การใช้ยา Tranexamic Acid ทางหลอดเลือดเพื่อลดการสูญเสียโลหิตจากการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าและข้อสะโพกเทียม

Main Article Content

ประมุข วนัสบดีกุล

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์:  เพื่อศึกษาผลของยา Tranexamic acid (TXA) ทางหลอดเลือด  ในการลดการสูญเสียโลหิตและลดการเปลี่ยนถ่ายโลหิตในผู้ป่วยชาวไทยที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม (TKA) และข้อสะโพกเทียม (THA)


วิธีดำเนินการวิจัย:  ศึกษาย้อนหลังจากประวัติผู้ป่วยชาวไทยที่ได้รับการผ่าตัด TKA และ THAโดยศัลยแพทย์คนเดียวกัน  ตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 - 2558  จำนวน 80 ราย  เป็น TKA 40 ราย และ THA 40 ราย โดยทั้งสองกลุ่มมีผู้ไม่ได้รับยา (no TXA) 20 ราย  และได้รับยา (TXA) 20 ราย  เปรียบเทียบปริมาณโลหิตที่สูญเสียจากการผ่าตัด (ระหว่างผ่าตัด, หลังผ่าตัด, และโดยรวม), ปริมาณความเข้มข้นเลือดที่น้อยที่สุดภายใน 24 ชั่วโมงหลังผ่าตัด, ปริมาณโลหิตที่ใช้ในการเปลี่ยนถ่ายโลหิต,  และการเกิดลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดำ (DVT)


ผลการวิจัย:  ทั้ง TKA และ THA  พบว่าปริมาณการสูญเสียโลหิตโดยรวมในกลุ่ม no TXA สูงกว่ากลุ่ม TXA อย่างมีนัยสำคัญ (TKA: 520 cc กับ 395 cc ; P-value 0.019 และ THA: 1,445 cc กับ 950 cc ; P-value 0.001), ปริมาณความเข้มข้นเลือดที่น้อยที่สุดภายใน 24 ชั่วโมงหลังผ่าตัดในกลุ่ม no TXA น้อยกว่ากลุ่ม TXA อย่างมีนัยสำคัญใน TKA แต่ไม่มีนัยสำคัญใน THA (TKA: 29.8 ± 3.1 กับ 33.6 ± 3.7; P-value 0.001 และ THA: 30.9 ± 3.3 กับ 31.3 ± 3.7; P-value 0.283), และปริมาณโลหิตที่ใช้ในการเปลี่ยนถ่ายโลหิตกลุ่ม no TXA มากกว่ากลุ่ม TXA อย่างมีนัยสำคัญ (TKA: 16 units กับ 2 units ; P-value 0.001 และ THA: 48 units กับ 11 units ; P-value 0.005)  โดยไม่พบการเกิด DVT ภายหลังการผ่าตัด


สรุป:  การใช้ยา TXA ทางหลอดเลือดในผู้ป่วยชาวไทยที่เข้ารับการผ่าตัด TKA และ THA  สามารถลดปริมาณโลหิตที่สูญเสียจากการผ่าตัดและปริมาณโลหิตที่ใช้ในการเปลี่ยนถ่ายโลหิต  โดยไม่เพิ่มความเสี่ยงในการเกิด DVT


คำสำคัญยา Tranexamic acid, การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม, การผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม

Article Details

บท
Original Article

References

1. Carson Jl, Duff A, Poses RM, al. e. Effect of anaemia nad cardiovascular disease on surgical mortality and morbidity. Lancet. 1996;348:1055-60.

2. M.Sadeghi, A.Mehr-Aein. Does a single bolus dose of tranexamic acid reduce blood loss and transfusion requirements during hip fracture surgery? A prospective randomized double blind study in 67 patients. Acta Medica Iranica. 2007;45(6):437-42.

3. M.A.Claeys, N.Vermeersch, P.Haentjens. Reduction of blood loss with tranexamic acid in primary total hip replacement surgery Acta chir belg. 2007;107:397-401.

4. Jansen A.J., Andreica S., Claeys M., D'Haese J., Camu F., Jochmans K. Use of tranexamic acid for an effective blood conservation strategy after total knee arthroplasty. Br J Anaesth. 1999;83:596-601.

5. Benoni G., Fredin H. Fibrinolytic inhibition with tranexamic acid reduces blood loss and blood transfusion after knee arthroplasty. J Bone Joint Surg (Br). 1996;78:434-40.

6. M. Sukeik, S. Alshryda, F.S. Haddad, J.M. Mason. Systematic review and meta-analysis of the use of tranexamic acid in total hip. J Bone Joint Surg (Br). 2011;93-B(1):39-46.

7. Savas, Oztas, Alpaslan Ozturk, Yavuz Akalin, Namic Sahin, Yuksel Ozkan, et al. The effect of local and systemic application of tranexamic on the amount of blood loss and allogeneic blood transfusion after total knee replacement. Acta Orthop Belg. 2015;81:698-707.

8. Jagwant Singh, Moez S Ballat, P Mitchell, PG Denn. Effects of tranexamic acid on blood loss during total hip arthroplasty. Journal of Orthopaedic Surgery. 2010;18(3):282-6.

9. Borghi B, Casati A. Incidence and risk factors for allogenic blood transfusion during major joint replacement using an integrated autotransfusion regimen. The Rizzoli study group on orthopaedic anaesthesia. EUR J Anaesthesiol 2000;17(7):411-7.

10. Koval KJ, Rosenberg AD, Zuckerman JD, Aharonoff GB, Skovron ML, Bernstein RL, et al. Does blood transfusion increase the risk of infection after hip fracture? J Orthop Trauma. 1997 May;11(4):260-5.

11. Verstraete M. Clinical application of inhibitors of fibrinolysis. Drugs. 1985 Mar;29(3):236-61.

12. Dunn CJ, Goa KL. Tranexamic acid: A review of its use in surgery and other indications. . Drugs 1999 Jun;. 1999 Jun;57(6):1005-32.

13. Roberts I, Shakur H, Coats T, Hunt B, Balogun E, Barnetson L, et al. The CRASH-2 trial: a randomised controlled trial and economic evaluation of the effects of tranexamic acid on death, vascular occlusive events and transfusion requirement in bleeding trauma patients. Health Technol Assess. 2013 Mar;17(10):1-79.

14. Huang GP, Jia XF, Xiang Z, Ji Y, Wu GY, Tang Y, et al. Tranexamic acid reduces hidden blood loss in patients undergoing total knee arthroplasty: A comparative study and meta-analysis. Med Sci Monit. 2016 Mar 10;22:797-802.

15. Liu Kl, Chen IH, Wen SH. Low dose traexamic acid reduces blood transfusion rate after total knee arthroplasty: A population-based study in Taiwan. J Formos Med Assoc. 2016 Feb 3.

16. Motififard M, Tahririan MA, Saneie M, Badiei S, Nemati A, 5 pages. Low dose perioperative intravenous tranexaic acid in patients undergoing total knee arthroplasty: A double-blind randomized placebo controlled clinical trial. Journal of Blood Transfusion. 2015.

17. Pitta M, Zawadsky M, Verstraete R, Rubinstein A. Intravenous administration of tranexamic acid effectively reduces blood loss in primary total knee arthroplasty in a 610-patient consecutive case series. Transfusion. 2016 Feb;56(2):466-71.

18. M.Sukeik, S.Alshryda, F.S.Haddad, J.M.Mason. Systematic review and meta-analysis of the use of tranexamic acid in total hip. J Bone Joint Surg (Br). 2011;93-B(1):39-46.

19. K.Rajesparan, L.C. Biant, M.Ahmad, R.E.Field. The effect of an intravenous bolus of tranexamic acid on blood loss in total hip replacement. J Bone J Joint Surg (Br). 2009;91-B:766-83.

20. Ueno M, Sonohata M, Fukumori N, Kawano S, Kitajima M, Mawatari M. Comparison between topical and intravenous administration of tranexamic acid in primary total hip arthroplasty. J Orthop Sci. 2016 Jan;21(1):44-7.

21. Chen JY, Chin PL, Moo IH, Pang NH, Tay DK, Chia SL, et al. Intravenous versus intra-articular tranexamic acid in total knee arthroplasty: A double-blinded randomsed controlled noninferiority trial. Knee. Jan;23(1):152-6.

22. North WT, Mehran N, Davis JJ, Silverton CD, Weir RM, Laker MW. Topical vs intravenous tranexamic acid in primary total hip arthroplasty: A double-blind, randomized controlled trial. J Arthroplasty. 2015 Nov 10.