ประสิทธิภาพการระงับปวดของยา tramadol/paracetamol (ULTRACETTM)

Main Article Content

สิริพิมพ์ ขันธรักษา

บทคัดย่อ

หลักการและเหตุผล: การระงับปวดแบบผสมผสานเป็นรูปแบบการใช้หลายวิธีการ หรือยาหลายชนิดร่วมกัน เพื่อลดผลข้างเคียงของยาโดยที่ยังคงประสิทธิภาพการระงับปวดอยู่
วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการระงับปวดและภาวะไม่พึงประสงค์ของยา Ultracet™
(tramadol37.5 mg/paracetamol 325 mg) โดยการบริหารยาแบบครั้งเดียวหลัง ผ่าตัดก้อนที่เต้านม เปรียบเทียบระหว่าง ยาหลอก, ultracet 1 เม็ด (tramadol 37.5 mg/paracetamol 325 mg) และ ultracet 2 เม็ด (tramadol 75 mg/ paracetamol 650 mg)
วิธีการศึกษา: ทำการศึกษาแบบ prospective cohort study ในผู้ป่วย 90 คนที่เข้ารับการผ่าตัดก้อน ที่เต้านม ด้วยการระงับความรู้สึกแบบทั่วตัว หลังผ่าตัดผู้ป่วยจะรับยาแก้ปวดโดยวิธีสุ่ม แบ่งกลุ่มเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 30 คน คือ กลุ่มยาหลอก, กลุ่ม ultracet 1 เม็ด (TP1), กลุ่ม ultracet 2 เม็ด (TP2) บันทึกคะแนนปวด, ปริมาณยามอร์ฟินที่ได้รับและภาวะ ไม่พึงประสงค์ได้แก่ คลื่นไส้ อาเจียน เวียนศีรษะ ง่วงซึมที่ 1, 4, 8 ชั่วโมงหลังผ่าตัด
ผลการศึกษา: คะแนนปวดและปริมาณมอร์ฟินที่ได้รับลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 1, 4 ชั่วโมง ในกลุ่ม TP1 ในขณะที่กลุ่ม TP2 ลดลงที่ 1, 4, 8 ชั่วโมงเมื่อเทียบกับยาหลอกและ อุบัติการณ์เกิดภาวะไม่พึงประสงค์ไม่แตกต่างกันในทั้ง 3 กลุ่ม
สรุป: การบริหารยา Ultracet™ 2 เม็ดแบบครั้งเดียว มีประสิทธิภาพในการระงับปวดหลัง ผ่าตัดก้อนที่เต้านมโดยที่ภาวะไม่พึงประสงค์เท่ากับ Ultracet™ 1เม็ด และยาหลอก

Article Details

บท
นิพนธ์ต้นฉบับ

References

1. Schug SA. Combination analgesia in 2005-a rational approach: focus on paracetamol-tramadol. Clin Rheumatol 2006; 25:suppl1:s16-21

2. Adam BS, Thanjavus SR, Marc K, Donna J, Jim X, Rosenthal N. Combination tramadol plus paracetamol for postsurgical pain, the American Journal of Surgery 2004;187:521-527

3. Feng SL, Wen YL, Chia HL, Chien YC, Chih PL, Lin TF, et al. Analgesic efficacy of tramadol/acetaminophen and propoxyphene/acetaminophen for relief of postoperative wound pain. Acta Anaesthesiologica Taiwanica 2012;50:49-53

4. Fricke JR Jr, Karim R, Jordan D, Rosenthal N. A double-blind, single-dose comparison of the analgesic efficacy of tramadol/acetaminophen combination tablets, hydrocodone/acetaminophen combination tablets, and placebo after oral surgery. Clin Ther 2002;24:6:953-68.

5. Sawaddiruk P, Paiboonworachart S, Janthawichai K. Comparison of Efficacy and Effectiveness between Ultracet TM and tramadol/acetaminophen in Acute Postoperative Pain after Upper Extremity Surgery. J Med Assoc Thai 2010;93:7:812-7

6. Edwards JE, Phil D, McQuay HJ, Moore RA. Combination Analgesic Efficacy: Individual Patient Data Meta-Analysis of Single-Dose Oral Tramadol Plus acetaminophen in Acute Postoperative Pain. J Pain Symptom Manage 2002;23:121-130

7. Rawal N, Macquaire V, Catala E, Berti M, Costa R, Wietlisbach M. Tramadol/paracetamol combination tablet for postoperative pain following ambulatory hand surgery: a double-blind, double-dummy, randomized, parallel-group trial. Journal of Pain Research 2011;4:103-110

8. Dhillon S. Tramadol/Paracetamol Fixed-dose combination : a review of its use in the management of moderate to severe pain. Clin Drug Investig 2010;30:10:711-38

9. Thomas JS. Update ๐n guidelines for the treatment of chronic musculoskeletal pain. Clin Rheumatol 2006;25: suppl1:s22-29

10. Medve RA, Wang J, Karim R. Tramadol and acetaminophen tablets for dental pain. Anesth Prog 2001;48:79-81

11. Worp F, stapel JT, Lako S, Hendriks J, Vissers KCP, Steegers MAH. The Comparison of Two Analgesic Regimes after Ambulatory Surgery: An Observational Study. Pain Practice 2014;14(3):260-270