid lesion, Complete obstruction, Coil-spring lesion และ Infiltrative nodular lesion โดยที่พบลักษณะ Annular lesion มากที่สุด คือ 20 (41.6%) ผลการตรวจชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยาพบว่า เป็น Adenocarcinoma 40 ราย และเป็น Lymphoma 8 ราย ส่วนตำแห่งที่พบมะเร็งนั้น พบทางด้านซ้ายของลำไส้ใหญ่ (Left side colon) มากกว่าทางด้านขวาของลำไส้ใหญ่ (Right side colon) เล็กน้อย คือ 28 ราย (58.3%) และ 20 ราย (41.6%) ตามลำดับ
สรุป: มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักที่พบในโรงพยาบาลสุรินทร์ส่วนมากเป็นชนิด Adnocarcinoma โดยลักษณะภาพถ่ายรังสีจากการสวนแป้งแบเรียมที่พบมากที่สุดได้แก่ Annulas lesion สำหรับตำแห่งของลำไส้ใหญ่ที่พบมะเร็งนั้น พบทางด้านซ้ายของลำไส้ใหญ่ (Left side colon) มากกว่าทางด้านขวาของลำไส้ใหญ่ (Right side colon) เล็กน้อย

Article Details

บท
นิพนธ์ต้นฉบับ

References

1. Smith GA, O’ Dwyer PJ. Sensitivity of double contrast enema and colonoscopy for the detection of colorectal neoplasms Surg. Endosc.2001 Jul; 15(7):649-52

2. Giles W. Stevenson, BM, BCh Colorectal Cancer Imaging: A Challenge for Rediologists. Radiology 2000;214:615-21

3. Levine MS, Rubesin SE, Laufer I Herlinger H. Diagnosis of Colorectal Neoplasms at Double-Contrast Barium Enema Examination Radiology 2001;216:11-8

4. Gazelle GS, McMahon PM, Scholz FJ Sereening for Colorectal Cancer Radiology 2000; 215:327-35

5. Teefay SA, Carlson HC. The Fluoro-scopic Barium Enema in Colonic Polyp Detection AJR Am J Roentgenol.1983 Dec; 141(6):1279-81

6. Ott DJ, Chen YM, Gelfand DW, Wu WC, Munitz HA. Single-Contrast vs Double-Contrast Barium Enema in the Detection of Colonic Polyps AJR Am J Roentgenol. 1986 May ; 146(5): 993-6

7. McCarthy PA, Rubesin SE, Levene MS, Langlotz CP, Laufer I, Furth EE et al. Colon Cancer : Morphology Detected with Barium Enema Exami-nation verus Histopathologic Stage. Radiology 1999 ; 197(3) : 683-7

8. Kelvin FM, Maglinte DD, Stephens BA. Colorectal Carcinoma Detected initially with Barium Enema Examination : Site Distribution and Implication. Radiology.1988 ; 169(3) : 649-51

9. Pijl ME, Chaoui AS, Wahl RL, van Oostayen JA. Radiology of Colorectal Cancer. Eur J Cancer. 2002; 38(7): 887-98

10. Bruneton JN, Thyss A, Bourry J, Bidoli R, Schneider M. Colonic and Rectal Lymphoma A Report of Six Cases and Review of the Literature. ROFO Fortschr Geb Roentgenstr Nuklearmed. 1983; 138(3) : 283-7