การแบ่งประเภททางโมเลกุลของมะเร็งเต้านมที่รับการผ่าตัดในโรงพยาบาลมหาสารคาม

Main Article Content

ปกรณ์ เศรษฐ์กวีพัฒน์

บทคัดย่อ

หลักการและเหตุผล: มะเร็งเต้านมเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่สำคัญอย่างหนึ่ง มีการศึกษาเรื่องการแยกประเภททางโมเลกุลของมะเร็งเต้านมทั้งในและต่างประเทศ แต่ผลที่ได้ยังมีความแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ และเชื้อชาติ จึงเป็นที่มาของการศึกษานี้
วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาการแยกประเภททางโมเลกุลของมะเร็งเต้านมที่รับการผ่าตัด modified radical mastectomy ในโรงพยาบาลมหาสารคาม และพยากรณ์โรคในแต่ละประเภททางโมเลกุลของมะเร็งเต้านม
วัสดุและวิธีการ: รูปแบบการวิจัยเป็นการศึกษาวิจัยเชิงวิเคราะห์ โดยการทบทวนข้อมูลผู้ป่วยจากเวชระเบียนผู้ป่วย จำนวน 110 ราย ที่ได้รับการวินิจฉัยมะเร็งเต้านมที่รับการผ่าตัดร่วมกับการย้อม immunohistochemistry (ER, PR, HER2, Ki-67) ในโรงพยาบาลมหาสารคาม ตั้งแต่ 1 มกราคม พ.ศ.2556 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ.2558
ผลการศึกษา: ข้อมูลทั่วไปพบผู้ป่วยทั้งหมดเป็นเพศหญิง 110 ราย, อายุ 32-83 ปี เฉลี่ย 53.9+/- 10.5 ปี, ER positive ร้อยละ 61.8, PR positive ร้อยละ 50.9, HER-2 positive ร้อยละ 44.5, Ki-67 ตั้งแต่ ร้อยละ 1 ถึงร้อยละ 70, สถานะปัจจุบันมีชีวิตอยู่ร้อยละ 59.1, เสียชีวิตร้อยละ 40.9, Overall survival เฉลี่ย 2,082.1 +/- 937.4 วัน, Disease-free survival เฉลี่ย 2,261.2+/-904.9 วัน, 5-year survival ร้อยละ 66.4พบ Luminal A ร้อยละ 24.5, Luminal B ร้อยละ 40(Luminal B/HER2- ร้อยละ 16.4, Luminal B/HER2+ ร้อยละ 23.6), HER2-enriched ร้อยละ 20.9 และ Triple negative ร้อยละ 14.5 และพบว่า Overall survival ของแต่ละประเภท มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P-value = 0.001) โดย Luminal A มีค่าเฉลี่ยของ overall survival สูงที่สุด รองลงมาคือ Luminal B/HER2+, Luminal B/HER2-, Triple negative และ HER2-Enriched ตามลำดับ
วิจารณ์และสรุปผล: การศึกษาพบว่าการแบ่งประเภททางโมเลกุลของมะเร็งเต้านมในโรงพยาบาลมหาสารคาม พบประเภท Luminal B มากที่สุด รองลงมาคือ Luminal A, HER2-enriched และ Triple negative โดย Luminal A มี overall survival ดีที่สุด และ HER2-enriched มี overall survival แย่ที่สุด

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
นิพนธ์ต้นฉบับ

References

Sung H, Ferlay J, Siegel RL, Laversanne M, Soerjomataram I, Jemal A, et al. Global Cancer Statistics 2020: GLOBOCAN Estimates of Incidence and Mortality Worldwide for 36 Cancers in 185 Countries. CA Cancer J Clin 2021;71(3):209-49. doi: 10.3322/caac.21660.

Rojanamatin J, Ukranun W, Supaattagorn P. Edited. Cancer in Thailand Vol X. Bangkok: Rumthaipress; 2021.

Aldrees R, Gao X, Zhang K, Siegal GP, Wei S. Validation of the revised 8th AJCC breast cancer clinical prognostic staging system: analysis of 5321 cases from a single institution. Mod Pathol 2021;34(2):291-9. doi: 10.1038/s41379-020-00650-4.

Geyer FC, Rodrigues DN, Weigelt B, Reis-Filho JS. Molecular classification of estrogen receptor-positive/luminal breast cancers. Adv Anat Pathol 2012;19(1):39-53. doi: 10.1097/PAP.0b013e31823fafa0.

Numprasit w, Chowchankit I, Chuthapisith S. Warnnissorn M, Imruetaicharoenchoke W. Molecular Subtypes of Ductal Carcinoma In Situ (DCIS) Identified by Expression of ER, PR, HER2, and Ki-67. SMJ 2019;71(6):432–7. DOI: https://doi.org/10.33192/Smj.2019.64

Mohamed A, Al-Tamimi Dalal M, Ahmed Ayesha. Molecular classification of breast cancer: An overview with emphasis on ethnic variations and future perspectives. Saudi J Med Med Sci 2013;1(1):14. DOI: 10.4103/1658-631X.112908

Widodo I, Dwianingsih EK, Triningsih E, Utoro T, Soeripto. Clinicopathological features of indonesian breast cancers with different molecular subtypes. Asian Pac J Cancer Prev 2014;15(15):6109-13. doi: 10.7314/apjcp.2014.15.15.6109.

Paramita S, Raharjo EN, Niasari M, Azizah F, Hanifah NA. Luminal B is the Most Common Intrinsic Molecular Subtypes of Invasive Ductal Breast Carcinoma Patients in East Kalimantan, Indonesia. Asian Pac J Cancer Prev 2019;20(8):2247-52. doi: 10.31557/APJCP.2019.20.8.2247.

Chuthapisith S, Permsapaya W, Warnnissorn M, Akewanlop C, Sirivatanauksorn V, Prasarttong Osoth P. Breast cancer subtypes identified by the ER, PR and HER-2 status in Thai women. Asian Pac J Cancer Prev 2012;13(2):459-62. doi: 10.7314/apjcp.2012.13.2.459.

Sripan P,Sriplung H,Pongnikorn D, Bilheem S, Virani S, Waisri N, et al. Clinical subtypes of breast cancer in Thai women: a population-based study of Chiang Mai province Asian Biomed (Res Rev News) 2019; 13(1):11–7. DOI 10.1515/abm-2019-0034.

Koonmee S, Somintara O, Intarawichian P, Aphivatanasiri C, Sangkhamanon S, Laohawiriyakamol S, et al. Pathum Raksa Project: Addressing Disparity in Breast Cancer Care Through National Innovation in Thailand. Cancer Manag Res 2021;13:8737-53. doi: 10.2147/CMAR.S335386.

Goldhirsch A, Wood WC, Coates AS, Gelber RD, Thürlimann B, Senn HJ; et al. Strategies for subtypes--dealing with the diversity of breast cancer: highlights of the St. Gallen International Expert Consensus on the Primary Therapy of Early Breast Cancer 2011. Ann Oncol 2011;22(8):1736-47. doi: 10.1093/annonc/mdr304.

Wolff AC, Hammond MEH, Allison KH, Harvey BE, Mangu PB, Bartlett JMS, et al. Human Epidermal Growth Factor Receptor 2 Testing in Breast Cancer: American Society of Clinical Oncology/College of American Pathologists Clinical Practice Guideline Focused Update. Arch Pathol Lab Med 2018;142(11):1364-82. doi: 10.5858/arpa.2018-0902-SA

Mehdi I, Monem AA, Al Bahrani B, Ramadhan FA. Breast cancer molecular subtypes in oman: correlation with age, histology, and stage distribution - analysis of 542 cases. Gulf J Oncolog 2014;1(15):38-48.

Cheng HT, Huang T, Wang W, Yue JQ, Shen N, Guo H, et al. Clinicopathological features of breast cancer with different molecular subtypes in Chinese women. J Huazhong Univ Sci Technolog Med Sci 2013;33(1):117-21. doi: 10.1007/s11596-013-1082-2.

Fourati A, Boussen H, El May MV, Goucha A, Dabbabi B, Gamoudi A, et al. Descriptive analysis of molecular subtypes in Tunisian breast cancer. Asia Pac J Clin Oncol 2014;10(2):e69-74. doi: 10.1111/ajco.12034.

Carey LA, Perou CM, Livasy CA, Dressler LG, Cowan D, Conway K, et al. Race, breast cancer subtypes, and survival in the Carolina Breast Cancer Study. JAMA 2006;295(21):2492-502. doi: 10.1001/jama.295.21.2492.

Al-Thoubaity FK. Molecular classification of breast cancer: A retrospective cohort study. Ann Med Surg (Lond) 20196;49:44-8. doi: 10.1016/j.amsu.2019.11.021

Brenton JD, Carey LA, Ahmed AA, Caldas C. Molecular classification and molecular forecasting of breast cancer: ready for clinical application? J Clin Oncol 2005;23(29):7350-60. doi: 10.1200/JCO.2005.03.3845

Jones RL, Constantinidou A, Reis-Filho JS. Molecular Classification of Breast Cancer. Surg Pathol Clin 2012;5(3):701-17. doi: 10.1016/j.path.2012.06.008

Alizart M, Saunus J, Cummings M,. Lakhani SR. Molecular classification of breast carcinoma. Diagn Histopathol 2012;18(3):97–103. DOI:https://doi.org/10.1016/j.mpdhp.2011.12.003

Liao GS, Hsu HM, Chu CH, Hong ZJ, Fu CY, Chou YC, et al. Prognostic role of lymphovascular invasion and lymph node status among breast cancer subtypes. J Med Sci 2018;38(2):54. DOI: 10.4103/jmedsci.jmedsci_105_17