การแบ่งประเภททางโมเลกุลของมะเร็งเต้านมที่รับการผ่าตัดในโรงพยาบาลมหาสารคาม

Main Article Content

ปกรณ์ เศรษฐ์กวีพัฒน์

บทคัดย่อ

หลักการและเหตุผล: มะเร็งเต้านมเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่สำคัญอย่างหนึ่ง มีการศึกษาเรื่องการแยกประเภททางโมเลกุลของมะเร็งเต้านมทั้งในและต่างประเทศ แต่ผลที่ได้ยังมีความแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ และเชื้อชาติ จึงเป็นที่มาของการศึกษานี้
วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาการแยกประเภททางโมเลกุลของมะเร็งเต้านมที่รับการผ่าตัด modified radical mastectomy ในโรงพยาบาลมหาสารคาม และพยากรณ์โรคในแต่ละประเภททางโมเลกุลของมะเร็งเต้านม
วัสดุและวิธีการ: รูปแบบการวิจัยเป็นการศึกษาวิจัยเชิงวิเคราะห์ โดยการทบทวนข้อมูลผู้ป่วยจากเวชระเบียนผู้ป่วย จำนวน 110 ราย ที่ได้รับการวินิจฉัยมะเร็งเต้านมที่รับการผ่าตัดร่วมกับการย้อม immunohistochemistry (ER, PR, HER2, Ki-67) ในโรงพยาบาลมหาสารคาม ตั้งแต่ 1 มกราคม พ.ศ.2556 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ.2558
ผลการศึกษา: ข้อมูลทั่วไปพบผู้ป่วยทั้งหมดเป็นเพศหญิง 110 ราย, อายุ 32-83 ปี เฉลี่ย 53.9+/- 10.5 ปี, ER positive ร้อยละ 61.8, PR positive ร้อยละ 50.9, HER-2 positive ร้อยละ 44.5, Ki-67 ตั้งแต่ ร้อยละ 1 ถึงร้อยละ 70, สถานะปัจจุบันมีชีวิตอยู่ร้อยละ 59.1, เสียชีวิตร้อยละ 40.9, Overall survival เฉลี่ย 2,082.1 +/- 937.4 วัน, Disease-free survival เฉลี่ย 2,261.2+/-904.9 วัน, 5-year survival ร้อยละ 66.4พบ Luminal A ร้อยละ 24.5, Luminal B ร้อยละ 40(Luminal B/HER2- ร้อยละ 16.4, Luminal B/HER2+ ร้อยละ 23.6), HER2-enriched ร้อยละ 20.9 และ Triple negative ร้อยละ 14.5 และพบว่า Overall survival ของแต่ละประเภท มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P-value = 0.001) โดย Luminal A มีค่าเฉลี่ยของ overall survival สูงที่สุด รองลงมาคือ Luminal B/HER2+, Luminal B/HER2-, Triple negative และ HER2-Enriched ตามลำดับ
วิจารณ์และสรุปผล: การศึกษาพบว่าการแบ่งประเภททางโมเลกุลของมะเร็งเต้านมในโรงพยาบาลมหาสารคาม พบประเภท Luminal B มากที่สุด รองลงมาคือ Luminal A, HER2-enriched และ Triple negative โดย Luminal A มี overall survival ดีที่สุด และ HER2-enriched มี overall survival แย่ที่สุด

Article Details

บท
นิพนธ์ต้นฉบับ

References

Sung H, Ferlay J, Siegel RL, Laversanne M, Soerjomataram I, Jemal A, et al. Global Cancer Statistics 2020: GLOBOCAN Estimates of Incidence and Mortality Worldwide for 36 Cancers in 185 Countries. CA Cancer J Clin 2021;71(3):209-49. doi: 10.3322/caac.21660.

Rojanamatin J, Ukranun W, Supaattagorn P. Edited. Cancer in Thailand Vol X. Bangkok: Rumthaipress; 2021.

Aldrees R, Gao X, Zhang K, Siegal GP, Wei S. Validation of the revised 8th AJCC breast cancer clinical prognostic staging system: analysis of 5321 cases from a single institution. Mod Pathol 2021;34(2):291-9. doi: 10.1038/s41379-020-00650-4.

Geyer FC, Rodrigues DN, Weigelt B, Reis-Filho JS. Molecular classification of estrogen receptor-positive/luminal breast cancers. Adv Anat Pathol 2012;19(1):39-53. doi: 10.1097/PAP.0b013e31823fafa0.

Numprasit w, Chowchankit I, Chuthapisith S. Warnnissorn M, Imruetaicharoenchoke W. Molecular Subtypes of Ductal Carcinoma In Situ (DCIS) Identified by Expression of ER, PR, HER2, and Ki-67. SMJ 2019;71(6):432–7. DOI: https://doi.org/10.33192/Smj.2019.64

Mohamed A, Al-Tamimi Dalal M, Ahmed Ayesha. Molecular classification of breast cancer: An overview with emphasis on ethnic variations and future perspectives. Saudi J Med Med Sci 2013;1(1):14. DOI: 10.4103/1658-631X.112908

Widodo I, Dwianingsih EK, Triningsih E, Utoro T, Soeripto. Clinicopathological features of indonesian breast cancers with different molecular subtypes. Asian Pac J Cancer Prev 2014;15(15):6109-13. doi: 10.7314/apjcp.2014.15.15.6109.

Paramita S, Raharjo EN, Niasari M, Azizah F, Hanifah NA. Luminal B is the Most Common Intrinsic Molecular Subtypes of Invasive Ductal Breast Carcinoma Patients in East Kalimantan, Indonesia. Asian Pac J Cancer Prev 2019;20(8):2247-52. doi: 10.31557/APJCP.2019.20.8.2247.

Chuthapisith S, Permsapaya W, Warnnissorn M, Akewanlop C, Sirivatanauksorn V, Prasarttong Osoth P. Breast cancer subtypes identified by the ER, PR and HER-2 status in Thai women. Asian Pac J Cancer Prev 2012;13(2):459-62. doi: 10.7314/apjcp.2012.13.2.459.

Sripan P,Sriplung H,Pongnikorn D, Bilheem S, Virani S, Waisri N, et al. Clinical subtypes of breast cancer in Thai women: a population-based study of Chiang Mai province Asian Biomed (Res Rev News) 2019; 13(1):11–7. DOI 10.1515/abm-2019-0034.

Koonmee S, Somintara O, Intarawichian P, Aphivatanasiri C, Sangkhamanon S, Laohawiriyakamol S, et al. Pathum Raksa Project: Addressing Disparity in Breast Cancer Care Through National Innovation in Thailand. Cancer Manag Res 2021;13:8737-53. doi: 10.2147/CMAR.S335386.

Goldhirsch A, Wood WC, Coates AS, Gelber RD, Thürlimann B, Senn HJ; et al. Strategies for subtypes--dealing with the diversity of breast cancer: highlights of the St. Gallen International Expert Consensus on the Primary Therapy of Early Breast Cancer 2011. Ann Oncol 2011;22(8):1736-47. doi: 10.1093/annonc/mdr304.

Wolff AC, Hammond MEH, Allison KH, Harvey BE, Mangu PB, Bartlett JMS, et al. Human Epidermal Growth Factor Receptor 2 Testing in Breast Cancer: American Society of Clinical Oncology/College of American Pathologists Clinical Practice Guideline Focused Update. Arch Pathol Lab Med 2018;142(11):1364-82. doi: 10.5858/arpa.2018-0902-SA

Mehdi I, Monem AA, Al Bahrani B, Ramadhan FA. Breast cancer molecular subtypes in oman: correlation with age, histology, and stage distribution - analysis of 542 cases. Gulf J Oncolog 2014;1(15):38-48.

Cheng HT, Huang T, Wang W, Yue JQ, Shen N, Guo H, et al. Clinicopathological features of breast cancer with different molecular subtypes in Chinese women. J Huazhong Univ Sci Technolog Med Sci 2013;33(1):117-21. doi: 10.1007/s11596-013-1082-2.

Fourati A, Boussen H, El May MV, Goucha A, Dabbabi B, Gamoudi A, et al. Descriptive analysis of molecular subtypes in Tunisian breast cancer. Asia Pac J Clin Oncol 2014;10(2):e69-74. doi: 10.1111/ajco.12034.

Carey LA, Perou CM, Livasy CA, Dressler LG, Cowan D, Conway K, et al. Race, breast cancer subtypes, and survival in the Carolina Breast Cancer Study. JAMA 2006;295(21):2492-502. doi: 10.1001/jama.295.21.2492.

Al-Thoubaity FK. Molecular classification of breast cancer: A retrospective cohort study. Ann Med Surg (Lond) 20196;49:44-8. doi: 10.1016/j.amsu.2019.11.021

Brenton JD, Carey LA, Ahmed AA, Caldas C. Molecular classification and molecular forecasting of breast cancer: ready for clinical application? J Clin Oncol 2005;23(29):7350-60. doi: 10.1200/JCO.2005.03.3845

Jones RL, Constantinidou A, Reis-Filho JS. Molecular Classification of Breast Cancer. Surg Pathol Clin 2012;5(3):701-17. doi: 10.1016/j.path.2012.06.008

Alizart M, Saunus J, Cummings M,. Lakhani SR. Molecular classification of breast carcinoma. Diagn Histopathol 2012;18(3):97–103. DOI:https://doi.org/10.1016/j.mpdhp.2011.12.003

Liao GS, Hsu HM, Chu CH, Hong ZJ, Fu CY, Chou YC, et al. Prognostic role of lymphovascular invasion and lymph node status among breast cancer subtypes. J Med Sci 2018;38(2):54. DOI: 10.4103/jmedsci.jmedsci_105_17