เผยแพร่แล้ว: 2018-05-07

การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI โรงพยาบาลมุกดาหาร

สมจิตร กาหาวงศ์, ภาวินีย์ เผ่าภูไทย, อรทัย พลเยี่ยม, ปภัสิริ ทับสุริ

149-158