เผยแพร่แล้ว: 08-04-2020

การทวนสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบความระคายเคืองชนิดรุนแรงต่อดวงตา

มาสเกียรติ บุญยฤทธิ์, รัชชุรส อินคำาลือ, นวขนิษฐ์ สัจจานนท์, สมชาย แสงกิจพร

168-180

การวิเคราะห์สิ่งแปลกปลอมในผลิตภัณฑ์ชาที่จำหน่ายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

กนกวรรณ ตุ้นสกุล, ขันทอง เพ็ชรนอก, ก่อเกียรติ ศาสตรินทร์

181-195

การวิเคราะห์การปนเปื้อน Clostridium botulinum และสารพิษโบทูลินัมในน้ำปลาไทย

ดวงดาว วงศ์สมมาตร์, สมภพ วัฒนมณี, ปัทมา แดงชาติ, กนกพรรณ สมยูรทรัพย์, ศศิธร ฐิติเพชรกุล, สุดารัตน์ ศรีน้อยเมือง

196-204

ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ประเทศไทย

อมรรัตน์ ทัศนกิจ, สวาท อุดมศรี, วสุอนันต์ ทองดี, ชัยพฤกษ์ เจริญจิตต์

205-217