ผลการรักษาผู้ป่วยเลือดออกทางเดินอาหารส่วนต้นในโรงพยาบาลนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

Main Article Content

ดุลยเทพ สิทธิพรวัฒนา

บทคัดย่อ

หลักการและเหตุผล: ภาวะเลือดออกทางเดินอาหารส่วนต้นเป็นปัญหาที่สำคัญที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติและมีอัตราตายสูง ปัจจุบันโรงพยาบาลนางรองยังไม่เคยมีการศึกษาผู้ป่วยกลุ่มนี้มาก่อน
วัตถุประสงค์: ศึกษาสาเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในผู้ป่วยภาวะเลือดออกทางเดินอาหารส่วนต้นที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลนางรอง
วิธีการศึกษา: สืบค้นข้อมูลย้อนหลังจากฐานข้อมูลเวชระเบียนผู้ป่วยในของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลนางรอง และได้รับการส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนต้น ระหว่าง มกราคม พ.ศ.2562 ถึง ธันวาคม พ.ศ.2563
ผลการศึกษา: ผู้ป่วยจำนวน 198 ราย เพศชาย 152 ราย (ร้อยละ76.8), เพศหญิง 46 ราย (ร้อยละ 23.2) อายุตั้งแต่ 20-91 ปี มีประวัติดื่มสุรา 82 ราย (ร้อยละ 41.4), ใช้ NSAIDs 66 ราย (ร้อยละ 33.3) สาเหตุของเลือดออกได้แก่ แผลในกระเพาะอาหาร 109 ราย (ร้อยละ 55.1) แผลในลำไส้เล็กส่วนต้น 62 ราย (ร้อยละ 31.3) กระเพาะอาหารอักเสบ 26 ราย (ร้อยละ 13.1) เส้นเลือดโป่งพองในหลอดอาหาร 11 ราย (ร้อยละ 5.5) และ ติ่งเนื้อในกระเพาะอาหาร 3 ราย (ร้อยละ 1.5) ผลลัพธ์จากการส่องกล้องทางเดินอาหารสามารถห้ามเลือดได้ 192 ราย (ร้อยละ 96.5)
สรุป: แผลในกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นเป็นสาเหตุหลักของภาวะเลือดออกทางเดินอาหารส่วนต้น การส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนต้นยังเป็นหัตถการหลักที่ใช้ประเมินแยกสาเหตุ หาจุดเลือดออก และให้การรักษาไปพร้อมกัน ทั้งนี้ควรให้ความสำคัญเป็นพิเศษในกลุ่มผู้ป่วยภาวะซีดที่มี Hb น้อยกว่า 7 g/dL และ Major stigmata of recent hemorrhage

Article Details

บท
นิพนธ์ต้นฉบับ

References

Kasper DL, Hauser SL, Jameson JL, Fauci AS, Longo DL, Loscalzo J. Harrison’s principle of internal medicine. Vol. 1. 19th. ed. New York : McGraw-Hill ; 2015: 276-79.

British Society of Gastroenterology Endoscopy Committee, Palmer K. Non-variceal upper gastrointestinal haemorrhage: guideline. Gut 2002;51(Supple 4):iv 1-6. http://dx.doi.org/10.1136/gut.51.suppl_4.iv1

Barkun AN, Bardou M, Kuipers EJ, Sung J, Hunt RH, Martel M, et al.

International consensus recommendations on the management of patients with nonvariceal upper gastrointestinal bleeding. Ann Intern Med 2010;152(2):101-13. doi: 10.7326/0003-4819-152-2-201001190-00009.

Sangchan A, Sawadpanitch K, Mairiang P, Chunlertrith K, Sukeepaisarnjaroen W, Sutra S, et al. Hospitalized incidence and outcomes of upper gastrointestinal bleeding in Thailand. J Med Assoc Thai 2012;95 (Suppl 7):S190-5. PMID: 23130453

Hearnshaw SA, Logan RF, Lowe D, Travis SP, Murphy MF, Palmer KR. Acute upper gastrointestinal bleeding in the UK: patient characteristics, diagnoses and outcomes in the 2007 UK audit. Gut 2011;60(10):1327-35. doi: 10.1136/gut.2010.228437.

Rosenstock SJ, Møller MH, Larsson H, Johnsen SP, Madsen AH, Bendix J, et al. Improving quality of care in peptic ulcer bleeding: nationwide cohort study of 13,498 consecutive patients in the Danish Clinical Register of Emergency Surgery. Am J Gastroenterol 2013;108(9):1449-57. doi: 10.1038/ajg.2013.162.

Oakland K. Changing epidemiology and etiology of upper and lower gastrointestinal bleeding. Best Pract Res Clin Gastroenterol 2019;42-43:101610. doi: 10.1016/j.bpg.2019.04.003.

Rockall TA, Logan RF, Devlin HB, Northfield TC. Incidence of and mortality from acute upper gastrointestinal haemorrhage in the United Kingdom. Steering Committee and members of the National Audit of Acute Upper Gastrointestinal Haemorrhage. BMJ 1995;311(6999):222-6. doi: 10.1136/bmj.311.6999.222.

Rockall TA, Logan RF, Devlin HB, Northfield TC. Risk assessment after acute upper gastrointestinal haemorrhage. Gut 1996;38(3):316-21. doi: 10.1136/gut.38.3.316.

Jairath V, Martel M, Logan RF, Barkun AN. Why do mortality rates for nonvariceal upper gastrointestinal bleeding differ around the world? A systematic review of cohort studies. Can J Gastroenterol 2012;26(8):537-43. doi: 10.1155/2012/862905.

Reverter E, Tandon P, Augustin S, Turon F, Casu S, Bastiampillai R, et al. A MELD-based model to determine risk of mortality among patients with acute variceal bleeding. Gastroenterology 2014;146(2):412-19.e3. doi: 10.1053/j.gastro.2013.10.018.

สมาคมแพทย์ส่องกล้องทางเดินอาหารไทย. แนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยภาวะเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนต้นในประเทศไทย 2557. กรุงเทพฯ: สมาคมแพทย์ส่องกล้องทางเดินอาหารไทย; 2557.

ชัชวาลย์ วงศ์จิตรัตน์, นัฏกานต์ วงศ์จิตรัตน์. ภาวะเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนต้นในโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี. วารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2556;20(1):46-52.

Atkinson RJ, Hurlstone DP. Usefulness of prognostic indices in upper gastrointestinal bleeding. Best Pract Res Clin Gastroenterol 2008;22(2):233-42. doi: 10.1016/j.bpg.2007.11.004.

งานเวชระเบียน โรงพยาบาลนางรอง . รายงานจำนวนผู้ป่วยในตามการวินิจฉัย. [อินเตอร์เน็ต]. [สืบค้นเมื่อ 6 มกราคม 2564] . ค้นได้จาก:URL:https://report.nrhos.com/vetrabean/vetrabean30-index

Forrest JA, Finlayson ND, Shearman DJ. Endoscopy in gastrointestinal bleeding. Lancet 1974;2(7877):394-7. doi: 10.1016/s0140-6736(74)91770-x.

Yen HH, Wu PY, Wu TL, Huang SP, Chen YY, Chen MF, et al. Forrest Classification for Bleeding Peptic Ulcer: A New Look at the Old Endoscopic Classification. Diagnostics (Basel) 2022;12(5):1066. doi: 10.3390/diagnostics12051066.

Laine L. Refining the prognostic value of endoscopy in patients presenting with bleeding ulcers. Gastrointest Endosc 1993;39(3):461-2. doi: 10.1016/s0016-5107(93)70132-7.

Laine L, Peterson WL. Bleeding peptic ulcer. N Engl J Med 1994;331(11):717-27. doi: 10.1056/NEJM199409153311107.

Kwan V, Norton ID. Endoscopic management of non-variceal upper gastrointestinal haemorrhage. ANZ J Surg 2007;77(4):222-30. doi: 10.1111/j.1445-2197.2007.04023.x.

al-Assi MT, Genta RM, Karttunen TJ, Graham DY. Ulcer site and complications: relation to Helicobacter pylori infection and NSAID use. Endoscopy 1996;28(2):229-33. doi: 10.1055/s-2007-1005433.

Blatchford O, Murray WR, Blatchford M. A risk score to predict need for treatment for upper-gastrointestinal haemorrhage. Lancet 2000;356(9238):1318-21. doi: 10.1016/S0140-6736(00)02816-6.

Hooi JKY, Lai WY, Ng WK, Suen MMY, Underwood FE, Tanyingoh D, et al. Global Prevalence of Helicobacter pylori Infection: Systematic Review and Meta-Analysis. Gastroenterology 2017;153(2):420-9. doi: 10.1053/j.gastro.2017.04.022.

Suchartlikitwong S, Lapumnuaypol K, Rerknimitr R, Werawatganon D. Epidemiology of upper gastrointestinal bleeding and Helicobacter pylori infection: review of 3,488 Thai patients. Asian Biomed 2015;9(1):87-93. DOI: https://doi.org/10.5372/1905-7415.0901.373

García Sánchez MV, López Vallejos P, González Galilea A, Gálvez Calderón C, Naranjo Rodríguez A, Sánchez-Tembleque Zarandona MD, et al. [Factors associated with failure of endoscopic therapy in gastric ulcer bleeding]. [Article in Spanish]. Gastroenterol Hepatol 2003;26(4):227-33. PMID: 12681115

López Vallejos P, García Sánchez MV, González Galilea A, Gálvez Calderón C, Naranjo Rodríguez A, Montero Alvarez JL, et al. Failure of endoscopic therapy in upper gastrointestinal hemorrhage due to duodenal ulcers. [Article in English, Spanish]. Rev Esp Enferm Dig 2003;95(10):700-6, 692-9.PMID: 14588064