การศึกษาความสมมาตรของขากรรไกรล่างในผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ข้างเดียวที่ยังมีการเจริญเติบโต

Main Article Content

พรพุทธิ ภัทรวุฒิพร

บทคัดย่อ

หลักการและเหตุผล: ภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ข้างเดียวมีผลต่อความไม่สมมาตรของขากรรไกรบน แต่ไม่ได้มีผลโดยตรงต่อความไม่สมมาตรของขากรรไกรล่าง แต่เนื่องจากขากรรไกรบนมีผลต่อความสมมาตรของขากรรไกรล่างจึงมีการศึกษามากมายที่แสดงให้เห็นถึงความไม่สมมาตรของขากรรไกรล่างในผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ข้างเดียวที่ไม่มีการเจริญเติบโตแล้ว แต่อย่างไรก็ตามยังไม่มีการศึกษาความไม่สมมาตรของขากรรไกรล่างในผู้ป่วยที่ยังมีการเจริญเติบโต
วิธีการศึกษา: วัดภาพรังสีแพโนรามาโดยวัดค่าดัชนีความไม่สมมาตรของขากรรไกรล่าง จากค่าความสูงของคอนดายล์ ความสูงของขากรรไกรล่างส่วนท้ายฟันกราม มุมโกเนียล ความลึกของรอยบากแอนตี้โกเนียล โดยกลุ่มปากแหว่งเพดานโหว่ข้างเดียวจำนวน 26 คน (ชาย 14 คน หญิง 12 คน อายุเฉลี่ย 8.85 ± 1.69 ปี) กลุ่มควบคุม 26 คน (ชาย 16 คน หญิง 10 คน อายุเฉลี่ย 8.89 ± 1.45 ปี) ทดสอบความแตกต่างระหว่างข้างซ้ายและขวาของขากรรไกรล่างในแต่ละกลุ่ม และทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่ม ของค่าความสูงของคอนดายล์ ความสูงของขากรรไกรล่างส่วนท้ายฟันกราม มุมโกเนียล ความลึกของรอยบากแอนตี้โกเนียล และค่าดัชนีความไม่สมมาตรของขากรรไกรล่าง ด้วยสถิติ Mann-Whitney U-test
ผลการศึกษา: ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติของขากรรไกรล่างข้างซ้ายและขวาในทั้ง 2 กลุ่ม และไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติของดัชนีความไม่สมมาตรของขากรรไกรล่างระหว่างกลุ่มปากแหว่งเพดานโหว่ข้างเดียวและกลุ่มควบคุม
สรุป: ขากรรไกรล่างในผู้ป่วยที่ยังมีการเจริญเติบโตทั้งกลุ่มปากแหว่งเพดานโหว่ข้างเดียวและกลุ่มควบคุมมีความสมมาตร

Article Details

บท
นิพนธ์ต้นฉบับ

References

Ross RB. Treatment variables affecting facial growth in complete unilateral cleft lip and palate. Cleft Palate J 1987;24(1):5-77. PMID: 3542303

Mølsted K, Dahl E. Asymmetry of the maxilla in children with complete unilateral cleft lip and palate. Cleft Palate J 1990;27(2):184-90; discussion 190-2. doi: 10.1597/1545 1569(1990)027<0184:aotmic>2.3.co;2.

Semb G. A study of facial growth in patients with unilateral cleft lip and palate treated by the Oslo CLP Team. Cleft Palate Craniofac J 1991;28(1):1-21; discussion 46-8. doi: 10.1597/1545-1569_1991_028_0001_asofgi_2.3.co_2.

Sameshima GT, Smahel Z. Facial growth in adulthood after primary periosteoplasty or primary bone grafting in UCLP. Cleft Palate Craniofac J 2000;37(4):379-84. doi: 10.1597/1545-1569_2000_037_0379_fgiaap_2.3.co_2.

Smahel Z, Brejcha M. Differences in craniofacial morphology between complete and incomplete unilateral cleft lip and palate in adults. Cleft Palate J 1983;20(2):113-27. PMID: 6573979

Smahel Z, Müllerová Z.Craniofacial morphology in unilateral cleft lip and palate prior to palatoplasty. Cleft Palate J 1986;23(3):225-32. PMID: 3460724

Laspos CP, Kyrkanides S, Tallents RH, Moss ME, Subtelny JD. Mandibular and maxillary asymmetry in individuals with unilateral cleft lip and palate. Cleft Palate Craniofac J 1997;34(3):232-9. doi: 10.1597/1545-1569_1997_034_0232_mamaii_2.3.co_2.

Lo LJ, Wong FH, Chen YR, Wong HF. Mandibular dysmorphology in patients with unilateral cleft lip and cleft palate. Chang Gung Med J 2002;25(8):502-8. PMID: 12392361

Kurt G, Bayram M, Uysal T, Ozer M. Mandibular asymmetry in cleft lip and palate patients. Eur J Orthod 2010;32(1):19-23. doi: 10.1093/ejo/cjp063.

Jena AK, Singh SP, Utreja AK. Effects of sagittal maxillary growth hypoplasia severity on mandibular asymmetry in unilateral cleft lip and palate subjects. Angle Orthod 2011;81(5):872-7. doi: 10.2319/110610-646.1.

Prasad V, Moungkhom P, Singh AK, Mishra B, Upadhyay DN. Assessment of mandibular symmetry in cleft lip and cleft palate patients. J Cleft Lip Palate Craniofac Anomal 2022;9(1):49-54. DOI: 10.4103/jclpca.jclpca_37_20.

Baccetti T, Franchi L, McNamara JA Jr. The cervical vertebral maturation (CVM) method for the assessment of optimal treatment timing in dentofacial orthopedics. Semin Orthod 2005;11(3):119-29. doi:10.1053/j.sodo.2005.04.005

Kumar SS, Thailavathy V, Srinivasan D, Loganathan D, Yamini J.Comparison of Orthopantomogram and Lateral Cephalogram for Mandibular Measurements. J Pharm Bioallied Sci 2017;9(Suppl 1):S92-S95. doi: 10.4103/jpbs.JPBS_98_17.

Molander B. Panoramic radiography in dental diagnostics. Swed Dent J Suppl 1996;119:1-26. PMID: 8971997

Choi JW. Assessment of panoramic radiography as a national oral examination tool: review of the literature. Imaging Sci Dent 2011;41(1):1-6. doi: 10.5624/isd.2011.41.1.1.

Habets LL, Bezuur JN, Naeiji M, Hansson TL. The Orthopantomogram, an aid in diagnosis of temporomandibular joint problems. II. The vertical symmetry. J Oral Rehabil 1988;15(5):465-71. doi: 10.1111/j.1365-2842.1988.tb00182.x.

Saglam AA, Sanli G. Condylar asymmetry measurements in patients with temporomandibular disorders. J Contemp Dent Pract 2004;5(3):59-65. PMID: 15318257

Jena AK, Singh SP, Utreja AK. Effects of sagittal maxillary growth hypoplasia severity on mandibular asymmetry in unilateral cleft lip and palate subjects. Angle Orthod 2011;81(5):872-7. doi: 10.2319/110610-646.1.

Kim KS, Son WS, Park SB, Kim SS, Kim YI. Relationship between chin deviation and the position and morphology of the mandible in individuals with a unilateral cleft lip and palate. Korean J Orthod 2013;43(4):168-77. doi: 10.4041/kjod.2013.43.4.168.

Lin Y, Chen G, Fu Z, Ma L, Li W. Cone-Beam Computed Tomography Assessment of Lower Facial Asymmetry in Unilateral Cleft Lip and Palate and Non-Cleft Patients with Class III Skeletal Relationship. PLoS One 2015;10(8):e0130235. doi:10.1371/journal.pone.0130235.

Solem RC, Ruellas A, Ricks-Oddie JL, Kelly K, Oberoi S, Lee J, et al. Congenital and acquired mandibular asymmetry: Mapping growth and remodeling in 3 dimensions. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2016;150(2):238-51. doi: 10.1016/j.ajodo.2016.02.015.

Choi J, Oh N, Kim IK. A follow-up study of condyle fracture in children. Int J Oral Maxillofac Surg 2005;34(8):851-8. doi: 10.1016/j.ijom.2005.04.005.

Kawamoto HK, Kim SS, Jarrahy R, Bradley JP. Differential diagnosis of the idiopathic laterally deviated mandible. Plast Reconstr Surg 2009;124(5):1599-609. doi: 10.1097/PRS.0b013e3181babc1f.

Demianczuk AN, Verchere C, Phillips JH. The effect on facial growth of pediatric mandibular fractures. J Craniofac Surg 1999;10(4):323-8. doi: 10.1097/00001665-199907000-00007.

Melnik AK. A cephalometric study of mandibular asymmetry in a longitudinally followed sample of growing children. Am J Orthod Dentofacial Orthop 1992r;101(4):355-66. doi: 10.1016/S0889-5406(05)80329-4.