การรักษาถุงน้ำเดนทิเจอรัสในกระดูกขากรรไกรล่าง : รายงานผู้ป่วย 1 ราย

Main Article Content

พรวิทย์ ประภาอนันตชัย

บทคัดย่อ

     ถุงน้ำเดนทิเจอรัสเป็นถุงน้ำเหตุกำเนิดจากฟันซึ่งพบร่วมกับฟันที่ไม่ขึ้นในช่องปาก มักไม่แสดงอาการและอาจตรวจพบโดยบังเอิญจากภาพรังสี พบมากในช่วงอายุ 10 -20 ปี รายงานนี้เป็นกรณีศึกษาของผู้ป่วยที่ต้องการรักษาทันตกรรมจัดฟัน พบถุงน้ำเดนทิเจอรัสจากฟันคุดตำแหน่งฟันกรามใหญ่ล่างซ้ายซี่ที่สามที่ไม่ขึ้นในช่องปากจากภาพรังสี ผู้ป่วยไม่มีอาการใดๆ ให้การรักษาโดยการผ่าตัดฟันคุดและควักถุงน้ำออกทั้งหมด หลังติดตามผลการรักษา 1 ปี พบว่ามีการหายของกระดูกเป็นปกติและไม่มีลักษณะแสดงการกลับเป็นซ้ำ
คำสำคัญ: ถุงน้ำเดนทิเจอรัส ฟันคุด การควักออก

Article Details

บท
รายงานผู้ป่วย

References

Neville BW, Damm DD, Allen CM, Bouquot JE. Oral and maxillofacial pathology. 3rd ed. Philadelphia: WB Saunders; 2009: p. 679-82.

Lima ENA, Maia CADM, Gurgel AC, Oliveira PT, Medeiros AMC. Conservative managemen t o f dentigerous cyst in a child. Int J Pediatr Otorhinolaryngol Extra 2013;8: e1-4.

Ioannidou F, Mustafa B, Seferiadou-Mavropoulou T. Odontogenic cysts of the jaws: a clinicostatistical study. Stomatologia (Athenai) 1989;46:81-90.

Koseoglu BG, Atalay B, Erdem MA. Odontogenic cysts: a clinical study of 90 cases. J Oral Sci 2004;46:253-7.

Tortorici S, Amodio E, Messenti MF, Buzzanca ML, Burruano F, Vitale F. Prevalence and distribution of odontogenic cysts in Sicily : 1986-2005. J Oral Sci 2008;50:15-8.

Marx RE, Stern D. Oral and maxillofacial pathology : a rationale for diagnosis and treatment. 2nd ed. Illinois: Quintessence; 2012: p. 605-10.

Guruprasad Y, Chauhan DS, Kura U. Infected dentigerous cyst of maxillarysinus Arising from an ectopic third molar. J Clin Imaging Sci 2013;3:1-5.

Mohan KR, Natarajan B, Doraiswamy H. An infected dentigerous cyst associated with an impacted permanent maxillary canine, inverted mesiodens and impacted super numerary teeth. J Pharm Bioallied Sci 2013;5:s135-8.

Murad AH. Dentigerouscyst : a review of 37 cases. Available from https://www.priory.com/den/dentigerous.htm

Viriyajiraku l S. Recurrence of dentigerous cyst in 9 years after marsupialization and orthodontic treatment : a case report. Thai J Oral Maxillofac Surg 2009;23:101-8.

Zhang LL, Yang R, Zhang L, Li W, MacDonald-Jankowski D, Poh CF. Dentigerous cyst : a retrospective clinico- pathological analysis of 2082 dentigerous cysts in British Columbia, Canada. Int J Oral Maxillofac Surg 2010;39:878-82.

Resnik RR. Misch's Avoiding Complications in Oral Implantology : Neurosensory Deficit Complications in Implant Dentistry 2018:329-363.