ที่ปรึกษา

นพ.พรเทพ แซ่เฮ้ง                          ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

นพ.ปิติ ฉลองวิริยะเลิศ                    รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ (ฝ่ายการแพทย์)  

นายเศรษฐฤกษ์  ดาวอรุณ               รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ (ฝ่ายบริหาร)

ร.อ.พญ.สิริสรรพางค์ ยอดอาวุธ      ผู้เชี่ยวชาญด้านพยาธิวิทยา

บรรณาธิการ               

นพ.ทิวา  เกียรติปานอภิกุล             

กองบรรณาธิการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์  

ผศ.(พิเศษ) พญ.อภัชฌา พึ่งจิตต์ประไพ

ผศ.(พิเศษ) พญ.อังคณา เทพเลิศบุญ

นพ.วันชัย จันทราพิทักษ์

นพ.ไกรฤกษ์ สินธวานุรักษ์

ภก.คมสัน โสตางกูร

นางสาวอารยา  จินตวิวัฒน์

นางสำเนียง วสันต์ชื่น

นางสาวรติรัตน์ สายัณหรรษา

นางสาววิบูลย์ศรี สันธิโยธิน

นางสาวพีรญา กระต่ายทอง

นางสาวชนุตพร รัตนมงคล

นางสาวอารีย์ บุรพาวินิจพงษ์

นางสาววราภรณ์ เนตรพราว

นางสาวเพียงพิชญ์ ภู่พงศ์พันธุ์

นายธาวิต บวรกุล

กองบรรณาธิการต่างสถาบัน

ศ. นพ.ชนพ ช่วงโชติ                                คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศ. นพ.วีระพล จันทร์ดียิ่ง                         คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

รศ. นพ.อนันต์ มโนมัยพิบูลย์                   คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

                                                                กรุงเทพมหานคร

ศ. พญ.ศิริวรรณ ตั้งจิตกมล                     คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 

                                                                กรุงเทพมหานคร

รศ. พญ.ธนันดา ตระการวนิช                  คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

                                                                กรุงเทพมหานคร

รศ.ดร.กัญญดา ประจุศิลป                       คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ดร.พีรนันท์ วิศาลสกุลวงษ์                 คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ผศ.ทพ.ดร.พิสัยศิษฏ์ ชัยจรีนนท์              คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รศ.ดร.ปิยะเมธ ดิลกธรสกุล                     คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดร.ศศิพัชร จำปา                                     คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

พ.ท.หญิง สรวีย์ จินตนา                           วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

ผศ.(พิเศษ) นพ.ชัยพร สุวิชชากุล              โรงพยาบาลกลาง

ผศ.(พิเศษ) พญ.จิรัฐคณา จันทร์งาม        โรงพยาบาลกลาง

นพ.มนตรี สิริไพบูลย์กิจ                            โรงพยาบาลกลาง                 

พญ.อารีรัตน์ ชัยเรืองยศ                           โรงพยาบาลกลาง

ทพญ.เกศรินทร์ เจริญแสงสุริยา               โรงพยาบาลกลาง

พญ.วรวรรณ ชัยนำนาม                            โรงพยาบาลตากสิน

พญ.สุพรรณี จิรจริยาเวช                           โรงพยาบาลตากสิน

ทพญ.อังคณา ลีโทชวลิต                           โรงพยาบาลตากสิน

ภกญ.เพลินตา สิริมานุวัฒน์                       โรงพยาบาลตากสิน

ภก.รุจิโรจน์ ใบมาก                                    โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร

นพ.สุรพจน์ เมฆนาวิน                               โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

ผศ.(พิเศษ)นพ.สุทัศน์ ภัทรวรธรรม           โรงพยาบาลเมดพาร์ค

ดร.ภัทรารัตน์ ตันนุกิจ                               ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน(RISC)

นางสาวสุวดี สุขีนิตย์                                 สมาคมเครือข่ายพยาบาลผู้ให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ