แพทยสภากับการพิจารณาคดีด้านจริยธรรมของแพทย์

Main Article Content

เอื้อมพา กาญจนรังสิชัย

Article Details

บท
บทความพิเศษ

References

1. มาตรา 3แห่งพระราซบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542[อินเตอร์เน็ต] ; [วันที่ปรับปรุง สิงหาคม 2543 ; วันที่อ้างถึง 16 มิถุนายน 2557]. https://www.baanjomyut.com/ library/law/83, html.
2. มาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525. [อินเตอร์เน็ต]; [วันที่อ้างถึง 16 มิถุนายน 2557]. https://www.moph.go.th/ops/minister_ 06/office2/doctor%20law.pdf.
3. มาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2525. [อินเตอร์เน็ต];[วันที่อ้างถึง 16มิถุนายน 2557]. [21 หน้า] https://www.moph.go.th/ops/ minister_06/ Office2/doctor %20law.pdf.
4. มาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2525. [อินเตอร์เน็ต];[วันที่อ้างถึง 16มิถุนายน 2557]. [21 หน้า] https://www.moph.go.th/ops/minister_06/ Office2/doctor %20law.pdf.
5. ผู้จัดการออนไลน์. คุณภาพชีวิต . [อินเตอร์เน็ต] ; [วันที่อ้างถึง 16 มิถุนายน 2557], https://www. managmer.co.th /qlo/view New.aspx? News I D=1570000067503
6. มติชนออนไลน์. แพทย์สภาเผยยอดฟ้อง หมอผิด จริยธรรมพุ่ง 202 กรณี เผยซ่องทางไกล่เกลี่ยดีกว่า ฟ้องร้อง. [ออนไลน์] [16 มิถุนายน 2557],
7. มาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.525. [อินเตอร์เน็ต];[วันที่อ้างถึง 16มิถุนายน 2557]. [21 หน้า] https://www.moph.go.th/ops/minister_06/ Office2/doctor %20law.pdf.
8. มาตรา 27 วรรคหนึ่ง พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539. [อินเตอร์เน็ต] ; [วันที่อ้างถึง 16 มิถุนายน 2557], [23 หน้า]. https://www.oic.go.th/content/act/5_2539.pdf
9. มาตรา 27 วรรคสอง พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539. [อินเตอร์เน็ต] ; [วันที่อ้างถึง 16 มิถุนายน 2557], [23 หน้า]. https://www.oic.go.th/content/act/5_2539.pdf
10. มาตรา 30 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539. [อินเตอร์เน็ต] ; [วันที่อ้างถึง 16 มิถุนายน 2557], [23 หน้า]. https://www.oic. go.th/content/act/5_2539.pdf
11. หลักประกันความเป็นธรรมตามมาตรา 31 พระราซ- บัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539. [อินเตอร์เน็ต]; [วันที่อ้างถึง 16 มิถุนายน 2557], [23 หน้า]tp://www.oic.go.th/content/act/5_ 2539.pdf
12. หลักประกันความเป็นธรรมตามมาตรา 23 พระราซ- บัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539. [อินเตอร์เน็ต]; [วันที่อ้างถึง 16 มิถุนายน 2557], [23 หน้า]. https://www.oic.go.th/content/act/5_ 2539.pdf
13. หลักประกันความเป็นธรรมตามมาตรา 24 พระราซ- บัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539. [อินเตอร์เน็ต]; [วันที่อ้างถึง 16 มิถุนายน 2557], [23 หน้า]. https://www.oic.go.th/content/act/5_ 2539.pdf
14. หลักประกันความเป็นธรรมตามมาตรา 37 พระราซ- บัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539. [อินเตอร์เน็ต]; [วันที่อ้างถึง 16 มิถุนายน 2557], [23 หน้า]. https://www.oic.go.th/content/act/5_ 2539.pdf
15. หลักประกันความเป็นธรรมตามมาตรา 40 พระราซ- บัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539. [อินเตอร์เน็ต]; [วันที่อ้างถึง 16 มิถุนายน 2557], [23 หน้า]. https://www.oic.go.th/content/act/5_ 2539.pdf
16. หลักประกันความเป็นธรรมตามมาตรา13-20พระราซ- บญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539. [อินเตอร์เน็ต]; [วันที่อ้างถึง 16 มิถุนายน 2557], [23 หน้า]. https://www.oic.go.th/content/act/5_ 2539.pdf
17. ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยกระบวนการพิจารณา เกี่ยวกับคดีด้านจริยธรรมของผู้ประกอบวิซาชีพ- เวซกรรม พ.ศ. 2548 ข้อ 21-26.[อินเตอร์เน็ต]; [วันที่ อ้างถึง 16 มิถุนายน 2557], https://law.longdo. com/law/532/sub39995
18. ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยกระบวนการพิจารณา เกี่ยวกับคดีด้านจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพ เวชกรรม พ.ศ. 2548 ข้อ 35.[อินเตอร์เป้ต] ; [วันที่ อ้างถึง 16 มิถุนายน 2557], https://law.longdo. com/law/532/sub39995
19. ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยกระบวนการพิจารณา เกี่ยวกับคดีด้านจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพ เวชกรรม พ.ศ. 2548 ข้อ 53(1).[อินเตอร์เป้ต]; [วันที่ อ้างถึง 16 มิถุนายน 2557], https://law.longdo. com/law/532/sub39995
20. ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยกระบวนการพิจารณา เกี่ยวกับคดีด้านจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพ เวชกรรม พ.ศ. 2548 ข้อ 53(2.1).[อินเตอร์เป้ต] ; [วันที่อ้างถึง 16 มิถุนายน 2557], https://law. longdo.com/law/532/sub39995
21. ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยกระบวนการพิจารณา เกี่ยวกับคดีด้านจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพ เวชกรรม พ.ศ. 2548 ข้อ 53(2.2).[อินเตอร์เป้ต] ; [วันที่อ้างถึง 16 มิถุนายน 2557], https://law. longdo.com/law/532/sub39995
22. ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยกระบวนการพิจารณา เกี่ยวกับคดีด้านจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพ เวชกรรม พ.ศ. 2548 ข้อ 54(1).[อินเตอร์เป้ต]; [วันที่ อ้างถึง 16 มิถุนายน 2557], https://law.longdo. com/law/532/sub39995
23. ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยกระบวนการพิจารณา เกี่ยวกับคดีด้านจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพ เวชกรรม พ.ศ. 2548 ข้อ 54(2).[อินเตอร์เป้ต]; [วันที่ อ้างถึง 16 มิถุนายน 2557], https://law.longdo. com/law/532/sub39995
24. ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยกระบวนการพิจารณา เกี่ยวกับคดีด้านจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพ เวชกรรม พ.ศ. 2548 ข้อ 52(7.2) วรรคสอง. [อินเตอร์เป้ต] ; [วันที่อ้างถึง 16 มิถุนายน 2557], https://law.longdo.com/law/532/sub39995
25. ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยกระบวนการพิจารณาเกี่ยวกับคดีด้านจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพ เวชกรรม พ.ศ. 2548 ข้อ 54(2.2).[อินเตอร์เป้ต] ; [วันที่อ้างถึง 16 มิถุนายน 2557], https://law.
longdo.com/law/532/sub39995
26. ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยกระบวนการพิจารณา เกี่ยวกับคดีด้านจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพ เวชกรรม พ.ศ. 2548 ข้อ 56 วรรคแรก.[อินเตอร์เป้ต]; [วันที่อ้างถึง 16 มิถุนายน 2557], https://law. longdo.com/law/532/sub39995
27. ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยกระบวนการพิจารณา เกี่ยวกับคดีด้านจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพ เวชกรรม พ.ศ. 2548 ข้อ 56 วรรคสอง.[อินเตอร์เป้ต]; [วันที่อ้างถึง 16 มิถุนายน 2557], https://law. longdo.com/law/532/sub39995
28. ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยกระบวนการพิจารณา เกี่ยวกับคดีด้านจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพ เวชกรรม พ.ศ. 2548 ข้อ 57. [อินเตอร์เป้ต] ; [วันที่ อ้างถึง 16 มิถุนายน 2557], https://law.longdo. com/law/532/sub39995
29. ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยกระบวนการพิจารณา เกี่ยวกับคดีด้านจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพ เวชกรรม พ.ศ. 2548 ข้อ 60. [อินเตอร์เป้ต] ; [วันที่ ปรับปรุง 28 กรกฎาคม 2548 ;วันที่อ้างถึง 16 มิถุนายน 2557]. https://law.longdo.com/law/ 532/sub39995.
30. ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยกระบวนการพิจารณา เกี่ยวกับคดีด้านจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพ เวชกรรม พ.ศ. 2548 ข้อ 61.[อินเตอร์เป้ต] ; [วันที่ อ้างถึง 16 มิถุนายน 2557], https://law.longdo. com/law/532/sub39995.
31. ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยกระบวนการพิจารณา เกี่ยวกับคดีด้านจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพ เวชกรรม พ.ศ. 2548 ข้อ 72.[อินเตอร์เป้ต] ; [วันที่ อ้างถึง 16 มิถุนายน 2557], https://law.longdo. com/law/532/sub39995.
32. มาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง ปกครอง พ.ศ. 2539. [อินเตอร์เป้ต] ; [วันที่อ้างถึง 16 มิถุนายน 2557], [23 หน้า]. https://www.oic. go.th/content/act/5_2539.pdf
33. มาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง. . [อินเตอร์เป้ต] ; [วันที่ อ้างถึง 16 มิถุนายน 2557], [23 หน้า]. https:// www.oic.go.th/content/act/5_2539.pdf
34. มาตรา 44แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง ปกครอง พ.ศ. 2539. [อินเตอร์เน็ต] ; [วันที่อ้างถึง 16 มิถุนายน 2557], [23 หน้า]. https://www.oic. go.th/content/act/5_2539.pdf
35. มาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง. . [อินเตอร์เน็ต] ; [วันที่ อ้างถึง 16 มิถุนายน 2557], [23 หน้า]. https:// www.oic.go.th/content/act/5_2539.pdf
36. มาตรา 44ประกอบมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติ วิธีปฏิบติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539. [อินเตอร์เน็ต]; [วันที่อ้างถึง 16มิถุนายน2557],[23 หน้า]. https:// www.oic.go.th/content/act/5_2539.pdf
37. ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยกระบวนการพิจารณา เกี่ยวกับคดีด้านจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพ เวชกรรม พ.ศ. 2548 ข้อ 65. [อินเตอร์เน็ต] ; [วันที่ ปรับปรุง 28กรกฎาคม 2548;วันที่อ้างถึง 16มิถุนายน 2557]. https://law.longdo.com/law/532/sub 39995.
38. คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่831/2549. [อินเตอร์เน็ต];[วันที่อ้างถึง 16 มิถุนายน 2557], [23 หน้า].
https://www.lawwebservice.com/learning/ mod/forum/discuss. php?d=2
39. มาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ วิธีพิจารณาคดีปกครอง.. [อินเตอร์เน็ต];[วันที่อ้างถึง 16 มิถุนายน 2557], [23 หน้า]. https://www.oic. go.th/content/act/5_2539.pdf
40. คำสั่งที่ 72/2544 (คำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำฟ้อง ไว้พิจารณา). [อินเตอร์เน็ต] ; [วันที่อ้างถึง 16 มิถุนายน 2557].[23หน้า]. https://www.oic.go.th/content/ act/5_25 39. pdf https://www.adm in court. go.th/00_web/02_kadee/02_accuse/02_ acc05.htm.
41. มาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง ปกครอง พ.ศ. 2539. [อินเตอร์เน็ต] ; [วันที่อ้างถึง 16 มิถุนายน 2557], [23 หน้า]. https://www.oic. go.th/content/act/5_2539.pdf