ผลการรักษาไทรอยด์เป็นพิษวิกฤติที่มีคะแนน Burch-Wartofsky score สูงและคะแนนปานกลางที่นอนโรงพยาบาลบุรีรัมย์ พ.ศ. 2559-2563

Main Article Content

สร้อยสุดา ราชกิจ

บทคัดย่อ

บทนำ: ภาวะไทรอยด์เป็นพิษวิกฤติ มีอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนและการเสียชีวิตสูงโดยปกติแพทย์จะใช้การประเมินผู้ป่วยโดยใช้ Burch-Wartofsky score (BWS) ที่ ≥45 คะแนน เพื่อเป็นเกณฑ์การวินิจฉัยไทรอยด์เป็นพิษวิกฤติแต่ยังไม่พบการศึกษาก่อนหน้าที่รายงานพยากรณ์โรคในผู้ป่วยที่มีคะแนน BWS ที่สูง (≥80 คะแนน) หรือปานกลาง (45-79 คะแนน) คาดการณ์ว่า BWS สูงน่าจะเป็นเกณฑ์ที่เหมาะสมในการเฝ้าระวังการเกิดภาวะแทรกซ้อนในระหว่างการรักษา
วัตถุประสงค์: ศึกษาเปรียบเทียบผลการรักษาและภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยไทรอยด์เป็นพิษวิกฤติที่มี BWS ปานกลางและสูง
รูปแบบศึกษา: การวิจัยเพื่อหาปัจจัยบ่งชี้รูปแบบ Retrospective cohort study ในผู้ป่วยอายุ 18-80 ปีที่ได้รับการวินิจฉัยหลักไทรอยด์เป็นพิษวิกฤติ และเข้ารับการรักษาในแผนกอายุรกรรมโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ระหว่างปี พ.ศ.2559-พ.ศ.2563 จำนวน 74 คน
วิธีการศึกษา: สืบค้นข้อมูลผู้ป่วยจากฐานข้อมูลเวชระเบียนอิเลกทรอนิกส์ แบ่งผู้ป่วยไทรอยด์เป็นพิษวิกฤติเป็นสองกลุ่ม โดยใช้ BWS ที่จุดตัดคะแนนสูง (≥80 คะแนน) และปานกลาง (≥45-79 คะแนน) สถิติที่ใช้วิเคราะห์เปรียบเทียบผลลัพธ์ของการรักษาด้วย Multivariable RiskRatio Regression
ผลการศึกษา: ผู้ป่วยไทรอยด์เป็นพิษวิกฤติที่ตรงเกณฑ์ 74 ราย เป็นกลุ่มที่ BWS สูง 25 ราย และกลุ่มที่ BWS ปานกลาง 49 ราย อัตราส่วนหญิงต่อชายเป็น 2:1 อายุเฉลี่ย 49 ปี (±SD13.3) ผู้ป่วยในกลุ่มที่ BWS สูงมีโอกาสการเกิดการเสียชีวิตมากกว่า RR6.46 โอกาสใส่ท่อช่วยหายใจ RR2.52 โอกาสเข้ารับการรักษาใน ICURR 11.50 และโอกาสไตวายมากกว่า RR3.43
สรุป: BWS สูงมีความสัมพันธ์กับภาวะแทรกซ้อนที่มากกว่า BWS ปานกลาง จึงควรให้การดูแลอย่างใกล้ชิดเพราะ thyroid storm ไม่ว่าคะแนนเท่าใดจัดเป็นภาวะฉุกเฉินที่ควรรักษาใน intermediate care หรือ intensive care แต่ในภาวะที่มีข้อจำกัด เช่น จำนวนเตียงจำกัด บุคลากรไม่เพียงพอ คะแนน BWS จึงสามารถนำมาใช้เพื่อลำดับการเข้ารักษาในหอผู้ป่วยวิกฤติได้

Article Details

บท
นิพนธ์ต้นฉบับ

References

Akamizu T. Thyroid Storm: A Japanese Perspective. Thyroid 2018;28(1):32-40. doi: 10.1089/thy.2017.0243.

Burch HB, Wartofsky L. Life-threatening thyrotoxicosis. Thyroid storm. Endocrinol Metab Clin North Am. 1993 Jun;22(2):263-77.

Kahaly GJ, Bartalena L, Hegedüs L, Leenhardt L, Poppe K, Pearce SH. 2018 European Thyroid Association Guideline for the Management of Graves' Hyperthyroidism. Eur Thyroid J 2018;7(4):167-86. doi: 10.1159/000490384.

Satoh T, Isozaki O, Suzuki A, Wakino S, Iburi T, Tsuboi K, et al. 2016 Guidelines for the management of thyroid storm from The Japan Thyroid Association and Japan Endocrine Society (First edition). Endocr J 2016;63(12):1025-64. doi: 10.1507/endocrj.EJ16-0336.

Bacuzzi A, Dionigi G, Guzzetti L, De Martino AI, Severgnini P, Cuffari S. Predictive features associated with thyrotoxic storm and management. Gland Surg 2017;6(5):546-51. doi: 10.21037/gs.2017.07.01.

Angell TE, Lechner MG, Nguyen CT, Salvato VL, Nicoloff JT, LoPresti JS. Clinical features and hospital outcomes in thyroid storm: a retrospective cohort study. J Clin Endocrinol Metab 2015;100(2):451-9. doi: 10.1210/jc.2014-2850.

Ono Y, Ono S, Yasunaga H, Matsui H, Fushimi K, Tanaka Y. Factors Associated With Mortality of Thyroid Storm: Analysis Using a National Inpatient Database in Japan. Medicine (Baltimore) 2016;95(7):e2848. doi: 10.1097/MD.0000000000002848.

Isozaki O, Satoh T, Wakino S, Suzuki A, Iburi T, Tsuboi K, et al. Treatment and management of thyroid storm: analysis of the nationwide surveys: The taskforce committee of the Japan Thyroid Association and Japan Endocrine Society for the establishment of diagnostic criteria and nationwide surveys for thyroid storm. Clin Endocrinol (Oxf) 2016 Jun;84(6):912-8. doi: 10.1111/cen.12949.

Galindo RJ, Hurtado CR, Pasquel FJ, García Tome R, Peng L, Umpierrez GE. National Trends in Incidence, Mortality, and Clinical Outcomes of Patients Hospitalized for Thyrotoxicosis With and Without Thyroid Storm in the United States, 2004-2013. Thyroid. 2019 Jan;29(1):36-43. doi: 10.1089/thy.2018.0275.

Shahid M, Kiran Z, Sarfraz A, Hasan SM, Adnan SM, Baloch AA. Presentations and Outcomes of Thyroid Storm. J Coll Physicians Surg Pak. 2020 Mar;30(3):330-331. doi: 10.29271/jcpsp.2020.03.330.

Pandey R, Kumar S, Kotwal N. Thyroid Storm: Clinical Manifestation, Pathophysiology, and Treatment. [Internet]. 2019. [cited 2021 Mar 11]; Available from: URL:https://www.intechopen.com/books/goiter-causes-and-treatment/thyroid-storm-clinical-manifestation-pathophysiology-and-treatment