มะเร็งต่อมน้ำเหลืองทีเซลล์ ชนิด Subcutaneous Panniculitis-like T-cell Lymphoma: รายงานผู้ป่วย

Main Article Content

อรกานต์ วงษ์ฟูเกียรติ

บทคัดย่อ

หลักการและเหตุผล: มะเร็งต่อมน้ำเหลืองทีเซลล์ ชนิด subcutaneous panniculitis-likeT-cell lymphoma (SPTCL) พบน้อยมาก การวินิจฉัยทำได้ยากและท้าทาย เนื่องจากอาการในช่วงแรกอาจคล้ายคลึงกับภาวะหรือโรคอื่นๆ นอกจากนี้การวินิจฉัยด้วยการตัดชิ้นเนื้อทางผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนังไปตรวจทางจุลพยาธิวิทยาบางครั้งอาจต้องทำหลายครั้งเนื่องจากมีผลลบลวงสูง รายงานผู้ป่วยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงลักษณะอาการ ทางคลินิกตลอดระยะการดำเนินโรค ลักษณะทางรังสีวิทยา และการวินิจฉัย SPTCL เพื่อเป็นประโยชน์ในการให้ดูแลรักษาผู้ป่วยรายอื่นๆ ต่อไป
วิธีการศึกษา: ใช้วิธีการศึกษาแบบการศึกษารายกรณี (case study) โดยการทบทวนเวชระเบียนผู้ป่วย ซึ่งเก็บข้อมูลอาการ อาการแสดง ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ การตรวจทางรังสีวิทยาและการตรวจชิ้นเนื้อทางจุลพยาธิวิทยา
ผลการศึกษา: ผู้ป่วยชายอายุ 45 ปี มาด้วยอาการไข้เรื้อรัง ปวดขา 2 ข้าง น้ำหนักลด ต่อมน้ำเหลืองโตและมีก้อนใต้ผิวหนังที่หน้าท้อง อัลตราซาวด์พบพยาธิสภาพที่มีลักษณะเป็นเงาทึบสีขาว (hyperecho) ที่ชั้นใต้ผิวหนังเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ช่องอกและช่องท้องพบก้อนที่มีขอบเขตไม่ชัดเจน มีพยาธิสภาพแบบแพร่กระจาย และมี contrast enhancement ในชั้นไขมันใต้ผิวหนังจำนวนมากโดยไม่พบต่อมน้ำเหลืองโตจากการตรวจทางรังสีวิทยา ผู้ป่วยเข้ารับการตรวจติดตาม และตรวจชิ้นเนื้อหลายครั้ง จนได้รับการวินิจฉัย SPTCL ในที่สุดจากผลชิ้นเนื้อ และได้รับการรักษาจนโรคสงบ
สรุป: ผู้ป่วยที่มีก้อนใต้ผิวหนังหลายก้อนจากอาการทางคลินิก และภาพการตรวจทางรังสีวิทยา ควรได้รับการวินิจฉัยแยกโรค มะเร็งต่อมน้ำเหลืองทีเซลล์ ชนิด subcutaneous panniculitis-likeT-cell lymphoma ด้วย
คำสำคัญ: มะเร็งต่อมน้ำเหลือง ชนิด subcutaneous panniculitis likeT-cell lymphoma (SPTCL) ก้อนใต้ผิวหนัง

Article Details

บท
รายงานผู้ป่วย

References

Freedman AS, Aster JC. Clinical manifestations, pathologic features, and diagnosis of subcutaneous panniculitis-like T cell lymphoma, [internet]. Uptodate 2018. [Cited 2020 June 15]. Aviable from:URL: https://www.uptodate.com/contents/ clinical-manifestations-pathologic-fea tures-and-diagnosis-of-subcutaneous-pan niculitis-like-t-cell-lymphoma.

Damasco F, Akilov OE. Rare Cutaneous T-Cell Lymphomas. Hematol Oncol Clin North Am 2019;33(1):135-48.

Willemze R, Jansen PM, Cerroni L, Berti E, Santucci M, Assaf C, et al. Subcutaneous panniculitis-like T-cell lymphoma: definition, classification, and prognostic factors: an EORTC Cutaneous Lymphoma Group study of 83 cases. Blood 2008;111(2):838-45.

Paulli M, Berti E. Cutaneous T-cell lymphomas (including rare subtypes). Current concepts. II. Haematologica 2004;89(11):1372-88.

Bagheri F, Cervellione KL, Delgado B, Abrante L, Cervantes J, Patel J, et al. An illustrative case of subcutaneous panniculitis-like T-cell lymphoma. J Skin Cancer 2011;2011:824528

Gonzalez CL, Medeiros LJ, Braziel RM, Jaffe ES. T-cell lymphoma involving subcutaneous tissue. A clinicopathologic entity commonly associated with hemo phagocytic syndrome. Am J Surg Pathol 1991;15(1):17-27.

Salhany KE, Macon WR, Choi JK, Elenitsas R, Lessin SR, Felgar RE, et al. Subcutaneous panniculitis-like T-cell lymphoma: clinico pathologic, immunophenotypic, and genotypic analysis of alpha/beta and gamma/delta subtypes. Am J Surg Pathol 1998;22(7):881-93

.

Swerdlow SH, Campo E, Pileri SA, Harris NL, Stein H, Siebert R, et al. The 2016 revision of the World Health Organization classification of lymphoid neoplasms. Blood 2016;127(20):2375-90.

Lopez-Lerma I, Penate Y, Gallardo F, Marti RM, Mitxelena J, Bielsa I, et al. Subcutaneous panniculitis-like T-cell lymphoma : Clinical features, therapeutic approach, and outcome in a case series of 16 patients. J Am Acad Dermatol 2018;79(5):892-8.

Kong YY, Dai B, Kong JC, Zhou XY, Lu HF, Shen L, et al. Subcutaneous panniculitislike T-cell lymphoma: a clinicopathologic, immunophenotypic, and molecular study of 22 Asian cases according to WFIO-EORTC classification. Am J Surg Pathol 2008;32(10):1495-502.

Rutnin S, Porntharukcharoen S, Boonsakan P. Clinicopathologic, immunophenotypic, and molecular analysis of subcutaneous panniculitis-like T-cell lymphoma : A retrospective study in a tertiary care center. J Cutan Pathol 2019;46(1):44-51.

Wang BH, Xu XL, Sun JF. Subcutaneous panniculitis-like T-cell lymphoma: A case report. Int J Dermatol Venereol 2019;2(2):109-11.

Flashimoto R, Uchiyama M, Maeno T. Case report of subcutaneous panniculitis-like T-cell lymphoma complicated by eyelid swelling. BMC Ophthalmol 2016;16:117.

Kim JW, Chae EJ, Park YS, Lee HJ, Hwang HJ, Lim C, et.al. Radiological and Clinical Features of Subcutaneous Panniculitis-Like T-Cell Lymphoma. J Comput Assist Tomogr 2011;35(3):394-401.

Xu L, Che Y, Ding X, Song J, Zhang X, Sun X. Successful treatment of a rare subcutaneous panniculitis-like T-cell lymphoma: An unusual case report and literature review. Dermatol Ther 2019;32(3):e12878.

Ohtsuka M, Miura T, Yamamoto T. Clinical characteristics, differential diagnosis, and treatment outcome of subcutaneous panniculitis-like T-cell lymphoma: a literature review of published Japanese cases Eur J Dermatol 2017;27(1):34-41.

LeBlanc RE, Tavallaee M, Kim YH, Kim J. Useful Parameters for Distinguishing Subcutaneous Panniculitis-like T-Cell Lymphoma From Lupus Erythematosus Panniculitis. Am J Surg Pathol 2016;40(6):745-54.

Chiou HJ, Chou YH, Chiou SY, Chen WM, Chen W, Wang HK, et al. High-resolution ultrasonography of primary peripheral soft tissue lymphoma. J Ultrasound Med 2005; 24(1):77-86.

Nessi R, Betti R, Bencini PL, Crosti C, Blan M, Uslenghi C. Ultrasonography of nodular and infiltrative lesions of the skin and subcutaneous tissues. J Clin Ultrasound 1990;18(2):103-9.

Lee HJ, Im JG, Goo JM, Kim KW, Choi Bl, Chang KH, et al. Peripheral T-cell lymphoma: spectrum of imaging findings with clinical and pathologic features. Radiographics 2003;23(1):7-26.

Juan YH, Saboo SS, Tirumani SH, Khandelwal A, Shinagare AB, Ramaiya N, et al. Malignant skin and subcutaneous neoplasms in adults: multimodality imaging with CT, MRI, and 18F-FDG PET/CT. AJR Am J Roentgenol 2014;202(5):W422-38.

Levine BD, Seeger LL, James AW, Motamedi K.. Subcutaneous panniculitis-like T-cell lymphoma: MRI features and literature review. Skeletal Radiol 2014;43(9):1307-11.

Kim EY, Kim SS, Ryoo JW, Na DG, Roh HG, Byun HS, et al. Primary peripheral T-cell lymphoma of the face other than mycosis fungoides. Computed tomography and magnetic resonance findings. J Comput Assist Tomogr 2004;28(5):670-5.

Floque SR, Child FJ, Whittaker SJ, Ferreira S, Orchard G, Jenner K, et al. Subcutaneous panniculitis-like T-cell lymphoma : a clinicopathological, immunophenotypic and molecular analysis of six patients. Br J Dermatol 2003;148(3):516-25.

Fujii K. New Therapies and Immunological Findings in Cutaneous T-Cell Lymphoma. Front Oncol 2018;8:198.