การส่งบทความ
การส่งบทความ ให้ส่ง file ผ่านระบบจัดการวารสารของ ThaiJO โดยให้ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. ดาวน์โหลด “แบบฟอร์มส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์” และ
บันทึกข้อมูลให้ครบถ้วน (ยกเว้นข้อที่ไม่มีหรือไม่เกี่ยวข้องไม่ต้องใส่ข้อมูล) โดยในข้อ 5 “ข้าพเจ้า
ขอยืนยัน/รับทราบว่า” ให้ใส่เครื่องหมาย ✔ ในช่อง  ของข้อที่เกี่ยวข้อง และส่งมาพร้อมบทความ
ต้นฉบับ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่  https://shorturl.asia/SuEIs
2. การเข้าส่งบทความได้ 2 ช่องทาง
1) เข้าที่เว็บไซต์ของโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ http://www.ckphosp.go.th/(โดยเข้าไปที่ลิงค์น่าสนใจ
คลิกเลือก “วารสาร CKP Journal” แล้วคลิกเลือก “การส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสารโรงพยาบาล
เจริญกรุงประชารักษ์” และดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ตามรายละเอียดที่แนะนำจนสิ้นสุด หรือ
2) เข้าที่เว็บไซต์ https://www.tci-thaijo.org/ พิมพ์คำว่า วารสารโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ตรง
ช่องพิมพ์ค้นหา และเลือก “วารสาร” ตรงขวามือ คลิกตรง “open” หรือ “JCP”* แล้วดำเนินการ
ตามขั้นตอนการส่งบทความโดยเข้าดูขั้นตอนได้ที่ https://shorturl.asia/9CTct