วารสารโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์เป็นวารสารการแพทย์ของโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ มีการพิมพ์เผยแพร่อย่างสม่ำเสมอปีละ 2 ฉบับ (มกราคม-มิถุนายนต์ และกรกฎาคม-ธันวาคม) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผลแพร่ผลงานวิจัยรายงานการสำรวจทางระบาดวิทยา รายงานผู้ป่วยและบทความวิชาการทางการแพทย์ รวมทั้งผลงานวิชาการด้านแพทย์ ศึกษาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (2019): กรกฎาคม - ธันวาคม 2562

เผยแพร่แล้ว: 2020-01-09

Unicentric Castleman disease, hyaline-vascular type ในผู้ป่วยที่มาด้วยก้อนหลังเยื่อบุช่องท้อง: รายงานผู้ป่วย 1 ราย

วัลลภา รัตนสวัสดิ์, ราวิน วงษ์สถาปนาเลิศ, สิริสรรพางค์ ยอดอาวุธ

82-89

บทบาทของพยาบาลในการดูแลทารกแรกเกิดที่อยู่ในระยะสุดท้ายของชีวิต

พุทธวรรณ ชูเชิด, เฟื่องสุข ไพศาลกอบฤทธิ์, นิสาพร สลางสิงห์

69-81

ดูเล่มทุกฉบับ