เผยแพร่แล้ว: 2024-03-09

การพัฒนาโปรแกรมการบำบัดทางจิตสังคมเพื่อลดพฤติกรรมก้าวร้าวในผู้ป่วยโรคจิตเภท

อัชฌา หร่ายลอย, เทียนทอง หาระบุตร, กชพร สายสุทธิ์, วรรณา ขวัญเมือง, นฤมล ศรีอักษร, ปัทมา กิติศรีวรพันธุ์

94-114