บรรณาธิการ               

 ทิวา  เกียรติปานอภิกุล,โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 

กองบรรณาธิการ

วันชัย จันทราพิทักษ์,โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์              

อภัชฌา พึ่งจิตต์ประไพ,โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 

ชวพร ลีลาเวทพงษ์,โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 

อารีย์ บุรพาวินิจพงษ์,โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 

รติรัตน์ สายัณหรรษา,โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 

กิจภรณ์ โฆธิพันธุ์,โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์       

สำเนียง วสันต์ชื่น,โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์       

พัชรา สิริวัฒนเกตุ, โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์     

ชนุตพร รัตนมงคล,โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 

กองบรรณาธิการต่างสถาบัน

ศ.นพ.ชนพ ช่วงโชติ,คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศ.นพ.วีระพล จันทร์ดียิ่ง,คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

รศ.ดร.กัญญดา ประจุศิลป,คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นพ.อนันต์ มโนมัยพิบูลย์,คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช กรุงเทพมหานคร

พญ.ศิริวรรณ ตั้งจิตกมล,คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช กรุงเทพมหานคร

พญ.ธนันดา ตระการวณิช,คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช กรุงเทพมหานคร

นพ.สุรพจน์ เมฆนาวิน,โรงพยาบาลบำรุงราษฎ์

ดร.ศศิพัชร จำปา,คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

นพ.ชัยพร สุวิชชากุล,โรงพยาบาลกลาง

นพ.มนตรี สิริไพบูลย์กิจ,โรงพยาบาลกลาง                 

พญ.อารีรัตน์ ชัยเรืองยศ,โรงพยาบาลกลาง

พญ.จิรัฐคณา จันทร์งาม,โรงพยาบาลกลาง

นพ.สุทัศน์ ภัทรวรธรรม,โรงพยาบาลกลาง

ดร.ภัทรารัตน์ ตันนุกิจ,โรงพยาบาลกลาง

นางสาวสุวดี สุขีนิตย์,โรงพยาบาลกลาง

ทพญ.อังคณา ลีโทชวลิต,โรงพยาบาลตากสิน

พญ.วรวรรณ ชัยนำนาม,โรงพยาบาลตากสิน

พญ.สุพรรณี จิรจริยาเวช,โรงพยาบาลตากสิน

นางเพลินตา สิริมานุวัฒน์,โรงพยาบาลตากสิน

นายรุจิโรจน์ ใบมาก,โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร

พ.ต.หญิง สรวีย์ จินตนา,โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า