วารสารโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์เป็นวารสารการแพทย์ของโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์มีการพิมพ์เผยแพร่อย่างสม่ำเสมอปีละ 2 ฉบับ (มกราคม-มิถุนายน และกรกฎาคม-ธันวาคม) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่บทความวิชาการทางการแพทย์ ผลงานวิจัย บทความฟื้นฟูวิชาการ รายงานผู้ป่วย และรายงานการสำรวจทางระบาดวิทยา รวมทั้งผลงานวิชาการด้านการศึกษาทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยตีพิมพ์บทความฉบับละ 6 - 8 เรื่อง  ซึ่งจะได้รับการกลั่นกรอง โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในสาขานั้น ๆ (peer review) อย่างน้อย 2 ท่านต่อบทความ โดยใช้รูปแบบ double-blinded ทั้งผู้ทรงคุณวุฒิและผู้นิพนธ์ไม่ทราบชื่อกันและกัน ทั้งนี้ข้อความและความคิดเห็นในบทความนั้น ๆ เป็นของเจ้าของบทความโดยตรง ในด้านความเหมาะสมทางจริยธรรม ความถูกต้อง วิธีการดำเนินการวิจัย ความชัดเจนของการนำเสนอ กองบรรณาธิการ  ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจแก้ไขบทความก่อนตีพิมพ์ตามเกณฑ์ที่กองบรรณาธิการกำหนด

วารสารโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ในทุกขั้นตอน

ประเภทบทความที่รับตีพิมพ์

1. บทความวิชาการ (Academic article) เป็นบทความที่ใช้การวิเคราะห์ เปรียบเทียบประเด็นตามหลักวิชาการ ผลงานวิจัย การทบทวนวรรณกรรมจนสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ และควรเกิดเป็นความรู้ใหม่ ๆ

2. บทความวิจัย (Research article) บทความวิจัยเป็นบทความที่สรุปจากผลงานวิจัยของผู้นิพนธ์ที่มีสาระทางวิชาการที่ทันสมัยและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้

3. บทความฟื้นฟูวิชาการ (Review article) เป็นบทความที่รวบรวมความรู้หรือผลงานที่เป็นเรื่องใดเรื่องหนึ่ง จากหนังสือหรือวารสารต่าง ๆ มาเรียบเรียง โดยมีการวิเคราะห์ วิจารณ์เปรียบเทียบเพื่อเป็นการฟื้นฟูวิชาการ

4. รายงานผู้ป่วย (Case report) เป็นการรวบรวมข้อมูลผู้ป่วยเป็นรายบุคคลที่พบไม่บ่อยหรือพบได้น้อยหรือโรคที่เกิดขึ้นใหม่

 

เจ้าของ: โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

กำหนดออก: ปีละ 2 ฉบับ มกราคม - มิถุนายน และ กรกฎาคม - ธันวาคม

การเผยแพร่: 1. รูปแบบออนไลน์ (ISSN 2673-0464) ที่ https://he02.tci-thaijo.org/index.php/JCP/issue/archive และ
                          www.ckphosp.go.th

               2. รูปเล่ม (ISSN 1686-8579)