ความแม่นยำของเทมเพลตในการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมทั้งข้อ

Main Article Content

ธรรมศักดิ์ อัจฉยะสวัสดิ์

บทคัดย่อ

หลักการและเหตุผล: ภาวะข้อเข่าเสื่อมจำกัดการใช้ชีวิตประจำวัน การรักษาด้วยการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม เป็นการผ่าตัดที่ปลอดภัยและสามารถทำให้ผู้ป่วยกลับมาทำกิจกรรมต่างๆได้ ตามปรกติ การประเมินขนาดของอุปกรณ์ข้อเข่าเทียมโดยใช้เทมเพลตวัดจากฟิล์ม เอ็กซเรย์เป็นขั้นตอนก่อนการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม แต่พบว่าบางครั้งขนาดที่วัด จากเทมเพลตก่อนการผ่าตัดกับอุปกรณ์ที่ใส่จริงในขณะผ่าตัดมีความแตกต่างกัน การศึกษานี้จึงจัดทำขึ้นเพื่อศึกษาความแม่นยำของเทมเพลตที่ใช้ประเมินขนาด อุปกรณ์ก่อนผ่าตัด
วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาความแม่นยำของเทมเพลตที่ใช้ประเมินขนาดข้อเข่าเทียมก่อนการผ่าตัด
สถานที่ทำการศึกษา: โรงพยาบาลศรีสะเกษ
รูปแบบการศึกษา: การศึกษาเซิงพรรณนา
ผ้ป่วยและวิธีการศึกษา: ทำการศึกษาย้อนหลังจากเวชระเบียนผู้ป่วยในที่เข้ารับการเปลี่ยนข้อเข่าเทียมทั้งข้อ โดยใช้อุปกรณ์ข้อเข่าเทียมของบริษัท Stryker รุ่น Scorpio NRG ในโรงพยาบาล ศรีสะเกษ ช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2554 ถึง 30 กันยายน พ.ศ.2556 จำนวน 30 รายวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเซิงพรรณนา ได้แก่ จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษา: เทมเพลตที่วัดจากฟิล์มเอ็กซเรย์ femur ท่า anteroposterior มีความแม่นยำ ร้อยละ 50.0 ท่า lateral มีความแม่นยำร้อยละ 13.3 ส่วนของ tibia ฟิล์ม เอ็กซเรย์ท่า anteroposterior มีความแม่นยำร้อยละ 40.0 ซึ่งใกล้เคียงกับฟิล์ม ท่า lateral ร้อยละ 36.7 ความแม่นยำของเทมเพลตที่ความคลาดเคลื่อนใหญ่ขึ้น หรือเล็กลงไม1เกินหนึ่งขนาดในส่วนของ femur เมือวัดกับฟิล์มเอ็กซเรย์ท่า anteroposterior กับ lateral คิดเป็นร้อยละ 90.0 และ 63.3 ตามลำดับ สำหรับ tibia ทั้งในท่า anteroposterior และ lateral ทั้งหมด ร้อยละ 100 คลาดเคลื่อน ไม1เกินหนึ่งขนาด
สรุป: เทมเพลตที่ใช้ประเมินขนาดข้อเช่าเทียมก่อนการผ่าตัด มีความแม่นยำประมาณ ร้อยละ 50 สำหรับ femur และร้อยละ 40 สำหรับ tibia ใช้สำหรับการประเมิน ก่อนผ่าตัดโดยประมาณ

Article Details

บท
นิพนธ์ต้นฉบับ

References

1. Total Knee Replacement. American Academy of Orthopaedic Surgeonsxcited 2014 November 25>. Available from: https://orthoinfo.aaos.org/topic. cfm?topic=A00389.

2. Arora J, Sharma S, Blyth M. The role of pre-operative templating in primary total knee replacement.Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 2005;13:3:187-9.

3. Unnanuntana A, Arunakul M, Unnanuntana A. The accuracy of preoperative templating in total knee arthroplasty. J Med Assoc Thai 2007;90:11:2338-43.

4. Howcroft DW, Fehily MJ, Peck C, Fox A, Dillon B, Johnson DS. The role of preoperative templatingin total knee arthroplasty: Comparison of three prostheses. Knee 2006;13:6:427-9

5. Aslam N, Lo S, Nagarajah K, Pasapula C, Akmal M. Reliability of preoperative templating in total knee arthroplasty. Acta Orthop Belg 2004;70:6:560-4.

6. Hernandez-Vaquero D, Abat F, Sarasquete J, Monllau JC. Reliability of preoperative measurement with standardized templating in Total Knee Arthroplasty. World J Orthop 2013 ;18:4:4:287-90.

7. Del Gaizo D, Soileau ES, Lachiewicz PF. Value of preoperative templating for primary total knee arthroplasty. J Knee Surg 2009;22:4:284-93.

8. Flsu AR, Gross CE, Bhatia S, Levine BR. Template-directed instrumentation in total knee arthroplasty: cost savings analysis. Orthopedics 2012;35:11:1596-600.

9. Erdogan AO, Gokay NS, Gokce A. Preoperative Planning of Total Knee Replacement. Arthroplasty-Update. [online] Published: February 20, 2013. . Available from https://www.intechopen.com/books/ arthroplasty-update/preoperative- planning-of-total-knee-replacement