คุณลักษณะภาวะผู้นำทางการพยาบาลของหัวหน้าหอผู้ป่วย ตามทัศนะของพยาบาลประจำการ โรงพยาบาลศูนย์สุรินทร์ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข

Main Article Content

พิชญาภา คำทอง
พรเพ็ญ ฐิติสมบูรณ์

บทคัดย่อ

เหตุผลของการวิจัย: บุคลากรที่สำคัญในการให้การพยาบาล นอกจากพยาบาลประจำการแล้ว บุคลากร สำคัญที่จะช่วยให้การพยาบาลดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ นั้น คือ หัวหน้าหอผู้ป่วย ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับต้น ที่จะให้การบริการสุขภาพ ของโรงพยาบาล ประสบความสำเร็จ หรือล้มเหลว ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของโรงพยาบาล ดังนั้นจึงควรมีการศึกษาคุณลักษณะภาวะผู้นำทางการพยาบาล ของหัวหน้าหอผู้ป่วย เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณลักษณะของหัวหน้า หอผู้ป่วยต่อไป
วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบคุณลักษณะภาวะผู้นำทางการพยาบาล ของหัวหน้า หอผู้ป่วยที่เป็นจริงและคุณลักษณะภาวะผู้นำที่พึงประสงค์
รูปแบบการวิจัย: การศึกษาเชิงพรรณนา
วิธีการศึกษา: เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามซึ่งเป็นแบบวัดที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จากทฤษฎีคุณลักษณะภาวะผู้นำของมาร์ควิส & ฮุสตัน (Marques & Huston, 1996)
ผลการศึกษา: พบว่า ภาวะผู้นำทางการพยาบาลของหัวหน้าหอผู้ป่วยที่เป็นจริงตามทัศนะของ พยาบาลประจำการ อยู่ในระดับสูง (x = 3.85,SD = 0.54) ส่วนคุณลักษณะ ภาวะผู้นำทางการพยาบาลของหัวหน้าหอผู้ป่วย ที่พึงประสงค์ตามทัศนะของพยาบาลประการอยู่ในระดับสูงมาก (x = 4.54,SD = 0.43) และเมื่อเปรียบเทียบพบว่าคุณลักษณะภาวะผู้นำทางการพยาบาลของหัวหน้าหอผู้ป่วยที่เป็นจริงและคุณลักษณะที่พึงประสงค์แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (t = 16.26)
สรุปผลการศึกษา: เป็นการศึกษาที่แสดงให้เห็นว่าพยาบาลประจำการมีทัศนะต่อคุณลักษณะภาวะ ผู้นำทางการพยาบาลของหัวหน้าหอผู้ป่วยที่พึงประสงค์สูงมาก ซึ่งสามารถนำมาใช้เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาหัวหน้าหอผู้ป่วยและงานในองค์กรพยาบาล
คำสำคัญ: หัวหน้าหอผู้ป่วย, คุณลักษณะภาวะนำ, พยาบาลประจำการ

Article Details

บท
นิพนธ์ต้นฉบับ

References

1. เมทินี จิตรอ่อนน้อม. ภาวะผู้นำของหัวหน้า หอผู้ป่วย และความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การ ของพยาบาลประจำการโรงพยาบาลมหาราช นครเชียงใหม่. วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร การพยาบาลบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย เชียงใหม่, 2542.

2. Gannon, M.J. Organizational Behavior : A Managerial and Organizational Perspective. Boston : Little Brown and Company, 1997.

3. ประพิณ วัฒนกิจ. การบริหารการพยาบาล ระดับหัวหน้างานหัวหน้าหอผู้ป่วย. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, 2541.

4. Spitzer-Lehmann, R. (1994). Nursing Management Desk Refvence : Concepts, Skill and Strateqies. Philadelphan : W.B.Saunders.

5. Yamane, T. Statistic : An Introduction Analysis. 2nd ed. New York, Harper and Row, 1970.

6. Marquis, B.L. & Huston, C.J.. Leadership Roles and Management Functions in Nursing : Theory and Application. 2nd ed. Philadelphia : Lippincott-Raven Publishers, 1996.

7. ประคอง กรรณสูต. สถิติเพื่อการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538.

8. วิภาดา ชีวะวัฒน์. ความคิดเห็นของบุคลากรพยาบาลที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของพยาบาล หัวหน้าหอผู้ป่วยของโรงพยาบาล ในสังกัดกองโรงพยาบาลภูมิภาค กระทรวงสาธารณสุข. วิทยานิพนธ์ครุศาสตร์มหาบัณฑิต ภาควิชาพยาบาลศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2527.

9. ทิพย์รัตน์ สุทธิพงศ์. รายงานการวิจัยเรื่อง คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหัวหน้าฝ่ายวิชาการวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกองงาน วิทยาลัยพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข. วารสารการศึกษาพยาบาล 2537;5(2):48-63.

10. จุฬาลักษณ์ ณีรัตนพันธ์. กลยุทธ์การบริหารการพยาบาล. ขอนแก่น : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2540.