Published: 2017-08-30

การบูรณาการกระบวนการพยาบาลกับการบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ในการดูแลผู้สูงอายุ

นงนุช วงศ์สว่าง*, กมลพร แพทย์ชีพ*, รจนารถ ชูใจ*, นงณภัทร รุ่งเนย**

1-14

การสะท้อนเส้นทางการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้จิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ภายใต้ระบบครอบครัวเสมือนสู่คณะปฏิบัติการไร้พรมแดนปัญญาปฏิบัติ

มกราพันธุ์ จูฑะรสก*, เพลินตา พรหมบัวศรี**, วัชรี อมรโรจน์วรวุฒิ***, ศุกร์ใจ เจริญสุข****, ประเสริฐ อัตโตหิ*****, อณิษฐา จูฑะรสก******, อรพิน สว่างวัฒนเศรษฐ**

31-46