เนื้องอกตับอ่อนชนิด Solid Pseudopapillary Tumor: รายงานผู้ป่วยและทบทวนวารสาร

Main Article Content

ภัทร์วดี ปิยารมย์

บทคัดย่อ

     รายงานผู้ป่วยหญิงไทยอายุ 16 ปี มาด้วยอาการปวดจุกแน่นท้องใต้ลิ้นปี่มา 1 สัปดาห์ ตรวจอัลตราซาวด์พบก้อนที่ช่องท้องด้านซ้ายบน ตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์พบก้อนถุงน้ำขนาดใหญ่ที่ตับอ่อนส่วนปลาย และได้รับการส่องกล้องอัลตราซาวด์และใช้เข็มตัดชิ้นเนื้อมาตรวจ ผลชิ้นเนื้อพบ epithelial tumor สงสัย solid pseudopapillary tumor ผู้ป่วยได้รับการผ่าตัด distal pancreatectomy และ splenectomy ผลการตรวจทางพยาธิวิทยาให้การวินิจฉัยว่าเป็นเนื้องอกตับอ่อนชนิด Solid pseudopapillary tumor ไม่พบภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัด ติดตามการรักษาด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์หลังผ่าตัด 8 เดือน ไม่พบเนื้องอกกลับเป็นซ้ำหรือการกระจายไปที่อวัยวะอื่น แต่ยังต้องติดตามดูอาการในระยะยาวต่อไป
คำสำคัญ: เนื้องอกตับอ่อนชนิด solid pseudopapillary tumor เนื้องอกชนิดถุงน้ำของตับอ่อน

Article Details

บท
รายงานผู้ป่วย

References

Papavramidis T, Papavramidis S. Solid pseudopapillary tumors of the pancreas: review of 718 patients reported in English literature. J Am Coll Surg 2005;200(6):965-72.

El Nakeeb A, Abdel Wahab M, Elkashef WF, Azer M, Kandil T. Solid pseudopapillary tumour of the pancreas: Incidence, prognosis and outcome of surgery (single center experience). Int J Surg 2013;11(6):447-57.

Yu PF, Hu ZH, Wang XB, Guo JM, Cheng XD, Zhang YL, et al. Solid pseudopapillary tumor of the pancreas: a review of 553 cases in Chinese literature. World J Gastroenterol. 2010;16(10):1209-14.

อเนกนุช ยโสธร. Solid and papillary epithelial neoplasm of the pancreas: a case report. วารสารแพทย์เขต 4 2541;17(2):203-8.

ทศพร อุทธิเสน. ก้อนเนื้องอกที่ส่วนลำตัวตับอ่อน ชนิด Solid-pseudopapillary Tumor: โรงพยาบาลศรีสะเกษ. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 2549;21(1):97-106.

ศุภกานต์ เตซะพงศธร, ไวกูณฐ์ สถาปนาวัตร, สาธิต ศรีมันทยามาศ, วิศิษฎ์ เกษตรเสริมวิริยะ. เนื้องอกชนิด solid pseudopapillary ที่ตับอ่อน: รายงานผู้ป่วย. วชิรเวชสาร 2549;50(3):193-7.

มณเฑียร มารุตกรกุล. Pancreatic solid-cystic-papillary tumor : รายงานผู้ป่วย 1 ราย. วารสารแพทย์เขต 4 2553;19(1):55-62.

อรรถพล รัตนสุภา, ธีระวุฒ ทับทวิ, เล็ก เจริญกิจชจร, อารยะ ไข่มุกด์, คิรีบูรณ์ อัตศรัณย์. เนื้องอกตับอ่อน ชนิด Solid Pseudopapillary Tumor ศรีนครินทร์เวชสาร 2555;27(3):317-23.

Keoplung S, Srisajjakul S, Sarattha S, Solid pseudopapillary tumor of pancreas (SPT): a case report with imaging features. Siriraj Med J 2014;66:79-81.

Frantz VK. Tumors of the pancreas. In: Frantz VK. Atlas of tumor pathology, section VII, fascicles 27 and 28. Washington, DC : Armed Forces Institute of Pathology; 1959;32-3.

Kloppel G, Solcia E, Longnecker DS, Capella S, Sobin LH. Flistological typing of tumors of the exocrine pancreas. In: World FHealth Organisation. International histological classification of tumors. 2nd. ed. New York : Springer-Verlag Berlin Heidelberg; 1996:120-8.

Escobar MA, Bond BJ, Schopp J. Solid pseudopapillary tumour (Frantz's tumour) of the pancreas in childhood. BMJ Case Rep 2014;2014: bcr2013200889.

Lee DH, Yi BH, Lim JW, Ko YT. Sonographic findings of solid and papillary epithelial neoplasm of the pancreas. J Ultrasound Med 2001;20(11):1229-32.

Anil G, Zhang J, Al Hamar NE, Nga ME. Solid pseudopapillary neoplasm of the pancreas: CT imaging features and radiologic-pathologic correlation. Diagn Interv Radio 2017;23(2):94-99.

Yu MH, Lee JY, Kim MA, Kim SH, Lee JM, Han JK, et al. MR imaging features of small solid pseudopapillary tumors: retrospective differentiation from other small solid pancreatic tumors. AJR Am J Roentgenol 2010;195(6):1324-32.

Cantisani V, Mortele KJ, Levy A, Glickman JN, Ricci P, Passariello R, et al. MR imaging features of solid pseudopapillary tumor of the pancreas in adult and pediatric patients. AJR Am J Roentgenol 2003;181(2):395-401.

Chung YE, Kim MJ, Choi JY, Lim JS, Hong HS, Kim YC, et al. Differentiation of benign and malignant solid pseudopapillary neoplasms of the pancreas. J Comput Assist Tomogr 2009;33(5):689-94.

Yin Q, Wang M, Wang C, Wu Z, Yuan F, Chen K, et al. Differentiation between benign and malignant solid pseudopapillary tumor of the pancreas by MDCT. Eur J Radiol 2012;81(11):3010-8.

European study Group on Cystic Tumours of the Pancreas. European evidence-based guidelines on pancreatic cystic neoplasms. Gut 2018;67(5):789-804.

Kucera JN, Kucera S, Perrin SD, Caracciolo JT, Schmulewitz N, Kedar RP. Cystic lesions of the pancreas: radiologic-endosonographic correlation. Radiographics 2012;32(7):E283-301.

Law JK, stoita A, Wever W, Gleeson FC, Dries AM, Blackford A, et al. Endoscopic ultrasound-guided fine needle aspiration improves the pre-operative diagnostic yield of solid-pseudopapillary neoplasm of the pancreas : an international multicenter case series (with video). Surg Endosc 2014;28(9):2592-8.

Maimone A, Luigiano C, Baccarini P, Fomelli A, Cennamo V, Polifemo A, et al. Preoperative diagnosis of a solid pseudopapillary tumour of the pancreas by Endoscopic Ultrasound Fine Needle Biopsy: A retrospective case series. Dig Liver Dis 2013;45(11):957-60.

Nishihara K, Nagoshi M, Tsuneyoshi M, Yamaguchi K, Hayashi I. Papillary cystic tumors of the pancreas. Assessment of their malignant potential. Cancer 1993;71(1):82-92.

Perti C, Berselli M, Pasquali C, Pastorelli D, Pedrazzoli S. Aggressive behaviour of solid-pseudopapillary tumor of the pancreas in adults : a case report and review of the literature. World J Gastroenterol 2008;14(6):960-5.

Lanke G, Ali FS, Lee JH. Clinical update on the management of pseudopapillary tumor of pancreas. World J Gastrointest Endosc 2018;10(9):145-55.

Hah JO, Park WK, Lee NH, Choi JH. Preoperative chemotherapy and intraoperative radiofrequency ablation for unresectable solid pseudopapillary tumor of the pancreas. J Pediatr Hematol Oncol 2007;29(12):851-3.

Maffuz A, Bustamante Fde T, Silva JA, Torres-Vargas S. Preoperative gemcitabine for unresectable, solid pseudopapillary tumour of the pancreas. Lancet Oncol 2005;6(3):185-6.

Morikawa T, Onogawa T, Maeda S, Takadate T, Shirasaki K, Yoshida H, et al. Solid pseudopapillary neoplasms of the pancreas: an 18-year experience at a single Japanese Institution. Surg Today 2013;43(1):26-32.

Zauls JA, Dragun AE, Sharma AK. Intensity-modulated radiation therapy for unresectable solid pseudopapillary tumor of the pancreas. Am J Clin Oncol 2006;29(6):639-40.

Fried P, Cooper J, Balthazar E, Fazzini E, Newall J. A role for radiotherapy in the treatment of solid and papillary neoplasms of the pancreas. Cancer 1985;56(12):2783-5.

Tang LH, Aydin H, Brennan MF, Klimstra DS. Clinically aggressive solid pseudopapillary tumors of the pancreas: a report of two cases with components of undifferentiated carcinoma and a comparative clinicopathologic analysis of 34 conventional cases. Am J Surg Pathol 2005;29(4):512-9.

Estrella JS, Li L, Rashid A, Wang H, Katz MH, Fleming JB, et al. Solid pseudopapillary neoplasm of the pancreas: clinicopathologic and survival analyses of 64 cases from a single institution. Am J Surg Pathol 2014;38(2):147-57.