ผลการศึกษาระยะเวลาที่ใช้ในการทำกายอุปกรณ์สำหรับรยางค์ล่าง (ขาเทียม) และความพึงพอใจของผู้ป่วย

Main Article Content

กวี อนันต์นับ

บทคัดย่อ

บทนำ:ในแต่ละปีมีผู้ป่วยจำนวนหนึ่งที่มีความจำเป็นต้องรับการผ่าตัดตัดขาเนื่องด้วยสาเหตุต่างๆ เช่นจากการประสบอุบัติเหตุ โรคระบบหลอดเลือดส่วนปลาย โรคมะเร็ง หรือสาเหตุอื่นๆ เป็นเหตุให้ผู้ป่วยไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ดังปกติ ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน การทำงาน การเข้าสังคม รวมถึงผลกระทบทางด้านจิตใจของผู้ป่วยและครอบครัว
วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาเกี่ยวกับระยะเวลาที่ใช้ในการทำขาเทียมและความพึงพอใจต่อขาเทียมที่ได้รับของหน่วยกายอุปกรณ์ กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลสุรินทร์
วิธีการศึกษา: ขออนุมัติการศึกษาวิจัยจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โรงพยาบาลสุรินทร์โดยทำการคัดเลือกอาสาสมัครตามเกณฑ์คัดเข้าและเกณฑ์คัดออกติดต่ออาสาสมัครที่มาเข้ารับบริการที่กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลสุรินทร์ เพื่อเรียกผู้ป่วยเข้าร่วมงานวิจัย อธิบายให้ทราบเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย ขั้นตอนการทำวิจัย ระยะเวลาการสัมภาษณ์ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ และตอบข้อสงสัยของอาสาสมัคร ให้เวลาอาสาสมัครตัดสินใจโดยอิสระ ก่อนจะให้ความยินยอมในการสัมภาษณ์ สอบถามและบันทึกข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ อายุ เพศ โรคประจำตัว สาเหตุที่ทำให้ถูกตัดขา ระดับที่ถูกตัด อายุเมื่อถูกตัดขา ระยะเวลาหลังถูกตัดขา ระยะเวลาที่ใช้ในการทำขาเทียม ฯลฯ สอบถามรายละเอียดในด้านต่างๆ และความพึงพอใจในอุปกรณ์ขาเทียม บันทึกข้อมูลระยะเวลาที่ใช้ในการทำขาเทียมวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมทางสถิติสรุปผลการวิจัย
ผลการศึกษา: ผู้ป่วยตัดขาที่เข้าร่วมงานวิจัยจำนวน 11 ราย อายุเฉลี่ย 56 ปี เป็นผู้ชายทั้งหมด 11 ราย (ร้อยละ 100) ได้รับการตัดขาระดับใต้เข่า 8 ราย (ร้อยละ 72.7) พบว่าผู้ป่วยที่ใช้งานขาเทียมจริงในชีวิตประจำวันมีจำนวน 11 ราย (ร้อยละ 100) ผู้ป่วยมีความพึงพอใจในขาเทียมระดับมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 90.9 ระยะเวลาที่ใช้ในการทำขาเทียมระดับเหนือเข่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 14.7 วัน ระยะเวลาที่ใช้ในการทำขาเทียมระดับใต้เข่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 6.9 วัน
สรุป: ระยะเวลาที่ใช้ในการทำขาเทียมระดับเหนือเข่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 14.7 วัน ระยะเวลาที่ใช้ในการทำขาเทียมระดับใต้เข่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 6.9 วัน ร้อยละ 100 ของผู้ป่วยใช้ขาเทียมจริงในชีวิตประจำวัน และร้อยละ 90.9 มีระดับความพึงพอใจต่อขาเทียมที่ได้รับระดับมากที่สุด
คำสำคัญ: ตัดขา ขาเทียม ความพึงพอใจ การใช้งานขาเทียม ประโยชน์ของขาเทียม กายอุปกรณ์

Article Details

บท
นิพนธ์ต้นฉบับ

References

1. Pezzin LE, Dillingham TR, Mackenzie EJ, Ephraim P, Rossbach P. Use and satisfaction with prosthetic limb devices and related services. Arch Phys Med Rehabil 2004;85(5):723-9.

2. Gauthier-Gagnon C, Grisé MC, Potvin D. Enabling factors related to prosthetic use by people with transtibial and transfemoral amputation. Arch Phys Med Rehabil 1999;80(6):706-13.

3. Seaman JP. Survey of Individuals Wearing Lower Limb Prostheses. J Prosthet Orthot 2010; 22(4):257-65.

4. Sarawanangoor P. The prostheses foundation's prosthetics uses and attitudes in 1996. วารสารการแพทย์ โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 2539;13(2):113-27.

5. Legro MW, Reiber GD, Smith DG, del Aguila M, Larsen J, Boone D. Prosthesis evaluation questionnaire for persons with lower limb amputations: assessing prosthesis-related quality of life. Arch Phys Med Rehabil 1998;79(8):931-8.

6. Braddom RL. Rehabilitation and prosthetic restoration in lower limb amputation. In: Braddom RL, Chan L, Harrast MA, Kowalske KJ, Matthews DJ, Ragnarsson KT, et al., editors, Physical Medicine & Rehabilitation. 4th.ed. Philadelphia: Elsevier saunders; 2011: p. 289.

7. กัตติกา ภูมิพิทักษ์กุล, ชนินทร์ สุดโนรีกุล, ประภาพร ศิริทรัพย์. การศึกษาและติดตามการคงใช้ขาเทียมของโรงพยาบาลตำรวจ. เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร 2543;10(1):10-6.

8. Boonthai U, Kantaratanakul V, Jitorarhai C, Wiboonpanich S, Bunchorntavakul M. Influencing Factors in Usage of Lower Extremity Prostheses in Ramathibodi Hospital. J Thai Rehabil 1996;6(3):37-44.

9. จักกริช กล้าผจญ, วสุวัฒน์ กิตติสมประยูรกุล, กำพล พูลทาจักร, เทอดชัย ชีวะเกตุ. การชำรุดของขาเทียมใต้เข่าแบบแกนในที่ใช้เบ้า Thermoplastic. การประชุมวิชาการประจำปีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2548. เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; 2548: p. 82-3.