ประสิทธิภาพของโคลชิซีนขนาดต่ำในผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน

Main Article Content

ถาวร ชูชื่นกลิ่น

บทคัดย่อ

บทนำ: ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันสาเหตุหลักเกิดจากตะกอนหรือตะกรันในหลอดเลือดหัวใจมีการปริแตกกระตุ้นกระบวนการเกิดลิ่มเลือดทำให้อุดตันหลอดเลือดหัวใจตามมากระบวนการอักเสบมีส่วนร่วมสำคัญในภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันถ้าค่า C-reactive protein (CRP) ยังสูงอยู่บ่งบอกว่ามีการอักเสบในร่างกายและมีโอกาสกลับเป็นซ้ำของโรคหัวใจและหลอดเลือดในอนาคตได้สูง โคลชิซีนเป็นยาต้านการอักเสบซึ่งมีข้อมูลว่าสามารถลดอุบัติการณ์การเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้ป่วยหลอดเลือดหัวใจตีบได้
วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของโคลชิซีนเปรียบเทียบกับยาหลอกในการลดกระบวนการอักเสบในผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันที่ได้รับการทำหัตถการใส่สายสวนหัวใจเพื่อเปิดหลอดเลือดที่อุดตัน
วิธีการศึกษา: เป็นการวิจัยแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุมแบบปกปิดสองทาง (Prospective, randomized , double blinded, placebo-controlled study) ในผู้ป่วยอายุ 18-80 ปี ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันและได้รับการทำหัตถการใส่สายสวนหัวใจเพื่อเปิดหลอดเลือดที่อุดตันในโรงพยาบาลสุรินทร์จำนวน 36 ราย สุ่มผู้ป่วยเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกได้ colchicine 0.6 มิลลิกรัมต่อวันและอีกกลุ่มได้ยาหลอกทั้งสองกลุ่มให้ยานาน 30 วัน ผู้ป่วยทุกรายได้รับ optimal medical treatment ดูความแตกต่างของค่า C-reactive protein การบีบตัวของกล้ามเนื้อหัวใจห้องล่างซ้าย และผลข้างเคียงของยาโคลชิซีนกับยาหลอกโดยติดตามการวิจัยจนครบ 90 วัน
ผลการศึกษา: ผู้ป่วยที่ได้โคลชิซีน 0.6 มิลลิกรัมต่อวัน เทียบกับยาหลอกไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญของค่า C-reactive protein ตั้งแต่วันที่เริ่มการศึกษา วันที่ 3 14 และ 30 (p=0.96,0.52,0.59 และ 0.30, ตามลำดับ) รวมทั้งการบีบตัวของหัวใจห้องล่างซ้ายในวันที่ 1 14 30 และ 90 ก็ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญในทุกช่วงเวลาเช่นกัน (p=0.72,0.88,0.18 และ 0.29, ตามลำดับ) ผลข้างเคียงจากยาทั้ง 2 กลุ่มไม่แตกต่างกัน
สรุป: จากการศึกษานี้ พบว่าการให้โคลชิซีนไม่สามารถลดการอักเสบ ในผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันที่ได้รับการทำหัตถการใส่สายสวนหัวใจเพื่อเปิดหลอดเลือดที่อุดตันและไม่พบการเปลี่ยนแปลงของการบีบตัวของกล้ามเนื้อหัวใจห้องล่างซ้ายเมื่อเทียบกับยาหลอก

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
นิพนธ์ต้นฉบับ

References

Moreira DM, da Silva RL, Vieira JL, Fattah T, Lueneberg ME, Gottschall CA. Role of vascular inflammation in coronary artery disease: potential of anti-inflammatory drugs in the prevention of atherothrombosis. Inflammation and anti-inflammatory drugs in coronary artery disease. Am J Cardiovasc Drugs 2015;15(1):1-11. doi: 10.1007/s40256-014-0094-z.

Ridker PM, Everett BM, Thuren T, MacFadyen JG, Chang WH, Ballantyne C, et al. Antiinflammatory Therapy with Canakinumab for Atherosclerotic Disease. N Engl J Med 2017;377(12):1119-31. doi: 10.1056/NEJMoa1707914.

Ridker PM, Everett BM, Pradhan A, MacFadyen JG, Solomon DH, Zaharris E, et al. Low-Dose Methotrexate for the Prevention of Atherosclerotic Events. N Engl J Med 2019;380(8):752-62. doi: 10.1056/NEJMoa1809798.

Deftereos S, Giannopoulos G, Papoutsidakis N, Panagopoulou V, Kossyvakis C, Raisakis K, et al. Colchicine and the heart: pushing the envelope. J Am Coll Cardiol 2013;62(20):1817-25. doi: 10.1016/j.jacc.2013.08.726.

Aimo A, Pascual-Figal DA, Barison A, Cediel G, Vicente ÁH, Saccaro LF, et al. Colchicine for the treatment of coronary artery disease. Trends Cardiovasc Med 2021;31(8):497-504. doi: 10.1016/j.tcm.2020.10.007

Ajala ON, Everett BM. Targeting Inflammation to Reduce Residual Cardiovascular Risk. Curr Atheroscler Rep 2020;22(11):66. doi: 10.1007/s11883-020-00883-3.

Hemkens LG, Ewald H, Gloy VL, Arpagaus A, Olu KK, Nidorf M, et al. Colchicine for prevention of cardiovascular events. Cochrane Database Syst Rev 2016;2016(1):CD011047. doi: 10.1002/14651858.CD011047.

Deftereos S, Giannopoulos G, Angelidis C, Alexopoulos N, Filippatos G, Papoutsidakis N, et al. Anti-Inflammatory Treatment With Colchicine in Acute Myocardial Infarction: A Pilot Study. Circulation 2015;132(15):1395-403. doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.115.017611.

Nidorf SM, Fiolet ATL, Mosterd A, Eikelboom JW, Schut A, Opstal TSJ, et al. Colchicine in Patients with Chronic Coronary Disease. N Engl J Med 2020;383(19):1838-47. doi: 10.1056/NEJMoa2021372.

Tardif JC, Kouz S, Waters DD, Bertrand OF, Diaz R, Maggioni AP, et al. Efficacy and Safety of Low-Dose Colchicine after Myocardial Infarction. N Engl J Med 2019;381(26):2497-2505. doi: 10.1056/NEJMoa1912388

Akodad M, Lattuca B, Nagot N, Georgescu V, Buisson M, Cristol JP, et al. COLIN trial: Value of colchicine in the treatment of patients with acute myocardial infarction and inflammatory response. Arch Cardiovasc Dis 2017;110(6-7):395-402. doi: 10.1016/j.acvd.2016.10.004

Hennessy T, Soh L, Bowman M, Kurup R, Schultz C, Patel S, et al. The Low Dose Colchicine after Myocardial Infarction (LoDoCo-MI) study: A pilot randomized placebo controlled trial of colchicine following acute myocardial infarction. Am Heart J 2019;215:62-9. doi: 10.1016/j.ahj.2019.06.003.

Bresson D, Roubille F, Prieur C, Biere L, Ivanes F, Bouleti C, et al. Colchicine for Left Ventricular Infarct Size Reduction in Acute Myocardial Infarction: A Phase II, Multicenter, Randomized, Double-Blinded, Placebo-Controlled Study Protocol - The COVERT-MI Study. Cardiology 2021;146(2):151-60. doi: 10.1159/000512772.