ลักษณะผู้ป่วยที่พบสิ่งแปลกปลอมในระบบทางเดินหายใจส่วนล่าง ในโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ย้อนหลัง 10 ปี

Main Article Content

มัลลิกา แสงวารี

บทคัดย่อ

บทนำ: ภาวะสิ่งแปลกปลอมในระบบทางเดินหายใจ (Airway Foreign bodies)เป็นภาวะฉุกเฉินทางด้านโสต ศอ นาสิกที่มีความสำคัญ มีความยุ่งยากทั้งในด้านการวินิจฉัยและการรักษา และทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้การรักษาภาวะสิ่งแปลกปลอมในระบบทางเดินหายใจ คือ การทำ Bronchoscopyคีบสิ่งแปลกปลอมออกมา ซึ่งเป็นหัตถการที่อันตรายและต้องทำในระยะเวลาที่รวดเร็ว หลังการรักษาผู้ป่วยมีความเสี่ยงเกิดภาวะแทรกซ้อนจากสิ่งแปลกปลอมและการทำ Bronchoscopy ได้ จึงต้องมีการดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด รายงานฉบับนี้ทำการศึกษาผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยพบภาวะสิ่งแปลกปลอมในระบบทางเดินหายใจ และได้รับการรักษาโดย Bronchoscopy วัตถุประสงค์เพื่อต้องการศึกษาข้อมูลของตัวโรค และการดูแลรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
วัสดุและวิธีการ: วิธีการศึกษาเชิงพรรณนาเก็บรวบรวมข้อมูลย้อนหลัง โดยศึกษาข้อมูลผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่ามีสิ่งแปลกปลอมในระบบทางเดินหายใจ และได้รับการรักษาโดยแพทย์โสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จากเวชระเบียน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2551 – 30 กันยายน พ.ศ.2561
ผลการศึกษา: มีผู้ป่วยทั้งสิ้น 45 ราย เป็นเด็ก 28 ราย (ร้อยละ 62.2) ผู้ใหญ่ 17 ราย (ร้อยละ 37.8) ที่พบบ่อยที่สุดเป็นช่วงอายุน้อยกว่า 2 ปี 13 ราย(ร้อยละ28.9) อาการแสดงส่วนใหญ่ คือ ไอ (ร้อยละ 55.6) การตรวจร่างกายที่พบความผิดปกติบ่อยที่สุด คือ decrease breath sound (ร้อยละ37.8) การส่ง Chest X-ray พบ Atelectasis มากที่สุด (ร้อยละ 26.7) ลักษณะสิ่งแปลกปลอมที่พบบ่อยที่สุด คือเมล็ดพืช(ร้อยละ 35.7) ในผู้ป่วยเด็ก และพบสำลักอาหาร (ร้อยละ 29.4) ในผู้ป่วยผู้ใหญ่ ตำแหน่งที่พบสิ่งแปลกปลอมจากการทำ bronchoscopy ส่วนใหญ่ คือ Right main bronchus (ร้อยละ 60) ผู้ป่วยส่วนใหญ่ไม่พบภาวะแทรกซ้อนหลังการทำ bronchoscopy คีบ สิ่งแปลกปลอมออก (ร้อยละ 64.4) จากการศึกษาพบผู้ป่วยเสียชีวิตจากภาวะสิ่งแปลกปลอมในระบบทางเดินหายใจ แบ่งเป็นผู้ป่วยเด็ก (ร้อยละ 7.1) และผู้ป่วยผู้ใหญ่ (ร้อยละ 17.7)
สรุป: สิ่งแปลกปลอมในระบบทางเดินหายใจส่วนใหญ่พบในผู้ป่วยเด็กอายุน้อยกว่า 2 ปี และผู้ป่วยสูงอายุมากกว่า 60 ปี ส่วนใหญ่เป็นเมล็ดพืชและอาหาร การซักประวัติโดยเฉพาะการไอ หรือ สำลักมาก่อน ตลอดจนการตรวจร่างกายพื้นฐานยังคงมีความสำคัญในการวินิจฉัย เนื่องจาก Chest X-ray อาจไม่พบความผิดปกติหากสงสัยมีสิ่งแปลกปลอมในระบบทางเดินหายใจ ควรรีบส่งตัวผู้ป่วยเพื่อทำ bronchoscopy อย่างไรก็ตามการป้องกันและให้ความรู้ในการช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้นแก่ชุมชน เป็นสิ่งสำคัญในการลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยได้
คำสำคัญ: สิ่งแปลกปลอมในทางเดินหายใจการสำลัก การส่องกล้องหลอดลม ภาวะแทรกซ้อน

Article Details

บท
นิพนธ์ต้นฉบับ

References

Bamber AR, Pryce J, Ashworth M, Sebire NJ. Fatal aspiration of foreign bodies in infants and children. Fetal Pediatr Pathol 2014;33(1):42-8.

Foltran F, Ballali S, Rodriguez H, Sebastian van As AB, Passali D, Gulati A, et al. Inhaled foreign bodies in children: a global perspective on their epidemiological, clinical, and preventive aspects. Pediatr Pulmonol 2013;48(4):344-51.

Mittleman RE. Fatal choking in infants and children. Am J Forensic Med Pathol 1984;5(3):201-10.

Salih AM, Alfaki M, Alam-Elhuda DM. Airway foreign bodies: A critical review for a common pediatric emergency. World J Emerg Med 2016;7(1):5-12.

Ryan CA, Yacoub W, Paton T, Avard D. Childhood deaths from toy balloons. Am J Dis Child 1990;144(11):1221-4.

Skevas A, Karenzos K, Exarchakos G, Kastanioudakis J. [Cerebral anoxia with fatal outcome caused by aspiration of an air-filled balloon]. [Article in German]. HNO 1991;39(2):73-4.

Lifschultz BD, Donoghue ER. Deaths due to foreign body aspiration in children: the continuing hazard of toy balloons. J Forensic Sci 1996;41(2):247-51.

Gerbaka B, Azar J, Rassi B. [Foreign bodies of the respiratory tract in children. A retrospective study of 100 cases]. [Article in French] J Med Liban 1997;45(1):10-8.

Limper AH , Prakash UB. Tracheobronchial foreign bodies in adults. Ann Intern Med 1990;112(8):604-9.

Jaswal A, Jana U, Maiti PK. Tracheo-bronchial foreign bodies: a retrospective study and review of literature. Indian J Otolaryngol Head Neck Surg 2014;66(Suppl 1):156-60.

Yang YH, Zhang XG, Zhang JL, Zhang YB, Kou CP. Risk factors for preoperative respiratory complications in children with tracheobronchial foreign bodies. J Int Med Res 2016;44(2):338-45.

Foltran F, Ballali S, Passali FM, Kern E, Morra B, Passali GC, et al. Foreign bodies in the airways: a meta-analysis of published papers. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2012;76 (Suppl 1):S12-9.

Lin L, Lv L, Wang Y, Zha X, Tang F, Liu X. The clinical features of foreign body aspiration into the lower airway in geriatric patients. Clin Interv Aging 2014;9:1613-8.

Debeljak A, Sorli J, Music E, Kecelj P. Bronchoscopic removal of foreign bodies in adults: experience with 62 patients from 1974-1998. Eur Respir J 1999;14(4):792-5.

Blanco Ramos M, Botana-Rial M, García-Fontán E, Fernández-Villar A, Gallas Torreira M. Update in the extraction of airway foreign bodies in adults. J Thorac Dis 2016;8(11):3452-3456.

Hsu AA. Endoscopic intervention of lower airway foreign matter in adults-a different perspective. J Thorac Dis 2015;7(10):1870-7.

Sehgal IS, Dhooria S, Ram B, Singh N, Aggarwal AN, Gupta D, et al. Foreign Body Inhalation in the Adult Population: Experience of 25,998 Bronchoscopies and Systematic Review of the Literature. Respir Care 2015;60(10):1438-48.

Poirier M. Foreign bodies of the respiratory tract. Intern J Emerg Med 2003;2:1-12.

Jackson C, Jackson CL. Disease of the Air and Food Passages of Foreign body Origin. 1st ed. Philadelphia: Elsevier Saunders;1936.

Pinzoni F1, Boniotti C, Molinaro SM, Baraldi A, Berlucchi M. Inhaled foreign bodies in pediatric patients: review of personal experience. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2007;71(12):1897-903.

Chew H , Tan H. Airway Foreign Body in Children. Int J Clin Med 2012;3(7):655-60.

Mehta S, Mehta N, Suri M, Khajura R. Guidelines for removal of foreign bodies in pediatric airway. JK Practitioner 2006;13(1):18-22.

Denney MK, Berkas EM, Snider TH, Nedwicki EG. Foreign body bronchiectasis. Dis Chest 1968;53(5):613-6.

Hoeve LJ, Rombout J, Pot DJ. Foreign body aspiration in children. The diagnostic value of signs, symptoms and pre-operative examination. Clin Otolaryngol Allied Sci 1993;18(1):55-7.

Fontoba JEB, Gutierrez C, Lluna J, Vila JJ, Poquet J, Ruiz-Company S. Bronchial foreign body: should bronchoscopy be performed in all patients with a choking crisis? Pediatr Surg Int 1997;12(2/3):118-20.

François M, Thach-Toan, Maisani D, Prévost C, Roulleau P. [Endoscopy for exploration for foreign bodies of the lower respiratory tract of the child. Apropos of 668 cases]. [Article in French] Ann Otolaryngol Chir Cervicofac 1985;102(6):433-41.

Even L, Heno N, Talmon Y, Samet E, Zonis Z, Kugelman A. Diagnostic evaluation of foreign body aspiration in children: a prospective study. J Pediatr Surg 2005;40(7):1122-7.

Chiu CY, Wong KS, Lai SH, Hsia SH, Wu CT. Factors predicting early diagnosis of foreign body aspiration in children. Pediatr Emerg Care 2005;21(3):161-4.

Chang AB. Pediatric cough: children are not miniature adults. Lung 2010;188(Suppl 1):S33-40.

Sharma BS, Shekhawat DS, Sharma P, Meena C, Mohan H. Acute Respiratory Distress in Children: Croup and Acute Asthma. Indian J Pediatr 2015;82(7):629-36.

Cataneo AJ, Reibscheid SM, Ruiz Júnior RL, Ferrari GF. Foreign body in the tracheobronchial tree. Clin Pediatr (Phila) 1997;36(12):701-6.

Hong SJ, Goo HW, Roh JL. Utility of spiral and cine CT scans in pediatric patients suspected of aspirating radiolucent foreign bodies. Otolaryngol Head Neck Surg 2008;138(5):576-80.

Donnelly LF, Frush DP, Bisset GS 3rd. The multiple presentations of foreign bodies in children. AJR Am J Roentgenol 1998;170(2):471-7.

Steen KH, Zimmermann T. Tracheobronchial aspiration of foreign bodies in children: a study of 94 cases. Laryngoscope 1990;100(5):525-30.

Hsu Wc, Sheen Ts, Lin Cd, Tan Ct, Yeh Th, Lee Sy. Clinical experiences of removing foreign bodies in the airway and esophagus with a rigid endoscope: a series of 3217 cases from 1970 to 1996. Otolaryngol Head Neck Surg 2000;122(3):450-4.

Heyer CM, Bollmeier ME, Rossler L, Nuesslein TG, Stephan V, Bauer TT, et al. Evaluation of clinical, radiologic, and laboratory prebronchoscopy findings in children with suspected foreign body aspiration. J Pediatr Surg 2006;41(11):1882-8.

White AC, Kher S, O'Connor HH. When to change a tracheostomy tube. Respir Care 2010;55(8):1069-75.

Tatsanakanjanakorn W, Suetrong S. Do Times until Treatment for Foreign Body Aspiration Relate to Complications? Int J Otolaryngol 2016;2016:2831614.

Kaur K, Sonkhya N, Bapna AS. Foreign bodies in the tracheobronchial tree: A prospective study of fifty cases. Indian J Otolaryngol Head Neck Surg 2002;54(1):30-4.

Parida P, Nirmal N, Gopalakrishnan S, Saxena SK. Factors predicting early diagnosis of pediatric laryngotracheobronchial foreign bodies. Otolaryngol Pol 2015;69(6):45-52

Williams A, George C, Atul PS, Sam S, Shukla S. An audit of morbidity and mortality associated with foreign body aspiration in children from a tertiary level hospital in Northern India. Afr J Paediatr Surg 2014;11(4):287-92.

McGuirt WF, Holmes KD, Feehs R, Browne JD. Tracheobronchial foreign bodies. Laryngoscope 1988;98(6 Pt 1):615-8.

Wolkove N, Kreisman H, Cohen C, Frank H. Occult foreign-body aspiration in adults. JAMA 1982;248(11):1350-2.

Lan RS. Non-asphyxiating tracheobronchial foreign bodies in adults. Eur Respir J 1994;7(3):510-4.

Chen CH, Lai CL, Tsai TT, Lee YC, Perng RP. Foreign body aspiration into the lower airway in Chinese adults. Chest 1997;112(1):129-33.

Casalini AG, Majori M, Anghinolfi M, Burlone E, D'Ippolito R, Toschi M, et al. Foreign body aspiration in adults and in children: advantages and consequences of a dedicated protocol in our 30-year experience. J Bronchology Interv Pulmonol 2013;20(4):313-21.

Mittleman RE, Wetli CV. The fatal cafe coronary. Foreign-body airway obstruction. JAMA 1982;247(9):1285-8.