ต้นทุนบริการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงที่บ้าน จังหวัดศรีสะเกษ

Main Article Content

ศรีเรือน ดีพูน

บทคัดย่อ

หลักการและเหตุผล: ประชากรผู้สูงอายุทั่วโลกที่อายุตั้งแต่ 65 ขึ้นไป เพิ่มจากร้อยละ 11.0 เป็นร้อยละ 22.0 ทำให้ความต้องการบริการ หรือการดูแลช่วยเหลือเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยเรื้อรัง หรือผู้สูงอายุที่มีภาวะติดเตียงทำให้ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพสูงมากขึ้นและเพื่อให้ได้ข้อมูลที่จะนำไปวางแผนกำหนดเป็นนโยบาย บริหารจัดการในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป
วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาต้นทุนต่อหน่วย ต้นทุนกิจกรรมบริการ สัดส่วนต้นทุนในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงที่บ้าน จังหวัดศรีสะเกษ
วัสดุและวิธีการ: เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive research) กลุ่มตัวอย่างคือ Care manager 22 คน และผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 280 คนได้จากการสุ่มอย่างมีระบบ ใช้แบบสอบถามที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นเก็บข้อมูลซึ่งมีค่า IOC เท่ากับ 1วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา
ผลการวิจัย: ค่าต้นทุนต่อหน่วย 204,199.30 บาท/คน/ปี ค่าต้นทุนรายกิจกรรมบริการ 1)ต้นทุนค่าตอบแทน Care giver 9,684.80 บาท/คน/ปี 2)ต้นทุนค่าตอบแทน Family care team 2,624.00 บาท/คน/ปี 3)ต้นทุนค่า Instrument ที่ใช้กับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 8,324.10 บาท/คน 4)ต้นทุนค่าเสียโอกาสของผู้ดูแล 165,618.80 บาท/คน/ปี
สรุป: ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงสูงจะมีค่าต้นทุนต่อหน่วย ต้นทุนรายกิจกรรมมากกว่าผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงต่ำและงบประมาณที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.)จัดสรรให้น้อยกว่าต้นทุนบริการ
คำสำคัญ: ต้นทุนบริการผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

Article Details

บท
นิพนธ์ต้นฉบับ

References

1. World Health Organization. Antimicrobial Resistance. [internet]. [cited 2018 apr 10]. Available from: URL:https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/antimicrobial-resistance.

2. มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย. สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย ประจำปี 2559. กรุงเทพมหานคร: บริษัทพริ้นเทอรี่จำกัด; 2560.

3. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ. สรุปผลการดำเนินงานปี 2561. ม.ป.ท.: ม.ป.ป.; 2561.

4. Krejcie, RV., Morgan DW. Determining sample size for research activities. Educ Psychol Meas 1970;30(3):607-610.

5. วรเวศม์ สุวรรณรดา, ศิริพันธุ์ ลาสัตย์, นพพล วิทย์วรพงศ์, สุภาภรณ์ คำเรืองฤทธิ์. โครงการประมาณการต้นทุนการจัดบริการสังคมผู้สูงอายุในสถาบัน : กรณีศึกษาศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์จังหวัดเชียงใหม่.มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาสังคมผู้สูงอายุไทย. 2552.

6. ณปภัช รัตนวิชัย, สุวิณี วิวัฒน์วานิช. การศึกษาต้นทุนต่อหน่วยและต้นทุนกิจกรรมการพยาบาลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในระบบการดูแลระยุยาว โรงพยาบาลด่านขุนทด. [วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต]. ภาควิชาพยาบาลศาสตร์, คณะพยาบาลศาสตร์; กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2560.