เผยแพร่แล้ว: 2018-05-01

รูปแบบการปรับขนาดยาเคมีบำบัดในผู้ป่วยภาวะอ้วนในโรงพยาบาลสุรินทร์

สันติ หวังกีรติกานต์, รังสฤษดิ์ ไชยพรรค, พัชฎาพร เสาทอง

113-120

บทบาทของเภสัชกรในการดูแลผู้ป่วยมะเร็ง

สันติ หวังกีรติกานต์, พัชฎาพร เสาทอง, มนฑิกาญจน์ หอสูติสิมา, รังสฤษดิ์ ไชยพรรค

121-133