ผู้ป่วยอีโอสิโนฟิลิกเมนิงไจติสในโรงพยาบาลศรีสะเกษระหว่างปี พ.ศ. 2544 – 2547 ; รายงานผู้ป่วย 2 ราย

Main Article Content

สถาพร จันทร์ส่อง

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: 1. เพื่อศึกษาอุบัติการณ์ อาการแสดงทางคลินิก ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการณ์ การรักษา และสาเหตุของผู้ป่วยด้วยโรค eosinophilic meningitis ในโรงพยาบาลศรีสะเกษ ในระหว่างปี พ.ศ. 2544-2547
                    2. รายงานผู้ป่วยเด็ก eosinophilic meningitis 2 ราย
ผู้ป่วยและวิธีการ: ศึกษาย้อนหลังจากเวชระเบียนผู้ป่วยในโรงพยาบาลศรีสะเกษที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น eosinophilic meningitis ระหว่างปี พ.ศ. 2544-2547
ผลการศึกษา: พบผู้ป่วย eosinophilic meningitis จำนวนทั้งสิน 21 ราย เป็นชาย 12 ราย หญิง 9 ราย โดยพบผู้ป่วยในปี 2544-2547 จำนวน 12,2,4 และ 3 รายตามลำดับผู้ป่วยส่วนใหญ่มีภูมิลำเนาในจังหวัดศรีสะเกษ นอกเขตอำเภอเมือง (80.95%) มีอายุตั้งแต่ 20 เดือน จนถึง 66 ปี (เป็นผู้ป่วยเด็ก 2 ราย) อาการที่พบได้บ่อยที่สุด คือปวดศีรษะมาก (76.19%) มีผู้ป่วยที่พบความผิดปกติของระบบประสาท 4 ราย (19.05%) มีประวัติกินอาหารประเภทหอยโข่งสุก ๆ ดิบ ๆ (19.05% ผู้ป่วยเกือบทั้งหมดมี CSF eosinophilia (88.89%) CSF protein เฉลี่ย 144.61 mg% CSF sugar เฉลี่ย 45.78% CSF cell count เฉลี่ย 1,059 cell/cumm พบผู้ป่วยที่มี Blood eosinophilia 66.11% มีผู้ป่วยเพียงรายเดียวที่ได้ส่งตรวจหา CSF antibody for Angiostrongylus cantonensis ซึ่งผลการตรวจเป็น negative การรักษาส่วนใหญ่เป็นการรักษาแบบประคับประคองร่วมกับการเจาะหลัง และการให้ยา corticosteroid ร่วมกับยาฆ่าพยาธิ (66.67%) ผู้ป่วยเกือบทั้งหมดหายเป็นปกติยกเว้น 1 รายเสียชีวิตจาก progressive muscle weakness เกิด apnea และ brian death
บทสรุป: ยังพบผู้ป่วย eosionphilic meningitis ในโรงพยาบาลศรีสะเกษอยู่ประปรายแต่ยังไม่สามารถแยกสาเหตุของการเกิดโรคได้ คาดว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับวิธีชีวิตของประชาชนในการรับประทานอาหาร ดังนั้นการให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องสุขอนามัยแก่ประชาชนน่าจะช่วยลดอัตราการเกิดโรคนี้ได้

Article Details

บท
รายงานผู้ป่วย

References

1. Slom T, Johnson S. Eosinophilic meningitis. Curr Infect Dis Rep 2003 Aug ; 5(4):322-8

2. Hughwa PA, Magnet AD, Fishbain JT. Eosinophilic meningitis : a case seres report and review of the literature. Mil Med 2003 Oct ; 168(10):817-21

3. Lo Re,Glockman SJ. Eosinophilic meningitis Am J of Med 2003 Feb; 114(3):217-23