สำนักงานวารสารโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

ชั้น 3 (ภายในห้องสมุดทางการแพทย์) อาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟู

เลขที่ 8โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ แขวงบางคอแหลม

เขตบางคอแหลม กทม. 10120

02-2892192 (วันและเวลาราชการ)

 

บรรณาธิการ

  นพ.ทิวา เกียรติปานอภิกุล

  065-5249889/ mdping143@gmail.com

ผู้ประสานงาน

  นางสาวเพียงพิชญ์ ภู่พงศ์พันธุ์

  081-8516097/ pppp.rmckp@gmail.com

  นายธาวิต บวรกุล

  085-4896444/  Nothing2fear@outlook.com