วารสารโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์มีการปรับ “การพิมพ์ต้นฉบับ”  โดยเริ่ม ตั้งแต่ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2567) เป็นต้นไป ดังนี้

1. ชื่อผู้นิพนธ์และผู้ร่วมนิพนธ์ เขียนชื่อ-สกุล (ผู้นิพนธ์ร่วมระหว่างชื่อให้เคาะ 1 ครั้ง) วุฒิการศึกษาแบบย่อ ระบุสาขา (ถ้ามี) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในบรรทัดถัดไปใส่สังกัดสถานที่ทำงาน โดยใส่หมายเลข (ตัวยก) ไว้หลังชื่อ-สกุล และหน้าสังกัดสถานที่ทำงาน ตามลำดับรายชื่อ

2. ให้ใส่ ชื่อผู้เขียน. ชื่อเรื่อง. ชื่อย่อวารสารตาม index medicus (ถ้าเป็นภาษาไทยให้ใช้ชื่อเต็ม) ปี ค.ศ. หรือ พ.ศ.; ปีที่ หรือ volume (ฉบับที่พิมพ์หรือ issue): หน้าแรกจนถึงหน้าสุดท้าย. (โดยเลขหน้าที่ซ้ำกันไม่ต้องเขียน เช่น152 ถึงหน้า 158 ให้เขียน 152-8.)

3. สำหรับบทความต้นฉบับที่ส่งมาเพื่อตีพิมพ์ ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป ขอให้ผู้นิพนธ์กรอก “แบบฟอร์มส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์” และส่งมาพร้อมบทความต้นฉบับ โดยเข้าไปดูขั้นตอนและโหลดแบบฟอร์ม ได้ที่หน้า “การส่งบทความ”

4. สำหรับบทความต้นฉบับที่ส่งมาเพื่อตีพิมพ์ ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป ขอให้ผู้นิพนธ์ใช้“แบบฟอร์มการเตรียมต้นฉบับ” ในการเตรียมบทความเพื่อส่งตีพิมพ์ โดยเข้าไปโหลดแบบฟอร์มได้ที่หน้าการส่งบทความ และคลิ๊กเลือก “แบบฟอร์มการเตรียมต้นฉบับ”