ปกิณกะทางการแพทย์

        ปฐมบท COVID-19      Coronavirus-CDC-645x645-statnews-no_background-21.png

เผยแพร่แล้ว: 01-04-2020

การประยุกต์ใช้กับดักไข่ยุง “LeO-Trap” เพื่อลดความหนาแน่นของยุงลายในพื้นที่ระบาดของโรคไข้เลือดออก จังหวัดสงขลา

ชูศักดิ์ โมลิโต, สุวิช ธรรมปาโล, โสภาวดี มูลเมฆ, ธาริยา เสาวรัญ, บัลลังก์ อุปพงษ์

6-15

การทดสอบความเป็นพิษเฉียบพลันของน้ำดีจระเข้ (Crocodylus siamensis) ในหนูแรท สายพันธุ์ Sprague Dawley

ภัสสราภรณ์ ศรีมังกรแก้ว, อมร ประดับทอง, จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ, สุดาวรรณ เชยชมศรี, วิน เชยชมศรี

16-25