ลักษณะทางคลินิกของผู้ป่วยภาวะหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน ในหอผู้ป่วยวิกฤตอายุรกรรม

Main Article Content

นรินทร์ จินดาเวช

บทคัดย่อ

หลักการและเหตุผล: ภาวะหายใจล้มเหลวเฉียบพลันเป็นภาวะพร่องออกซิเจนอย่างรุนแรงและเฉียบพลันพบได้บ่อย ในผู้ป่วยวิกฤตอายุรกรรม การศึกษาภาวะนี้ในแง่ของการวินิจฉัย สาเหตุของการเกิดภาวะนี้ ลักษณะทางคลินิก ตลอดจนการดำเนินโรคยังมีข้อมูลจำกัด อีกทั้ง ภาวะนี้ยังมีผลกระทบ ต่อระบบอวัยวะต่างๆ อันนำไปสู่อวัยวะล้มเหลวเฉียบพลันรวมทั้งมีผลต่อระยะเวลาการอยู่ โรงพยาบาลและ อัตราตาย การตระหนักถึงการวินิจฉัยและความสำคัญของภาวะนี้ในผู้ป่วยหนัก ในโรงพยาบาลจึงมากชื้นในปัจจุบัน
วัตถประสงค์: เพื่อศึกษาลักษณะทางคลินิกของผู้ป่วยภาวะหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน ในผู้ป่วยที่เข้ารับ การรักษาในหอผู้ป่วยวิกฤตอายุรกรรม ปัจจัยเสี่ยงและ การดำเนินโรค ผลการรักษา ผลของ ภาวะนี้ที่มีต่อระบบต่าง ๆของร่างกาย จำนวนวันนอนโรงพยาบาล การพยากรณ์โรคและ อัตราการตาย
รูปแบบการวิจัย: การศึกษาแบบ cross-sectional observation ในช่วงระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่ตุลาคม 2556 ถึงธันวาคม 2557 ในผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยวิกฤตอายุรกรรม มากกว่า 24 ชั่วโมง เก็บข้อมูลพื้นฐานของผู้ป่วยหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน ระดับความรุนแรงของโรค ปัจจัยเสี่ยงและการรักษาที่ได้รับ ติดตามผลของการรักษา ระยะเวลาการอยู่โรงพยาบาล และอัตราการตายจนจำหน่ายออกจากหอผู้ป่วยวิกฤต
ผลการศึกษา: ผู้ป่วยภาวะหายใจล้มเหลวเฉียบพลันทั้งหมด 80 รายจากผู้ป่วยวิกฤตอายุรกรรม 605 ราย (รอยละ 13.2), เพศชาย ร้อยละ 65, อายุเฉลี่ย 45.9 ปี, ค่าเฉลี่ย PaO/FiO2 เท่ากับ 145.7 ภาวะหายใจล้มเหลวเฉียบพลันระดับรุนแรง (PaO/FiO2 น้อยกว่า 100) พบร้อยละ 31.3, ระดับแรงดันบวกในช่วงหายใจออก (PEEP) ที่ใช้เท่ากับ 8.4, คะแนน sequential organ failure assessment (SOFA) วันที่ 1, คะแนน acute physiology and chronic health evaluation, version II score (APACHEII) เท่ากับ 14.5, 35.1 ตามลำดับ ผู้ป่วย กลุ่มนี้ พบภาวะ lactic acidosis, ไตวายเฉียบพลันสูง อัตราการบำบัดทดแทนทางไตแบบ ต่อเนื่อง อัตราการนอนโรงพยาบาล อัตราตาย และอัตราการใช้เครื่องช่วยหายใจในระดับสูง โดยเฉพาะในผู้ป่วยที่มีระดับความรุนแรงของโรคมากและเสียชีวิต อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ สาเหตุการเกิดภาวะนี้เป็นการติดเชื้อในกระแสเลือด ปอดอักเสบขุมขน เมลิออยโดสิส ไข้ฉี่หนู อัตราการเสียชีวิตในโรงพยาบาลของภาวะนี้ร้อยละ 43.8 และอัตราการตายที่ 28 วันเท่ากับ ร้อยละ 46.3, การตั้งเครื่องช่วยหายใจในกลุ่มรอดชีวิตและเสียชีวิต ใช้ปริมาตรลม (tidal volumes) เป็น 7.7 และ 8.5 ml/predicted body weight ตามลำดับ ซึ่งสูงกว่าคำแนะนำ ที่ให้ใช้ ภาวะฉุกเฉินทางปอดที่พบและเป็นสาเหตุตายที่สำคัญ คือ ถุงลมออกในปอดแบบ กระจาย และเลือดออกในปอด ผู้ป่วยที่พบภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด อวัยวะล้มเหลว และไตวายเฉียบพลันสัมพันธ์กับอัตราการตายอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05)
สรุป: ภาวะหายใจล้มเหลวเฉียบพลันพบได้บ่อยจาก ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด ปอดอักเสบติดเชื้อขุมขนการติดเชื้อโรคเขตร้อน สัมพันธ์กับอวัยวะล้มเหลวหลายระบบ โดยเฉพาะระบบ หายใจและไตวายเฉียบพลัน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

Article Details

บท
นิพนธ์ต้นฉบับ

References

1. MacCallum NS, Evans TW. Epidemiology of acute lung injury. Curr Opin Crit Care 2005;11:1:43.

2. Rubenfeld GD, Caldwell E, Peabody E, Weaver J, Martin DP, Neff M, Stern EJ, Hudson LD. Incidence and outcomes of acute lung injury. N Engl J Med. 2005:353:16:1685.

3. Estenssoro E, Dubin A, Laffaire E, Canales H, Saenz G, Moseinco M, Pozo M, Gomez A, Baredes N, Jannello G, Osatnik J. Incidence, clinical course, and outcome in 217 patients with acute respiratory distress syndrome. Crit Care Med 2002;30:11:2450.

4. Bersten AD, Edibam C, Hunt T, Moran J, Australian and New Zealand Intensive Care Society Clinical Trials Group. Incidence and mortality of acute lung injury and the acute respiratory distress syndrome in three Australian States. Am J Respir Crit Care Med 2002;165:4:443.

5. Villar J, Blanco J, Anon JM, Santos- Bouza A, Blanch L, Ambros A, Gandia F, Carriedo D, Mosteiro F, Basaldua S, Fernandez RL, Kacmarek RM, ALIEN Network. The ALIEN study: incidence and outcome of acute respiratory distress syndrome in the era of lung protective ventilation. Intensive Care Med 2011)37:12:1932.

6. Wang CY, Calfee CS, Paul DW, Janz DR, May AK, Zhuo H, Bernard GR, Matthay MA, Ware LB, KangelarisKN. One-year mortality and predictors of death among hospital survivors of acute respiratory distress syndrome. Intensive Care Med 2014 Mar;40:3: 388-96. Epub 2014 Jan 17.

7. Phua J, Badia JR, Adhikari NKJ, et al. Has Mortality from Acute Respiratory Distress Syndrome Decreased over Time? A Systematic Review. Am J Respir Crit Care Med 2009;179:220-227.

8. Bernard GR, Artigas A, Brigham KL, Carlet J, Falke K, Hudson L, Lamy M, Legall JR, Morris A, Spragg R. The American-European Consensus Conference on ARDS. Definitions, mechanisms, relevant outcomes, and clinical trial coordination. Am J Respir Crit Care Med 1994;149:3 Pt1:818.

9. Artigas A, Bernard GR, Carlet J, Dreyfuss D, Gattinoni L, Hudson L, Lamy M, Marini JJ, Matthay MA, Pinsky MR, Spragg R, Suter PM. The American-European Consensus Conference on ARDS, part 2: Ventilatory, pharmacologic, supportive therapy, study design strategies, and issues related to recovery and remodeling. Acute respiratory distress syndrome. Am J Respir Crit Care Med 1998;157:4 Pt 1:1332.

10. Ranieri VM, Rubenfeld GD, Thompson BT, Ferguson ND, Caldwell E, Fan E, Camporota L, Slutsky AS. The ARDS Definition Task Force. Acute Respiratory Distress Syndrome: The Berlin Definition. JAMA 2012; 20;307:23:2526-33.

11. Ranieri VM, Rubenfeld GD, Thompson BT, Ferguson ND, Caldwell E, Fan E, Camporota L, Slutsky AS. ARDS Definition Task Force. JAMA 2012;307:23:2526-33.

12. Ferguson ND, Fan E, Camporota L, Antonelli M, Anzueto A, Beale R, Brochard L, Brower R, Esteban A, Gattinoni L, Rhodes A, Slutsky AS, Vincent JL, Rubenfeld GD, Thompson BT, Ranieri VM. The Berlin definition of ARDS: an expanded rationale, justification, and supplementary material. Intensive Care Med 2012;38:10:1573-82.

13. Santa Cruz R, Rojas Jl, Nervi R, Heredia R, CiapponiA. High versus low positive end-expiratory pressure (PEEP) levels for mechanically ventilated adult patients with acute lung injury and acute respiratory distress syndrome. Cochrane Database Syst Rev. 2013;6: CD009098.

14. Meade MO, Cook DJ, Guyatt GH, Slutsky AS, Arabi YM, Cooper DJ, Davies AR, Hand LE, Zhou Q, Thabane L, Austin P, Lapinsky S, Baxter A, Russell J, Skrobik Y, Ronco JJ, Stewart TE, Lung Open Ventilation study Investigators. Ventilation strategy using low tidal volumes, recruitment maneuvers, and high positive end- expiratory pressure for acute lung injury and acute respiratory distress syndrome: a randomized controlled trial JAMA 2008;299:6:637.

15. Brower RG, Lanken PN, Maclntyre N, Matthay MA, Morris A, Ancukiewicz M, Schoenfeld D, Thompson BT; National Heart, Lung, and Blood Institute ARDS Clinical Trials Network. Higher versus lower positive end-expi ratory pressures in patients with the acute respiratory distress syndrome. N Engl J Med 2004 22;351:4:327-36.

16. Mercat A, Richard JC, Vielle B, Jaber S, Osman D, Diehl JL, Lefrant JY, Prat G, Richecoeur J, Nieszkowska A, Gervais C, Baudot J, Bouadma L, Brochard L, Expiratory Pressure (Express) Study Group. Positive end-expiratory pressure setting in adults with acute lung injury and acute respiratory distress syndrome: a randomized controlled trial JAMA 2008;299:6:646.

17. Dellinger RP, Levy MM, Rhodes A, Annane D, Gerlach H, Opal SM, Sevransky JE, Sprung CL, Douglas IS, Jaeschke R, Osborn TM, Nunnally ME, Townsend SR, Reinhart K, Kleinpell RM, Angus DC, Deutschman CS, Machado FR, Rubenfeld GD, Webb SA, Beale RJ, Vincent JL, Moreno R; Surviving Sepsis Campaign Guidelines Committee including the Pediatric Subgroup. Surviving sepsis campaign: international guidelines for management of severe sepsis and septic shock: 2012 Crit Care Med 2013 ;41:2:580-637.

18. National Heart, Lung, and Blood Institute Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS) Clinical Trials Networkl, Wiedemann HP, Wheeler AP, Bernard GR, Thompson BT, Hayden D, de Boisblanc B, Connors AF Jr, Hite RD, HarabinAL. Comparison of two fluid- management strategies in acute lung injury. N Engl J Med 2006; 15;354:24: 2564-75. 21.

19. Reechaipichitkul W, Thavornpitak Y, Sutra S. Burden of adult pneumonia in Thailand: a nationwide hospital admission data 2010. J Med Assoc Thai 2014;97:3:283-92.

20. Champunot R, Tanjatham S, Kerdsin A, Puangpatra P, Wangsai S, Treebupha-chatsakul P, Tasnsuphaswasdikul S, Kiatvitchukul C, Kasyanan H, Yimsabai J, Akeda Y, Kawakami K, Sawanpanyalert P, Dejsirilert S, Oishi K. Impact of pandemic influenza (H1N1) virus-associated community-acquired pneumonia among adults in a tertiary hospital in Thailand. Jpn J Infect Dis 2010;63:4:251-6.

21. Kiatboonsri S, Vathesatogit P, Charoenpan P. Adult respiratory distress syndrome in Thai medical patients. Southeast Asian J Trop Med Public Health 1995;26:4:774-80.

22. Segura ER, Ganoza CA, Campos K, et al. Clinical spectrum of pulmonary involvement in leptospirosis in a region of endemicity, with quantification of leptospiralburden. Clin Infect Dis 2005;40:3:343.

23. Von Ranke FM, Zanetti G, Hochhegger B, Marchiori E. Infectious diseases causing diffuse alveolar hemorrhage in immunocompetent patients: a state-of-the-art review. Lung 2013;191:l:9-18.

24. Niwattayakul K, Homvijitkul J, Niwattayakul S, Khow O, Sitprija V. Hypotension, renal failure, and pulmonary complications in leptospirosis. Ren Fail 2002;24:3:297-305.

25. Park SY, Kim HJ, Yoo KH, Park YB, Kim SW, Lee SJ, Kim EK, Kim JH, Kim YH, Moon JY, Min KH, Park SS, Lee J, Lee CH, Park J, Byun MK, Lee SW, Rlee C, Jung JY, Sim YS. The efficacy and safety of prone positioning in adults patients with acute respiratory distress syndrome: a meta-analysis of randomized controlled trials. J Thorac Dis 2015;7: 3:356-67.