ไข้เลือดออกในสตรีตั้งครรภ์

Main Article Content

สมโภช์ กังธีระวัฒน์

บทคัดย่อ

     ไข้เลือดออกเป็นโรคติดเชื้อที่มีความรุนแรงอาจก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้หากได้รับการรักษา ที่ไม่ถูกต้องและทันท่วงที โดยเฉพาะไข้เลือดออกในสตรีตั้งครรภ์ รายงานผู้ป่วยฉบับนี้จึงนำเสนอผู้ป่วยสตรีอายุ 21 ปี ตั้งครรภ์ 39 สัปดาห์ ซึ่งมีอาการแสดงของการติดเชื้อไข้เลือดออก และเจ็บครรภ์คลอด ทารกเสียชีวิตในครรภ์ และตรวจพบความพิการแต่กำเนิดของทารกร่วมด้วย คือ Encephalocele ผลการตรวจเลือดจากสายสะดือทารกพบมีภาวะเกร็ดเลือดต่ำร่วมด้วย ผู้ป่วยได้รับการรักษาแบบประคับประคองจนอาการดีขึ้น และกลับบ้านได้

Article Details

บท
นิพนธ์ต้นฉบับ

References

1. สุจิตรา นิมมานนิตย์. ไข้เลือดออกเด้งกิ่ว.ใน: อุษา ทิสยากร, จุล ทิสยากร, บรรณาธิการ. กุมารเวชศาสตร์ เขตร้อน. กรุงเทพมหานคร : บริษัท ดืไซร์ จำกัด; 2536. 1-17.

2.กองระบาดวิทยา สำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข, รายงานการเฝ้าระวังโรคประจำ เดือน 2544;32:414 -7.

3. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร. รง. 506 / รง.507. [ มกราคม -8 กรกฎาคม. สกลนคร ; 2545.

4. หน่วยเวชสถิติ โรงพยาบาลสกลนคร. รง.506 / รง.507. 1 มกราคม - 31 ธันวาคม.สกลนคร ; 2544.

5. Techakraichana N, Limpaphayom K. Dengue hemorrhagic fever in pregnancy. Chula Med J 1989;33:213-8.

6. Bunyavejchevin S, Tanawattanacharoen S, Taechakraichana N, Thisyakom U, Tannirandorn Y, Limpaphayom K. Dengue hemorrhagic fever during pregnancy : antepartum, intrapartum and postpartum management. J Obstet Gynaecol Res 1997;23:445-8.

7. สุจิดรา นิมมานนิตย์. Dengue hemorrhagic fever. ใน: สุจิตรา นิมมานนิตย์, ประมวญ สุนากร, บรรณาธิการ. ปัญหาโรคเด็กที่พบบ่อย. กรุงเทพมหานคร : โพรแอคท์ ; 2530.113-28.

8. สุจิตรา นิมมานนิตย์. ไข้เลือดออก. กรุงเทพมหานคร : บริษัท ดีไซร์ จำกัด ; 2540. 2-8.

9. WHO. Dengue hemorrhagic fever : diagnosis, treatment and control. Geneva ; 1986.

10. Kurane I, Ennis FE. Immunity and immunopathology in dengue virus infection. Seminars in immunology 1992;121-7.

11. Branch D, James RS. The immunology of pregnancy. In: Creasy R, Resnik R, eds. Maternal and fetal medicine. Philadelphia : WB Saunders ; 1994. 115-24.

12. Cunningham F, Gant NF, Kenneth JF, Gilstrap FC, Hanth JC, Wenstrom KD. Williams Obstetrics. 21St ed. New York : McGraw - Hill; 2001. 148-9.

13. Cunningham F, Gant NF, Kenneth JF, Gilstrap FC, Hanth JC, Wenstrom KD. Williams Obstetrics. 21St ed. New York : McGraw-Hill; 2001. 138.

14. South MA, Sever JF. Viral and protozoan diseases. In: Danforth DN. Scott JR, eds. Obstetrics and Gynecology. 5th ed. Philadelphia : JB Fippincott ; 1986. 558.

15. Monif GRG. Infectious Diseases in Obstetrics and Gynecology. 2nd ed. Philadelphia : Harper and Row Publishers ; 1982. 46-53.

16. Thaithumyanon P, Thisayakorn U, Deerojnawong J, Bruce F. Dengue infection complicated by severe hemorrhage and vertical transmission in a parturient woman. Clinical infectious diseases 1994;18:248-9.

17. Chang K, Fin KG. A preminary report of the fetal effects of dengue infection in pregnancy. Kaohsiung Journal of Medical Sciences 1989;5: 31-4.

18. Mirovsky J, Holub J, Nguyen-Ba- Can. Influence de la dengue sur la grossesse et le fortus. Gynecology and Obstet 1965;64:673-6.

19. Cunningham F, Gant NF, Kenneth JF, Gilstrap FC, Hanth JC, Wenstrom KD. Williams Obstetrics. 21St ed. New York : McGraw - Hill; 2001. 958-9.