เผยแพร่แล้ว: 2021-12-29

ผลของการฝึก respiratory muscle stretch gymnastic และการฝึกโยคะ ต่อระดับความทนทานต่อการออกกำลังกาย ระดับความเครียดและค่าสมรรถภาพปอด ในผู้หญิงอายุ 18 – 25 ปี

สุวัฒน์ จิตรดำรงค์, จินตนา ตันหยง, ภาณุวัฒน์ ตั้งพูลเจริญ, ปณัฏฐา อ่านคำเพ็ชร, พริมโรส โชคบุญธิยานนท์, รุ่งรวิน เงินมีศรี

97-110