ลักษณะผู้ป่วยที่พบสิ่งแปลกปลอมในระบบทางเดินหายใจส่วนล่าง ในโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ย้อนหลัง 10 ปี

Main Article Content

มัลลิกา แสงวารี

บทคัดย่อ

บทนำ: ภาวะสิ่งแปลกปลอมในระบบทางเดินหายใจ (Airway Foreign bodies)เป็นภาวะฉุกเฉินทางด้านโสต ศอ นาสิกที่มีความสำคัญ มีความยุ่งยากทั้งในด้านการวินิจฉัยและการรักษา และทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้การรักษาภาวะสิ่งแปลกปลอมในระบบทางเดินหายใจ คือ การทำ Bronchoscopyคีบสิ่งแปลกปลอมออกมา ซึ่งเป็นหัตถการที่อันตรายและต้องทำในระยะเวลาที่รวดเร็ว หลังการรักษาผู้ป่วยมีความเสี่ยงเกิดภาวะแทรกซ้อนจากสิ่งแปลกปลอมและการทำ Bronchoscopy ได้ จึงต้องมีการดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด รายงานฉบับนี้ทำการศึกษาผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยพบภาวะสิ่งแปลกปลอมในระบบทางเดินหายใจ และได้รับการรักษาโดย Bronchoscopy วัตถุประสงค์เพื่อต้องการศึกษาข้อมูลของตัวโรค และการดูแลรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
วัสดุและวิธีการ: วิธีการศึกษาเชิงพรรณนาเก็บรวบรวมข้อมูลย้อนหลัง โดยศึกษาข้อมูลผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่ามีสิ่งแปลกปลอมในระบบทางเดินหายใจ และได้รับการรักษาโดยแพทย์โสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จากเวชระเบียน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2551 – 30 กันยายน พ.ศ.2561
ผลการศึกษา: มีผู้ป่วยทั้งสิ้น 45 ราย เป็นเด็ก 28 ราย (ร้อยละ 62.2) ผู้ใหญ่ 17 ราย (ร้อยละ 37.8) ที่พบบ่อยที่สุดเป็นช่วงอายุน้อยกว่า 2 ปี 13 ราย(ร้อยละ28.9) อาการแสดงส่วนใหญ่ คือ ไอ (ร้อยละ 55.6) การตรวจร่างกายที่พบความผิดปกติบ่อยที่สุด คือ decrease breath sound (ร้อยละ37.8) การส่ง Chest X-ray พบ Atelectasis มากที่สุด (ร้อยละ 26.7) ลักษณะสิ่งแปลกปลอมที่พบบ่อยที่สุด คือเมล็ดพืช(ร้อยละ 35.7) ในผู้ป่วยเด็ก และพบสำลักอาหาร (ร้อยละ 29.4) ในผู้ป่วยผู้ใหญ่ ตำแหน่งที่พบสิ่งแปลกปลอมจากการทำ bronchoscopy ส่วนใหญ่ คือ Right main bronchus (ร้อยละ 60) ผู้ป่วยส่วนใหญ่ไม่พบภาวะแทรกซ้อนหลังการทำ bronchoscopy คีบ สิ่งแปลกปลอมออก (ร้อยละ 64.4) จากการศึกษาพบผู้ป่วยเสียชีวิตจากภาวะสิ่งแปลกปลอมในระบบทางเดินหายใจ แบ่งเป็นผู้ป่วยเด็ก (ร้อยละ 7.1) และผู้ป่วยผู้ใหญ่ (ร้อยละ 17.7)
สรุป: สิ่งแปลกปลอมในระบบทางเดินหายใจส่วนใหญ่พบในผู้ป่วยเด็กอายุน้อยกว่า 2 ปี และผู้ป่วยสูงอายุมากกว่า 60 ปี ส่วนใหญ่เป็นเมล็ดพืชและอาหาร การซักประวัติโดยเฉพาะการไอ หรือ สำลักมาก่อน ตลอดจนการตรวจร่างกายพื้นฐานยังคงมีความสำคัญในการวินิจฉัย เนื่องจาก Chest X-ray อาจไม่พบความผิดปกติหากสงสัยมีสิ่งแปลกปลอมในระบบทางเดินหายใจ ควรรีบส่งตัวผู้ป่วยเพื่อทำ bronchoscopy อย่างไรก็ตามการป้องกันและให้ความรู้ในการช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้นแก่ชุมชน เป็นสิ่งสำคัญในการลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยได้
คำสำคัญ: สิ่งแปลกปลอมในทางเดินหายใจการสำลัก การส่องกล้องหลอดลม ภาวะแทรกซ้อน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
นิพนธ์ต้นฉบับ

เอกสารอ้างอิง

1. Bamber AR, Pryce J, Ashworth M, Sebire NJ. Fatal aspiration of foreign bodies in infants and children. Fetal Pediatr Pathol 2014;33(1):42-8.

2. Foltran F, Ballali S, Rodriguez H, Sebastian van As AB, Passali D, Gulati A, et al. Inhaled foreign bodies in children: a global perspective on their epidemiological, clinical, and preventive aspects. Pediatr Pulmonol 2013;48(4):344-51.

3. Mittleman RE. Fatal choking in infants and children. Am J Forensic Med Pathol 1984;5(3):201-10.

4. Salih AM, Alfaki M, Alam-Elhuda DM. Airway foreign bodies: A critical review for a common pediatric emergency. World J Emerg Med 2016;7(1):5-12.

5. Ryan CA, Yacoub W, Paton T, Avard D. Childhood deaths from toy balloons. Am J Dis Child 1990;144(11):1221-4.

6. Skevas A, Karenzos K, Exarchakos G, Kastanioudakis J. [Cerebral anoxia with fatal outcome caused by aspiration of an air-filled balloon]. [Article in German]. HNO 1991;39(2):73-4.

7. Lifschultz BD, Donoghue ER. Deaths due to foreign body aspiration in children: the continuing hazard of toy balloons. J Forensic Sci 1996;41(2):247-51.

8. Gerbaka B, Azar J, Rassi B. [Foreign bodies of the respiratory tract in children. A retrospective study of 100 cases]. [Article in French] J Med Liban 1997;45(1):10-8.

9. Limper AH , Prakash UB. Tracheobronchial foreign bodies in adults. Ann Intern Med 1990;112(8):604-9.

10. Jaswal A, Jana U, Maiti PK. Tracheo-bronchial foreign bodies: a retrospective study and review of literature. Indian J Otolaryngol Head Neck Surg 2014;66(Suppl 1):156-60.

11. Yang YH, Zhang XG, Zhang JL, Zhang YB, Kou CP. Risk factors for preoperative respiratory complications in children with tracheobronchial foreign bodies. J Int Med Res 2016;44(2):338-45.

12. Foltran F, Ballali S, Passali FM, Kern E, Morra B, Passali GC, et al. Foreign bodies in the airways: a meta-analysis of published papers. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2012;76 (Suppl 1):S12-9.

13. Lin L, Lv L, Wang Y, Zha X, Tang F, Liu X. The clinical features of foreign body aspiration into the lower airway in geriatric patients. Clin Interv Aging 2014;9:1613-8.

14. Debeljak A, Sorli J, Music E, Kecelj P. Bronchoscopic removal of foreign bodies in adults: experience with 62 patients from 1974-1998. Eur Respir J 1999;14(4):792-5.

15. Blanco Ramos M, Botana-Rial M, García-Fontán E, Fernández-Villar A, Gallas Torreira M. Update in the extraction of airway foreign bodies in adults. J Thorac Dis 2016;8(11):3452-3456.

16. Hsu AA. Endoscopic intervention of lower airway foreign matter in adults-a different perspective. J Thorac Dis 2015;7(10):1870-7.

17. Sehgal IS, Dhooria S, Ram B, Singh N, Aggarwal AN, Gupta D, et al. Foreign Body Inhalation in the Adult Population: Experience of 25,998 Bronchoscopies and Systematic Review of the Literature. Respir Care 2015;60(10):1438-48.

18. Poirier M. Foreign bodies of the respiratory tract. Intern J Emerg Med 2003;2:1-12.

19. Jackson C, Jackson CL. Disease of the Air and Food Passages of Foreign body Origin. 1st ed. Philadelphia: Elsevier Saunders;1936.

20. Pinzoni F1, Boniotti C, Molinaro SM, Baraldi A, Berlucchi M. Inhaled foreign bodies in pediatric patients: review of personal experience. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2007;71(12):1897-903.

21. Chew H , Tan H. Airway Foreign Body in Children. Int J Clin Med 2012;3(7):655-60.

22. Mehta S, Mehta N, Suri M, Khajura R. Guidelines for removal of foreign bodies in pediatric airway. JK Practitioner 2006;13(1):18-22.

23. Denney MK, Berkas EM, Snider TH, Nedwicki EG. Foreign body bronchiectasis. Dis Chest 1968;53(5):613-6.

24. Hoeve LJ, Rombout J, Pot DJ. Foreign body aspiration in children. The diagnostic value of signs, symptoms and pre-operative examination. Clin Otolaryngol Allied Sci 1993;18(1):55-7.

25. Fontoba JEB, Gutierrez C, Lluna J, Vila JJ, Poquet J, Ruiz-Company S. Bronchial foreign body: should bronchoscopy be performed in all patients with a choking crisis? Pediatr Surg Int 1997;12(2/3):118-20.

26. François M, Thach-Toan, Maisani D, Prévost C, Roulleau P. [Endoscopy for exploration for foreign bodies of the lower respiratory tract of the child. Apropos of 668 cases]. [Article in French] Ann Otolaryngol Chir Cervicofac 1985;102(6):433-41.

27. Even L, Heno N, Talmon Y, Samet E, Zonis Z, Kugelman A. Diagnostic evaluation of foreign body aspiration in children: a prospective study. J Pediatr Surg 2005;40(7):1122-7.

28. Chiu CY, Wong KS, Lai SH, Hsia SH, Wu CT. Factors predicting early diagnosis of foreign body aspiration in children. Pediatr Emerg Care 2005;21(3):161-4.

29. Chang AB. Pediatric cough: children are not miniature adults. Lung 2010;188(Suppl 1):S33-40.

30. Sharma BS, Shekhawat DS, Sharma P, Meena C, Mohan H. Acute Respiratory Distress in Children: Croup and Acute Asthma. Indian J Pediatr 2015;82(7):629-36.

31. Cataneo AJ, Reibscheid SM, Ruiz Júnior RL, Ferrari GF. Foreign body in the tracheobronchial tree. Clin Pediatr (Phila) 1997;36(12):701-6.

32. Hong SJ, Goo HW, Roh JL. Utility of spiral and cine CT scans in pediatric patients suspected of aspirating radiolucent foreign bodies. Otolaryngol Head Neck Surg 2008;138(5):576-80.

33. Donnelly LF, Frush DP, Bisset GS 3rd. The multiple presentations of foreign bodies in children. AJR Am J Roentgenol 1998;170(2):471-7.

34. Steen KH, Zimmermann T. Tracheobronchial aspiration of foreign bodies in children: a study of 94 cases. Laryngoscope 1990;100(5):525-30.

35. Hsu Wc, Sheen Ts, Lin Cd, Tan Ct, Yeh Th, Lee Sy. Clinical experiences of removing foreign bodies in the airway and esophagus with a rigid endoscope: a series of 3217 cases from 1970 to 1996. Otolaryngol Head Neck Surg 2000;122(3):450-4.

36. Heyer CM, Bollmeier ME, Rossler L, Nuesslein TG, Stephan V, Bauer TT, et al. Evaluation of clinical, radiologic, and laboratory prebronchoscopy findings in children with suspected foreign body aspiration. J Pediatr Surg 2006;41(11):1882-8.

37. White AC, Kher S, O'Connor HH. When to change a tracheostomy tube. Respir Care 2010;55(8):1069-75.

38. Tatsanakanjanakorn W, Suetrong S. Do Times until Treatment for Foreign Body Aspiration Relate to Complications? Int J Otolaryngol 2016;2016:2831614.

39. Kaur K, Sonkhya N, Bapna AS. Foreign bodies in the tracheobronchial tree: A prospective study of fifty cases. Indian J Otolaryngol Head Neck Surg 2002;54(1):30-4.

40. Parida P, Nirmal N, Gopalakrishnan S, Saxena SK. Factors predicting early diagnosis of pediatric laryngotracheobronchial foreign bodies. Otolaryngol Pol 2015;69(6):45-52

41. Williams A, George C, Atul PS, Sam S, Shukla S. An audit of morbidity and mortality associated with foreign body aspiration in children from a tertiary level hospital in Northern India. Afr J Paediatr Surg 2014;11(4):287-92.

42. McGuirt WF, Holmes KD, Feehs R, Browne JD. Tracheobronchial foreign bodies. Laryngoscope 1988;98(6 Pt 1):615-8.

43. Wolkove N, Kreisman H, Cohen C, Frank H. Occult foreign-body aspiration in adults. JAMA 1982;248(11):1350-2.

44. Lan RS. Non-asphyxiating tracheobronchial foreign bodies in adults. Eur Respir J 1994;7(3):510-4.

45. Chen CH, Lai CL, Tsai TT, Lee YC, Perng RP. Foreign body aspiration into the lower airway in Chinese adults. Chest 1997;112(1):129-33.

46. Casalini AG, Majori M, Anghinolfi M, Burlone E, D'Ippolito R, Toschi M, et al. Foreign body aspiration in adults and in children: advantages and consequences of a dedicated protocol in our 30-year experience. J Bronchology Interv Pulmonol 2013;20(4):313-21.

47. Mittleman RE, Wetli CV. The fatal cafe coronary. Foreign-body airway obstruction. JAMA 1982;247(9):1285-8.