ปัจจัยเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยอัมพาตในโรงพยาบาลสกลนคร

Main Article Content

ธานี จรูญธรรม

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยอัมพาตในโรงพยาบาล สกลนคร
สถานที่ศึกษา: โรงพยาบาลสกลนคร
รูปแบบการศึกษา: การวิจัยเชิงพรรณนา
วิธีการศึกษา: โดยการเก็บข้อมูลจากประวัติผู้ป่วยในที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองที่เป็นอัมพาต จำนวน 221 คน เป็นชาย 117 คน หญิง 104 คน ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2541 ถึงเดือนธันวาคม 2544
ผลการศึกษา: พบว่า 84 คน (38.01%) เป็นโรคความดันโลหิตสูง, 80 คน (36.20%) เป็น โรคเบาหวาน, 65 คน (29.41%) เป็นโรคหัวใจ, 56 คน (23.34%) สูบบุหรี่, 50 คน (22.62%) ดื่มสุรา, 26 คน (11.76%)ไขมันในโลหิตสูง และ 5 คน (2.26%) เป็นโรคเรื้อรังอื่นๆ เช่น รูมาตอยด์, ดับวาย, ไตวายเรื้อรัง
สรุป: การศึกษาครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่าปัจจัยเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยอัมพาต จาก ความชุกที่พบบ่อยมากไปหาน้อยมีดังนี้ ความดันโลหิตสูง, โรคเบาหวาน, โรคหัวใจ, สูบบุหรี่, ดื่มสุราและภาวะไขมันในโลหิตสูง

Article Details

บท
นิพนธ์ต้นฉบับ

References

1. Mitchell JRA. Hypertension and stroke. In : Cerebral vascular disease. Herrison MJG, Dyken ML. eds. London : Butterworths, 1983 : 46-66.

2. Schoenberg BS, SchoengergDE, Pritchard DA.et al. Diffeerential risk factors for complete stroke and transient ischemic attack :study of vascular disease. Trans Am Neurol Ass 1980;105:165-7.

3. Kanneo WB, Gordon T, Wolg PA. Hemoglobin and the risk of cerebral infarction : The Framingham study. Stroke 1972;3:409-20.

4. Singh,-R-B; Suh,-I-L; Singh.-V-P; Chaithiraphan,-S; Laothavom,-P; Sy,- R- G; Babilonia,-N- A ; Rahman,- A-R;Sheikh,-S ; Tomlinson,-B ; Sarraf-Zadigan,-N. Hypertension and stroke in Asia ะ prevalance, control and strategiea in developing countries for prevention. Journal-of-human- hypertention.2000 Oct-Nov : 14 (10?11):749-63.

5. Poungvarin N, Kanluan T, Chawalitnithikul U. Risk factors for cerebrovascular disease in urban community of Thailand. J Med Assoc Thai 1990;73:653-7.

6. Viriyavekul,-A;Senanarong,-N; Praditsuwan,-N; Praditsuwan,- R;Chaisevikul, R; Poungvarin,- N. Epidemiology of stroke in the elderly in thailand. J-MED-Assoc-Thai. 1998 Jul;81(7):497-505.

7. Fuller JH, Stevens LK, Wang SL. Risk factors for cardiovascular mortality : the WHO Mutinational Study of Vascular Disease in Diabetes. Diabetologia 2001 Sep;44:54-64.

8. Vannasaeng S, Viriyavejakul A, Poungvarin N, Prevalanc of diabetes mellitus in urban community of Thailand. J Med Ass Thailand 1986;69:131-8

9. S.Goya Wannamethee, PhD ; A. Gerald Shaper, FRCP. Patterns of Alcohol Intake and Risk of Strocke in Middle-aged British Men. Stroked 996;27:1033-1039.

10. WT Longstreth Jr, LM Nelson, TD Koepsell and G van Belle.Cigarette smoking, alcohol use, and subarachnoid hemorrhage. Stroke, 1996;Vol 23,1242-1249.

11. Ishikawa,-H. Lipoprotein (a) is a risk factor cerebrovascular accident patients with chronic renal failure. Nippon-Jinzo-Gakkai-shi ; 1994 Jul ; 36(7):846-52. Framingham study . Stroke 1972;3:409-20.