ขอให้ผู้นิพนธ์ใช้แบบฟอร์มต่อไปนี้ในการเตรียมต้นฉบับเพื่อขอตีพิมพ์ (ตามประเภทบทความ)
1. แบบฟอร์มการเตรียมต้นฉบับบทความวิชาการ

https://shorturl.asia/fXwm5

 

2. แบบฟอร์มการเตรียมต้นฉบับบทความวิจัย

https://shorturl.asia/TiUqW


3. แบบฟอร์มการเตรียมต้นฉบับบทความฟื้นฟูวิชาการ

https://shorturl.asia/VhsWr


4. แบบฟอร์มการเตรียมต้นฉบับบทความรายงานผู้ป่วย

https://shorturl.asia/7XomP