ก้อนเนื้องอกที่ส่วนลำตัวตับอ่อนชนิด Solid-pseudopapillary Tumor : โรงพยาบาลศรีสะเกษ

Main Article Content

ทศพร อุทธิเสน

บทคัดย่อ

     Solid-pseudopapillary Tumor (SPT) เป็นเนื้องอกของตับอ่อนที่พบได้น้อยมาก มีความ รุนแรงตา รายงานนี้นำเสนอผู้ป่วยเด็กหญิงหนึ่งรายอายุ 13 ปี มาด้วยอาการปวดท้องพร้อมกับคลำก้อนได้บริเวณด้านบนซ้ายของท้อง เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์พบก้อนเนื้องอกขนาดใหญ่บริเวณลำตัวตับ อ่อน ได้รับการรักษาโดยการผ่าตัดแบบ Distal pancreatectomy เนื้องอกชนิดนี้มีการพยากรณ์โรค ที่ดีหลังจากผ่าตัดเอาก้อนออก
คำสำคัญ: เนื้องอกตับอ่อน, การผ่าตัดตับอ่อนส่วนปลาย
Article Details

บท
นิพนธ์ต้นฉบับ

References

1. Frantz VK. Papillary tumors of the pancreas: Benign or malignant? Tumors of the pancreas. Atlas of tumor Pathology, 1st Series, Fascicles 27 and 28. Frantz VK (ed). Washington. DC: Armed Forces Institute of Pathology, 1959: 32-3.

2. Kloppel G, Solcia E, Longnecker DS, Capella c, Sobin LH. World Health Organization, Institutional histological classification of tumors. Histological Typing of Tumors of the Exocrine Pancreas, 2 nd ed. Berlin : Springer-Verlag, 1996.

3. Rebhandl W, Felberbauer FX, Puig S, Paya K, Hochschorner S, Barlan M, et al. Solid-pseudopapillary tumor of the pancreas (Frant tumor) in childremreport of four cases and review of the literature. J Surg Oncol 2001;76:289-96.

4. อำนาจ อยู่สุข, วินัยศักดิ์ ขัตติพัฒนาพงษ์, มาลัย มุตตารักษ์. Solid and papillary epithelial neoplasm of the pancreas: a case report. เชียงใหม่เวชสาร 2535 ; 31:147-51.

5. อเนกนุช ยะโสธร. Solid and papillary epithelial neoplasm of the pancreas: a case report. ว.แพทย์เขต 4 2541; 17:203-8.

6. อดิศัย ภัตตาตั้ง. การผ่าตัดก้อนเนื้องอกที่ส่วนหัวตับอ่อนชนิด Solid-pseudopapillary Tumor of the pancreatic Head : a case report. วารสารกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข. 2547 ; 29:113-8.

7. เกรียงศักดิ์ ยักกะพันธ์, ธีรนันท์ อินทรพัฒน์, รัฐพล สืบสินสัจจวงศ์ และคณะ : Solid-peudopapillary tumor of pancreas. การประชุมร่วมภาควิชาศัลยศาสตร์รังสีวิทยา และพยาธิวิทยา ห้องประชุมภาควิชาศัลยศาสตร์, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 27 พฤษภาคม 2548.

8. Crawford BE 2nd. Solid and papillary epithelial neoplasm of the pancreas, diagnosis by cytology. South Med J 1998; 91: 973-7.

9. Mao C, Guvendi M, Domenico DR, Kim K, Thomford NR, Howard JM. Papillary cystic and solid tumors of the pancreas: A pancreatic embryonic tumor? Studies of three cases and cumulative review of the world’s literature. Surgery 1995; 118: 821-8.

10. Rustin RB, Broughan TA, Hermann RE, Grundfest-Broniatowski SF, Petras RE, Hart WR. Papillary cystic epithelial neoplasms of the pancreas. A clinical study of four cases. Arch Surg 1986; 121: 1073-6.

11. Yamaguchi K, Hirakata R, Kitamura K.Papillary cystic neoplasm of the pancreas: radiological and pathological characteristics in 11 cases. Br J Surg 1990; 77: 1000-3.

12. Holder H. Prognosefaktoren beim Pankreascarcinom. Chirurg 1994; 65: 253-7.

13. Learmonth GM, Price SK, Visser AE, Emms M. Papillary and cystic neoplasm of the pancreas. An acinar cell tumor? Histopathology 1985; 9: 63-79.

14. Morohoshi T, Held G, Kloppel G. Exocrine pancreatic tumours and their histological classification. A study based on 167 autopsy and 97 surgical cases. Histopathology 1983; 7:105 645-61.

15. Riickert K, Kl?ppel G, Treu HA, Altmeier A, Hempel D, Lingg G. Solid-zystischer Acinuszelltumor des Pankreas. Dtsch Med Wochenschr 1982; 107: 1015-20.

16. Schlosnagle DC, Campbell WG. The papillary and solid neoplasm of the pancreas. Cancer 1981; 47: 2603-10.

17. Yagihashi S, Sato I, Kaimori M, Matsumoto J, Nagai K. Papillary and cystic tumor of the pancreas. Two cases indistinguishable from islet cell tumor. Cancer 1988; 61: 1241-7.

18. Matsunou H, Konishi F. Papillary-cystic neoplasm of the pancreas. A clinicopathologic study concerning the tumor aging and malignancy of nine cases. Cancer 1990; 65: 283-91.

19. Rebhandl W, Felberbauer FX, Puig S, Rurosh P, Hochschorner S, Barlan M, Horcher E. Solid-pseudopapillary tumor of the pancreas (Frantz tumor) in children: report of four cases and review of the literature. J Surg Oncol 2001; 76 : 289-96.

20. Kloppel G, Kosmahl M. Cystic lesions and neoplasms of the pancreas. The Features are becoming clearer. Pancreatology 2001; 1: 648-55.

21. Lam KY, Lo CY, Fan ST.Pancreatic solid-cystic-papillary tumor:clinico-pathologic features in eight patients from Hong-Kong and review of the literature.World J Surg 1999;23:1045-50.

22. Martin RC, klimstra DS, Brennam MF, Conjon KC.Solid-pseudopapillary tumor of the pancreas:a surgical enigma.Ann Surg Oncol 2002;9:35-40.

23. Rebhandl W, Felberbauer FX, Puig S, Paya K,Hochschorner S, Barlan M, et al.Solid-pseudopapillary tumor of the pancreas (Frant tumor) in childremreport of four cases and review of the literature. J Surg Oncol 2001;76:289-96.

24. Jeng LBB, Chen MF, Tang RP. Solid and papillary neoplasm of the pancreas.Emphasis on surgical treatment. Arch Surgery 1993 ; 128:433-6.

25. Zinner MJ, Shurbaji MS, Cameron JL. Solid and papillary epithelial neoplasm of the pancreas. Surgery 1990:108:475-80.

26. Yoon DY, Hines OJ, Bilchik AJ, Lewin K, Cortina G, Rebel- HA. Solid and papillary epithelial neoplasm of the pancreas:aggressive resection for cure.Am J Surg 2001;67:1195-9.

27. Procacci c, Graziani R, Bicego E, Zicari M, Bergamo Andreis IA, Zamboni G, Iacono c, Mainardi p, Valdo M, Pistolesi GF. Papillary cystic neoplasm of the pancreas: Radiological findings. Abdom Imaging 1996; 21: 554-8.

28. Cantisani V, Mortele KJ, Levy A, Glickman JN, Ricci p, Passariello R, Ros PR, Silverman SG. MR imaging features of solid pseudopapillary tumor of the pancreas in adult and pediatric patients. Am J Roentgenol 2003; 181: 395-401.

29. Tang LH, Aydin H, Brennan MF, Klimstra DS. Clinically Aggressive Solid pseudopapillary Tumor of the Pancreas:A Report of Two Cases With Components of Undifferentiated Carcinoma and a Comparative Clini-copathologic Analysis of 34 Conventional Cases.Am J Surg Pathol. 2005Apr;29:512-9.

30. Nishihara K, Nagoshi M, Tsuneyoshi M, Yamaguchi K, Hayashi I. Papillary cystic tumors of the pancreas. Assessment of their malignant potential. Cancer 1993; 71: 82-92.