อัตลักษณ์บริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ของบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

Main Article Content

สุภาภรณ์ อุดมลักษณ์
พิมพิมล วงศ์ไชยา
สิริสุดา เตชะวิเศษ
สมศรี สัจจะสกุลรัตน์

Abstract

บทคัดย่อ

          การวิจัยเชิงคุณภาพนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอัตลักษณ์บริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ และสภาพการจัดการศึกษาที่ส่งเสริมอัตลักษณ์บริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ของบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย 1) ผู้ใช้บัณฑิต และบัณฑิต จำนวน 24 คน 2) อาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 10 คน โดยเลือกผู้ให้ข้อมูลแบบเฉพาะเจาะจง(Purposive sampling) 3) ผู้รับบริการในชุมชน จำนวน 14 คน โดยเลือกผู้ให้ข้อมูลแบบตามสะดวก (Convenience sampling)  4) นักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 35 คน โดยเลือกผู้ให้ข้อมูลแบบสัดส่วน(Proportional sampling) รวมผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้น 83 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ทำการเก็บข้อมูลโดยการประชุมกลุ่มๆ ละ 5-8 คน จำนวน 12 ครั้ง ระหว่างเดือนตุลาคม 2557 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2558 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) และตรวจสอบผลการวิเคราะห์เนื้อหาโดยวิธีวิเคราะห์แบบสามเส้า (Tri-angulation) ผลการวิจัยพบว่า

          1.  อัตลักษณ์ของบัณฑิตวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา คือ บริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ที่ให้การดูแลด้วยใจไม่ใช่เพียงการทำหน้าที่เป็นการดูแลผู้รับบริการเสมือนญาติ ประกอบด้วยคุณลักษณะเด่น 5 ประการ ดังนี้ 1) มีจิตอาสา 2) มีกิริยาสุภาพ อ่อนน้อม 3) มีทักษะปฏิบัติดี 4) มีการคิดวิเคราะห์ 5) ผู้รับบริการมีส่วนร่วมในการดูแล โดยคุณลักษณะทั้ง 5 ประการ มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน

          2.  สภาพการจัดการศึกษาที่ส่งเสริมอัตลักษณ์บริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ พบว่าสามารถส่งเสริมได้ด้วยการพัฒนาอย่างเป็นระบบและมีความต่อเนื่องเชื่อมโยงกันตามสมรรถนะที่กำหนดไว้ในแต่ละชั้นปีตั้งแต่ชั้นปีที่ 1-4 และมีการให้ความรู้และคำแนะนำเกี่ยวกับมโนทัศน์บริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์อย่างเป็นรูปธรรม มีการสอดแทรกไว้ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตลอดจนการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากสภาพการณ์จริง และมีการประเมินผลแบบสะท้อนคิดเป็นระยะเพื่อการพัฒนาและสร้างเสริมสมรรถนะที่เป็นคุณลักษณะสำคัญของบัณฑิต

          ข้อเสนอแนะ  วิทยาลัยควรมีการพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิตโดยบูรณาการการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาสู่แนวปฏิบัติที่ดี

 

Humanized Health Care Identity among Graduates of

Boromarajonani College of Nursing, Phayao

Suphaphon Udomluck*, Pimpimon Vongchaiya*,

Sirisuda Tachawisad*, Somsri Sutjasakulrat*

Abstract

          This qualitative study aimed to examine the humanized health care identity of the Boromarajonani College of Nursing, Phayao (BCNPY) graduates, and to explore ways to develop and improve humanized health care identities. Eighty three participants participated in this study. The sample consisted of 24 nurses and former BCNPY graduates, 10 BCNPY nursing instructors and supportive staff who were selected by purposive sampling, and 14 service users who were selected by convenience sampling. Thirty-five current BCNPY students were selected by proportional sampling. The semi-structured interview guidelines were developed by the principle investigator. Twelve focus groups were conducted, with each group consisting of 5-8 informants. Data were collected from October 2014 to February, 2015. Content analysis was employed for data analysis and a triangulation was carried out.

          Results were as follows:

          1. The humanized health care identities of BCNPY graduates meant providing care with the heart as they would be their own family member, and not just as a job to service users. The identities of the BCNPY consisted of 1) Service-minded 2) Politeness 3) Good nursing skills 4) Analytical thinking, and 5) Patients’ participation. These five factors were related to each other.

          2. Informants agreed that identities could be developed through the nursing course. The useful strategies included providing information and knowledge about humanized health care through teaching and learning. The information was structurally integrated into theoretical and practical courses, as well as through additional student development activities. The ultimate goal was to allow students to learn from real life situations. Reflection was also identified as beneficial as a method to improve awareness leading to essential capacity improvement. 

            Suggestion: The College should develop students’ identities through integration of teaching and extra curricula activities, and establish good practice guidelines.

Keyword : identity; humanized health care; nursing graduates

* Boromarajonani College of Nursing, Phayao ; e-mail : supapornudom7@gmail.com

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
1.
อุดมลักษณ์ ส, วงศ์ไชยา พ, เตชะวิเศษ ส, สัจจะสกุลรัตน์ ส. อัตลักษณ์บริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ของบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา. NJPH (วารสาร พ.ส.) [Internet]. 2015 Dec. 30 [cited 2023 Jan. 30];25(3):14-26. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/47144
Section
บทความวิจัย