ผลการรักษาโรคเนื้องอกหลอดเลือดในเด็ก (infantile hemangioma) ด้วยยา propranolol ชนิดรับประทาน

Main Article Content

เพ็ญพิชา คำเพราะ

บทคัดย่อ

หลักการและเหตุผล: เนื้องอกหลอดเลือดเป็นเนื้องอกชนิดไม่รุนแรงที่พบมากที่สุดในเด็ก สามารถยุบได้เอง ในรายที่มีภาวะแทรกซ้อนในปัจจุบันมีการนำยา propranolol มารักษาพบว่าได้ผลดี แต่ยังมีข้อมูลการรักษาด้วยยา propranolol ในประเทศไทยค่อนข้างน้อย
วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาผลการรักษาและผลข้างเคียงของยา propranolol ในการรักษาโรคเนื้องอกหลอดเลือด
วิธีการศึกษา: เป็นการศึกษา cross-sectional study design ในผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเนื้องอกหลอดเลือดที่ผิวหนัง อายุตั้งแต่แรกเกิด - 3 ปีที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาล ศรีสะเกษ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 โดยให้ยา propranolol 2 mg/kg/day วิเคราะห์ข้อมูลโดยประเมินเป็นร้อยละของการเปลี่ยนแปลงขนาดเปรียบเทียบกับก่อนทำการรักษาด้วยวิธี photograph base visual analog scales
ผลการศึกษา: มีผู้ป่วยทั้งหมดจำนวน 11 ราย อัตราส่วนเพศชายต่อเพศหญิง 1:2.7 มีอายุระหว่าง 2-23 เดือน (เฉลี่ย 10±8.7 เดือน) เป็นทารกเกิดก่อนกำหนด 5 ราย (ร้อยละ 45.5) พบตำแหน่งเนื้องอกหลอดเลือดบริเวณใบหน้าและศีรษะมากที่สุด 8 รอยโรค (ร้อยละ 72.7) ผู้ป่วยทุกรายตอบสนองต่อการรักษา ระยะเวลาที่รับประทานยาตั้งแต่ 3-15 เดือน (เฉลี่ย 10.6±3.3 เดือน) ไม่มีผู้ป่วยที่มีขนาดรอยโรคโตขึ้นหลังหยุดยา ไม่พบผลข้างเคียงจากยา พบว่าผู้ป่วยที่เริ่มรักษาอายุน้อยจะตอบสนองต่อการรักษาเร็วกว่ากลุ่มที่เริ่มรักษาขณะอายุมากอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P < 0.01)
สรุป: propranolol เป็นยาที่มีประสิทธิภาพสูงในการรักษาโรคเนื้องอกหลอดเลือด ผลข้างเคียงน้อย จึงควรใช้เป็นยาทางเลือกแรกและควรเริ่มให้การรักษาตั้งแต่อายุน้อยจะให้ผลการรักษาดีกว่า

Article Details

บท
นิพนธ์ต้นฉบับ

References

Krowchuk DP, Frieden IJ, Mancini AJ, Darrow DH, Blei F, Greene AK, et al. Clinical Practice Guideline for the Management of Infantile Hemangiomas. Pediatrics 2019;143(1):e20183475. doi: 10.1542/peds.2018-3475.

Anderson KR, Schoch JJ, Lohse CM, Hand JL, Davis DM, Tollefson MM Increasing incidence of infantile hemangiomas (IH) over the past 35 years: Correlation with decreasing gestational age at birth and birth weight. J Am Acad Dermatol 2016;74(1):120-6. doi: 10.1016/j.jaad.2015.08.024.

Munden A, Butschek R, Tom WL, Marshall JS, Poeltler DM, Krohne SE, et al. Prospective study of infantile haemangiomas: incidence, clinical characteristics and association with placental anomalies. Br J Dermatol 2014;170(4):907-13. doi: 10.1111/bjd.12804.

Drolet BA, Frommelt PC, Chamlin SL, Haggstrom A, Bauman NM, Chiu YE, et al. Initiation and use of propranolol for infantile hemangioma: report of a consensus conference. Pediatrics 2013;131(1):128-40. doi: 10.1542/peds.2012-1691.

Sans V, de la Roque ED, Berge J, Grenier N, Boralevi F, Mazereeuw-Hautier J, et al. Propranolol for severe infantile hemangiomas: follow-up report. Pediatrics 2009;124(3):e423-31. doi: 10.1542/peds.2008-3458.

Price CJ, Lattouf C, Baum B, McLeod M, Schachner LA, Duarte AM, et al. Propranolol vs corticosteroids for infantile hemangiomas: a multicenter retrospective analysis. Arch Dermatol 2011;147(12):1371-6. doi: 10.1001/archdermatol.2011.203.

Sethuraman G, Yenamandra VK, Gupta V. Management of infantile hemangiomas: current trends. J Cutan Aesthet Surg 2014;7(2):75-85. doi: 10.4103/0974-2077.138324.

Techasatian L, Phukam N. Treatment Modalities and Outcomes of Infantile Hemangiomas at Srinagarind Hospital. J Med Assoc Thai 2016;99 Suppl 5:S74-80.

Smith CJF, Friedlander SF, Guma M, Kavanaugh A, Chambers CD. Infantile Hemangiomas: An Updated Review on Risk Factors, Pathogenesis, and Treatment. Birth Defects Res 2017;109(11):809-15. doi: 10.1002/bdr2.1023.

Callahan AB, Yoon MK. Infantile hemangiomas: A review. Saudi J Ophthalmol 2012;26(3):283-91. doi: 10.1016/j.sjopt.2012.05.004.

Ainipully AM, Narayanan SK, Vazhiyodan AP, Somnath P. Oral Propranolol in Infantile Hemangiomas: Analysis of Factors that Affect the Outcome. J Indian Assoc Pediatr Surg 2019;24(3):170-5. doi: 10.4103/jiaps.JIAPS_12_18.

Léauté-Labrèze C, Dumas de la Roque E, Hubiche T, Boralevi F, Thambo JB, Taïeb A. Propranolol for severe hemangiomas of infancy. N Engl J Med 2008;358(24):2649-51. doi: 10.1056/NEJMc0708819.

Haggstrom AN, Garzon MC, Baselga E, Chamlin SL, Frieden IJ, Holland K, et al. Risk for PHACE syndrome in infants with large facial hemangiomas. Pediatrics 2010;126(2):e418-26. doi: 10.1542/peds.2009-3166.

Drolet BA, Frommelt PC, Chamlin SL, Haggstrom A, Bauman NM, Chiu YE, et al. Initiation and use of propranolol for infantile hemangioma: report of a consensus conference. Pediatrics 2013;131(1):128-40. doi: 10.1542/peds.2012-1691.

Love JN, Sikka N. Are 1-2 tablets dangerous? Beta-blocker exposure in toddlers. J Emerg Med 2004;26(3):309-14. doi: 10.1016/j.jemermed.2003.11.015.

Prey S, Voisard JJ, Delarue A, Lebbe G, Taïeb A, Leaute-Labreze C, et al. Safety of Propranolol Therapy for Severe Infantile Hemangioma. JAMA 2016;315(4):413-5. doi: 10.1001/jama.2015.13969.

Stringari G, Barbato G, Zanzucchi M, Marchesi M, Cerasoli G, Tchana B, et al. Propranolol treatment for infantile hemangioma: a case series of sixty-two patients. Pediatr Med Chir 2016;38(2):113. doi: 10.4081/pmc.2016.113.

Ji Y, Chen S, Yang K, Zhang X, Zhou J, Li L, et al. Efficacy and Safety of Propranolol vs Atenolol in Infants With Problematic Infantile Hemangiomas: A Randomized Clinical Trial. JAMA Otolaryngol Head Neck Surg 2021;147(7):599-607. doi: 10.1001/jamaoto.2021.0454.

Léauté-Labrèze C, Hoeger P, Mazereeuw-Hautier J, Guibaud L, Baselga E, Posiunas G, et al. A randomized, controlled trial of oral propranolol in infantile hemangioma. N Engl J Med 2015;372(8):735-46. doi: 10.1056/NEJMoa1404710.

Shah SD, Baselga E, McCuaig C, Pope E, Coulie J, Boon LM, et al. Rebound Growth of Infantile Hemangiomas After Propranolol Therapy. Pediatrics 2016;137(4):e20151754. doi: 10.1542/peds.2015-1754.