การศึกษาสภาพปัญหาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของคนงาน โรงงานทอกระสอบ จังหวัดสุรินทร์

Main Article Content

ภูเบศร์ บุญสกุล

บทคัดย่อ

หลักการและเหตุผล: จังหวัดสุรินทร์ยังพบปัญหาคนงานส่วนหนึ่งมีความเสียงไม่ปลอดภัยต่อโรคปอด ฝุ่นฝ้าย และประสาทหูเสื่อม สูญเสียการได้ยิน เนื่องจากยังไม่มีข้อมูลชี้เฉพาะเกี่ยวกับโรงงานทอกระสอบ จึงได้ทำการศึกษาค้นหาข้อมูลที่สำคัญ เพื่อวางแนวทางดำเนินกิจการที่เหมาะสมต่อไป
วัตถุประสงค์: เพื่อหามาตรการด้านสิ่งแวดล้อม และการทำงานที่ปลอดภัย ของคนงานในโรงงานทอกระสอบ จังหวัดสุรินทร์
วิธีการศึกษา: ใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ เก็บฝุ่นขนาดเล็กและเครื่องวัดระดับเสียง พร้อมแบบสำรวจสิ่งแวดล้อมในการทำงานตลอดถึงการสัมภาษณ์คนงาน
ผลการศึกษา: จากการสำรวจสภาพแวดล้อมในการทำงาน ด้านมลพิษทางอากาศที่เป็นฝุ่นมีขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอนจำนวน 19 ตัวอย่าง พบว่าแผนกนวดเส้นปอ มีความเข้มของฝุ่นเกินมาตรฐานคือ 5.83 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ความ ดังของเสียง จำนวน 6 จุด พบว่าแผนกทอและแผนกเย็บ มีความดังของ เสียงเกินมาตรฐาน คือ 96.5 ละ 95.2 เดซิเบล เอ ในเวลา 8 ชั่วโมง และ ในรอบปีที่ผ่านมา มีคนงานประสบอุบัติเหตุมากถึง 132 คน (ร้อยละ 60.55) ส่วนใหญ่ไม่รุนแรง หยุดงานไม่เกิน 3 วัน ร้อยละ 55.30 รองลงมา ทำงาน ไม่ได้ชั่วคราว ร้อยละ 28.79
สรุป: โรงงานแห่งนี้ การควบคุมฝุ่นขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน และการควบคุมเสียง ยังไม่ได้มาตรฐาน, อุบัติเหตุจากการทำงาน ยังอยู่ในระดับสูง และยังไม่มีการส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายของคณะกรรมการ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
คำสำคัญ: อาชีวอนามัย

Article Details

บท
นิพนธ์ต้นฉบับ

References

1. สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ, บรรณาธิการ. การสาธารณสุขไทย พ.ศ. 2542-2543. นนทบุรี : สำนักนโยบายและแผนสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข, 2545.

2. กรรชิต คุณาวุฒิ, บรรณาธิการ. คู่มือการวินิจฉัยและการเฝ้าระวังโรคจากการประกอบอาชีพ. กรุงเทพฯ : กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2538.

3. อรพรรณ์ เมธาดิลกกุล, บรรณาธิการ. โรคพิษแอสเบสดอสและโรคปอดอักเสบจาก ฝุ่นในโรงงานอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อมกับการป้องกัน. การประชุมวิชาการอาชีวเวชศาสตร์และสิ่งแวดล้อม เรื่องโรคพิษแอสเบสดอส และโรคปอดอักเสบจากฝุ่น ในอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อมกับการป้องกัน ; วันที่ 28-29 มกราคม 2535. กรุงเทพฯ : สมาคมอาชีวเวชศาสตร์ และสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย, 2539.

4. วนิดา ศศิวิมลกุล, บรรณาธิการ. โรคประสาท หูเสื่อมจากเสียงดังของคนงานในอุตสาหกรรมสิ่งทอ จังหวัดนครปฐม. กรุงเทพฯ : สมาคมแพทย์อาชีวเวชศาสตร์และสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย, 2539.

5. สมาคมแพทย์อาชีวเวชศาสตร์และสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย. ผู้ป่วยโรคปอดจากโรงงานสารพิษ และสิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมของประชาชน. การประชุม 4 ภาคี ป้องกันปัญหาอาชีวเวชศาสตร์และสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 9 ; วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2539. กรุงเทพฯ : สมาคมแพทย์อาชีวเวชศาสตร์และสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย, 2539.

6. อรพรรณ์ เมธาดิลกกุล, บรรณาธิการ. เทคโนโลยีอาชีวเวชศาสตร์และสิ่งแวดล้อม เพื่อศตวรรษที่ 21. การประชุมวิชาการ อาชีวเวชศาสตร์และสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 7 และการประชุม 4 ภาคี ป้องกัน ปัญหาอาชีเวชศาสตร์และสิ่งแวดล้อมครั้งที่ 8 กรุงเทพฯ : สมาคมแพทย์อาชีวเวชศาสตร์และสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย, 2538.